Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Quaade, George Joachim FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1865-11-30)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 30. November 1865.

Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier og de deri indeholdte Oplysninger; for Øieblikket ere jeg og Collegaer fuldt beskjæftigede med Rigsdagen og vi have for et Par Dage siden havt et Spektakelstykke af Tscherning der fordrede saavel det aftraadte som det nuværende Ministerium sat under Anklage; Sagen blev vel afviist, men der fandtes dog 35 Stemmer imod en Afviisning, Beviis nok for den Aand der gaaer igjennem Folkethinget. Og naar man har Ende paa Rigsdagen skal der begyndes paa Rigsraad og saaledes vedbliver det i det Uendelige, der skal stærke Nerver og Arbeidskræfter til for at udholde og dog har jeg med Hensyn til Forsamlingerne den ringeste Andeel og maa saaledes ikke beklage mig ligeoverfor [ɔ: i Sammenligning med?] mine Colleger. Af Vedel erfarer jeg, at M. vedvarende muddrer, jeg gad nok vidst om dette er for Deling eller for en Sammenholdelse af det Hele, thi efter den Side at dømme, hvorfra han siges at modtage sine Indtryk, skulde man snarest formode det Sidste. Har De nogensomhelst Tro til eller Formodning om, at Rusland med nogensomhelst Vægt tager sig af vor Sag i Berlin samt paa hvad Maade dette maatte skee. Bladene ere fulde heraf men jeg formoder at de af Journalerne lavede Rygter om Personalunion meest ere fremkaldte af Personer som Spidsmusen 1) for at arbeide for Delingen, idetmindste tyder den Forbindelse hvori Köln. Zeit. staaer til disse Rygter meget herpaa. — Geheimeconfe- rentsraad Bluhme, som jeg besøgte igaar, var meget rask efter sin Maneer og livlig, og var dog fra Sengen kommet op paa Stolen. I Mandags havde jeg alle Diplomaterne samlede tilligemed Landgreven, Kronprindsen og Kongens Brødre, Dotézac kunde ikke komme, skjøndt han er i Bedring ogs. 95Paget har forladt os igaar saa at Torsdagene ikke ville blive meget byrdefulde. Igaaraftes er Björnstjerna kommet hertil for at tage Afsked og herfra at drage til St. Petersborg; da jeg har kjendt ham fra tidligere Tid vilde jeg for mit personlige Vedkommende have foretrukket at beholde ham istedetfor at skulle have Greve Wachtmeister, hvem jeg ikke kjender og som antages for at være bleven en ivrig Skandinav. —

Grev Leon Moltke, som endnu opholder sig her, tænker at være vendt tilbage til Paris i Midten af December Maaned; desværre ere hans Oplysninger ikke meget trøstefulde. — Noget Initiativ fra vor Side vilde efter min Formening, i hvilken Retning end Situationen maatte udvikle sig, kun kunne være til vor Skade og til Gevinst for Modstandere som kunne befinde sig i Forlegenhed med, hvilket Valg de skulle træffe. —

Ved Leilighed gad jeg gjerne fornemme Deres Opfattelse vedrørende de russiske formodede Bevægelser i Berlin. —

C. E. Frijs.