Grundtvig, N. F. S. Et Par Ord angaaende Revselsen i Politivennen No. 620

758

Et Par Ord angaaende Revselsen i Politivennen No. 620.

Dagen og Politivennen ere to løierlige Karle, og udmærke sig iblandt Andet ved, daglig at kagpidske Sproget og dog fortælle Folk, det er deres Kæledægge. Deres fælles Hr. Fader har jeg længe skyldt en Erklæring, og ved denne Leilighed skal han faae den. Hans Ros og Tak frabeder jeg mig herved eengang for alle; har han derimod stundom nogle gamle Ukvemsord tilovers, eller nogle ny, som han ønsker at se paa Prent, maa han gerne bruge dem til mig, men jeg siger ham forud, at de ere spildte.

Hvad nu hin Revselse angaaer, da seer Man let, at Uartigheden der er Hovedsagen, men dog vil jeg om de to Stavefeil kundgøre, at jeg i dem har saare liden Del. Jeg har intet Opsyn havt med Indgravningen, at 👤Thostrups Navn skulde staa paa Stenen, vidste jeg ei engang da jeg forfattede Indskriften, og jeg skrev 👤Dallerup, fordi jeg ei veed rettere end at Navnet stavedes saa i Collegial-Tidenden . At det ene Navn har faaet det Bogstav det andet mangler, kan jeg ei gøre ved.

Grundtvig.