Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1867-05-28)

Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. Andræ.
Kjøbenhavn, 28. Mai 1867.

Hvis det var Dem muligt gode Geheime-Etatsraad! at see op til mig i Ministeriet idag henved Kl. 4 Eftermiddag vilde dette være mig overordentlig kjært, thi jeg skal Klokken 2 modtage den preussiske Minister og efter min Formening have en mindre opbyggelig Meddelelse, vel troer jeg, efter hvad jeg formoder at være Indholdet af denne, ikke at være i nogensomhelst Tvivl om det endelige Svar der skal afgives, men det bliver i denne Forhandling af stor Vigtighed saavel at finde en smuk Form fra dansk Side for det sandsynlige Afslag som at give sin Mening tilkjende saa hurtigt som mu- ligt for at derved et Indtryk udadtil kan erholdes om at der aldeles ikke findes nogen Vaklen i saa Henseende hos den danske Regjering, og da jeg vilde sætte en ganske over- ordentlig Priis paa forinden jeg udvikler og forhaabentlig fastslaaer min Udvikling og projecterede Fremgangsmaade ligeoverfor mine Collegaer iaften i Ministerconference, at have hørt Deres Mening og Raad, beder jeg Dem om at bevise mig denne Tjeneste.

C. E. Frijs.

Poul Andræs Papirer.