Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1868-02-19)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. G. Andræ.
Kjøbenhavn, 19. Februar 1868.

Da jeg troer at dette Brev 1) i enkelte Henseender vil berolige Hrr Geheime-Etatsraaden med Hensyn til Virkningen af vort forsonlige og fredelige Sind undlader jeg ikke herved at sende Dem dette med den Anmodning om at sende mig det tilbage; efter al Sandsynlighed skal jeg være i Folkethinget idag og kan altsaa der modtage det ved et af Budene, item kan jeg ikke lade være at meddele Bismarcks Yttring forleden i Anledning af Kongens Stilling til den slesvigskes. 744Sag »Er ist leider so ein ländergieriger Herr«; om det er Herren eller Mestersvenden, der har denne Skavank, bliver under nuværende Conjuncturer for os af lige Virkning.

Venskabeligst

Deres
C. E. Frijs.

P. Andræs Papirer.