Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1867-11-uu)

Bemærkninger af Udenrigsminister Grev Frijs til det tyske Forslag.
[November 1867].

Bemærkninger til det fra Berlin Modtagne:

Staatsschuld: ved denne Leilighed burde gjøres opmærksom paa, at den i Art. IX fastsatte Afgjørelsesmaade, hvor der er overladt Hertugdømmerne Valg af 3 Maader, endnu ikke er fuldbyrdet, endskjøndt 3 Aar ere hengangne og ikke 1, som Artikel IX forudsætter. —

Art. 12 a. Da der endnu ikke vides at være paalagt Hertugdømmerne denne Byrde, forekommer det ubilligt at paalægge denne retrocerende Deel en slig Extrabyrde.

b. Den østrigske Fordring kan umulig være liquid.

Art. 15. at en Quotadeel maa bæres er selvfølgelig, hvorimod Art. 11. det Ploener Æquivalent kun kan falde Holsteen særlig til Last. Restancer paa Hertug af Augustenborg findes saavidt mig bekjendt ikke og Domanialobligationer saavelsom Provincialgjæld maatte oplyses.

Det er naturligviis ønskeligst, at Folketælling lægges til Grund og helst denne Tælling saa sildig som muligt, som det er foreslaaet af Bucher. — Hovedregel: Jo strammere paa Garantierne, desto moderatere m. H. t. Pengene; dog Hovedsagen: a Folketallet lægges til Grund.

b den endelige Opgjørelsesmaade fastsættes, thi saa længe som dette ikke er skeet, har Preussen bestans. 658dig et stærkt Bidsel paa os, hvorimod naar dette er salderet vor finantsielle Status kan meget simplificeres og derved blive forstaaeligere saavel for os selv som for Andre.

42

Opskrift af Grev Frijs. P. Vedels Privatpapirer.