Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: von Plessen, Otto; Falbe, Christian Frederik; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1868-01-15)

Cirkulære fra Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i
Stockholm, St. Petersborg, Wien, Paris og London
.
Kjøbenhaun, 15. Januar 1868.

Som det vil være Deres Høivelbaarenhed (Deres Excellence) bekjendt, bragte Kammerherre Quaade i Slutningen af forrige Aar hertil nærmere Oplysninger om de Garantier som den preussiske Regering forlanger for Opfyldelsen af det i Pragerfredens Art. 5 givne Løfte.

Den kgl. Regerings Standpunkt m. H. t. denne Fordring er det samme som før. Paa den ene Side kunne vi ikke anerkjende nogen Berettigelse for Preussen til at giøre Opfyldelsen af en ubetinget paatagen Forpligtelse afhængig af en Fordring, som desuden kan medføre saa overordentlige Farer for Fremtiden. Men paa den anden Side vil den kgl. Regering giøre Alt, hvad den paa nogen Maade troer at kunne giøre for at opnaae en taalelig Ordning af det slesvigske Spørgsmaal, og ligesom den derfor ved Kammerherre Quaade har forskaffet sig nøiagtig Kundskab om Udstrækningen af de forlangte Garantier, saaledes har den heller ikke ved disses Indhold ladet sig afskrække fra at giøre et Forsøg for om muligt at bringe disse Garantier ned til et Indhold, som vi kunde see os istand til at modtage, forsaavidt iøvrigt Preussen, naar det kommer til en endelig Afgjørelse, maatte vise sig villigt til at fjærne al videre Anledning til Strid ved at tilstaae Danmark den Grændse, paa hvilken vi efter de senere Aars Erfaringer om Befolkningens Ønsker i Slesvig have et ubestrideligt Krav.

Det er i Overensstemmelse med disse Anskuelser, at Kammerherre Quaade er vendt tilbage til Berlin med fornødne Instructioner til at fortsætte Forhandlingerne. Som Indledning til disse og for nøiagtigt at constatere vort Standpunkt i Sagen, har han forelæst Grev Bismarck den i Afskrift medfølgende Depesche. 1) Hvad angaaer de opstillede Garantifor s. 715dringer, vil Deres Høivelbaarenhed (Deres Excellence) bedst kunne overtyde Dem om Umuligheden for os af at modtage dem, ved at læse en Betænkning, som jeg har indhentet fra en tidligere overordnet slesvigsk Embedsmand, der er istand til nøie at vurdere deres Betydning. 1) Da dette Aktstykke alene skal tjene til D. H.s (D. E.s) egen Underretning, finder jeg ikke videre nødvendigt at tage det under andre Omstændigheder nødvendige Forbehold m. H. t. dette Aktstykkes Form og Skarpheden af de deri indeholdte Domme. Afseet herfra indeholder dette Aktstykke en kun altfor berettiget Kritik, og jeg har taget tilbørligt Hensyn til de fremsatte Betænkeligheder i den Instruktion som Kmh. Quaade har modtaget. Jeg anseer det iøvrigt ikke fornødent paa Sagens nuværende Stadium i Detail at udtale mig her om denne Instruktions Indhold, men indskrænker mig til i Almindelighed at bemærke, at Kmh. Quaade vil have at bestræbe sig for 1) at bringe Garantifordringerne ned til et Minimum som giør det muligt for den kgl. Regering eventuelt at gaae ind paa dem, 2) at have den fornødne Opmærksomhed henvendt paa, at Affattelsen , dersom Sagen nogensinde maatte naae saa vidt, bliver aldeles klar og bestemt, og 3) at holde paa, at deres Form ikke bliver en saadan, at den kgl. Regerings Handlefrihed derved for Fremtiden bindes paa utilbørlig Maade m. H. t. de Punkter som Garantierne skulde angaae.

Da jeg ikke paa Sagens nuværende Stadium antager, at vi med Nytte kunne anmode de andre Regeringer om at bestræbe sig for i Berlin at bevirke et for os gunstigt Resultat, beder jeg Dem ikke officielt at giøre nogen Meddelelse til Udenrigsministeren. Derimod seer jeg Intet tilhinder for at De confidentielt giør ham bekjendt med den i Afskrift vedlagte Depesche til Kmh. Quaade og udtaler Dem i Almindelighed om Sagens Stilling i Overensstemmelse med Foranstaaende.

Koncept med P. Vedels Haand.