Quaade, George Joachim BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht FRA: Quaade, George Joachim (1865-11-03)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme.
Berlin, 3. November 1865.

Deres Excellence.

Herr Kafkas Meddelelse angik ikke alene Stemningen i Slesvig. Han omtalte ogsaa Grosserer Molzen. 1) Justitsraad Wagner, med hvem Molzen har været bragt i meget nær Forbindelse ved Anbefalinger fra Kbhvn., havde den Meening om Molzen, at han var en hos os meget betydende Mand, der paa Grund af sin Rigdom og sine store Aandsgaver maatte have en Fremtid for sig. Kafka kjendte ikke Molzen personlig; thi da han efter Wagners Opfordring søgte ham paa hans Bopæl i Meinhardts Hotel, havde han ikke truffet ham hjemme; men han ansaae ham for en meget farlig Person. Wagner udøvede stor Indflydelse her: han raadspurgtes ved alle Leiligheder og var i stor Gunsts. 66baade hos Kongen og Bismarck; og tiltalte Molzens Planer ham, formaaede han Meget til deres Fremme.

5

Molzens Formaal her var at bevirke, at den preussiske Regjering udøvede et saadant Tryk paa Forholdene i Kbhvn., at det nuværende Ministerium maatte vige Pladsen for et andet. Dette var mig jo ikke nyt; men hvad der derimod var mig nyt, var at Molzen, forat opnaae sin Hensigt, havde foregjøglet Wagner Muligheden af, at Preussen, ved i det angivne Øiemed at følge Molzens Planer, vilde kunne faae Jylland. Dette var Kafkas gjentagne Ord til mig; men jeg kan ikke troe Andet, end at Molzen i sin uklare og forvirrende Vidtløftighed er bleven misforstaaet af Wagner, idet de forskjellige Fremtidsmuligheder, paa den ene Side, af den nuværende territoriale Ordning og paa den anden Side af det slesvigholstenske Spørgsmaals forskjellige Løsningsmaader ere blevne kastede imellem hinanden i Molzens Foredrag. Det er mig bekjendt, at Molzen vil mig paa sin Maade alvorlig tillivs, men desuagtet, eller maaskee jeg kan sige netop derfor, vil jeg ikke sætte ufortjent Ondt for ham. Imidlertid har han Adgang til flere indflydelsesrige Personer, navnlig foruden hos Wagner, ogsaa hos Bismarck; og det er mig et slemt Tidernes Tegn, at Wagner ikke alene laaner Øre til en privat Mand fra Kbhvn. i politiske Sager der angaae indre Forhold i Danmark, men derhos rigtigen eller urigtigen opfatter denne Mands Foredrag som visende Preussen Veien til at erhverve den største Halvdel af Kongeriget. Jeg har derfor ikke kunnet holde den mig gjorte Meddelelse, saaledes som den er gjort mig, for mig selv. . . .

Efter hvad der er mig bekjendt fra en anden Kilde end Kafka, maa Molzen nu være tilbage i Berlin. — ...

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.