Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1867-09-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg.
Kjøbenhavn, 4. September 1867.

Kjære Ven!

... Skulde der virkelig blive Noget alvorligt ud af Forhandlingerne med Preussen, hvorom jeg nærer en i høieste Grad begrundet Tvivl, og man altsaa skulde begynde med at fremlægge detaillerede Fordringer saavel i den ene som i den anden Henseende for den retrocederende Deel af Slesvig, da henvender jeg mig til Dig om Din kraftige og kyndige Bistand; — Valget af Commissairerne fra preussisk Side vil meget bidrage til at vise hvad man har isinde og jeg har Mistanke om at man just vil vælge Folk, der bestemt have erklæret sig imod hvilkensomhelst Gebetsafstaaelse, og som ville give det Udseende af at dette skeer af Hensyn til Danmarks egen Interesse, hvilket næsten er for stor Høimodighed for et Menneskebarn.

Undskyld Hastværket men jeg vilde dog ikke forlade Byen uden at have sendt Dig et Par venlige Ord. —

C. E. Frijs.

Regenburgs Privatarkiv. R. A.

37