Quaade, George Joachim BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht FRA: Quaade, George Joachim (1865-11-06)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme.
Berlin, 6 November 1865.

Deres Excellence.

Naar Ministeriet ikke vilde enten kjøre med 4 eller opløse, kunde det jo ikke være anderledes. 2) Men Fremtiden er ikke lys.

s. 69M. er da stadig i stor Bevægelse, og det foruroliger mig at, hvis han taler sandt, maa Personer hjemme staae i Forbindelse med ham, om hvem man ikke skulde troe det. Han begiver sig, ledsaget af W. til B., saasnart denne kommer, hvilket skeer imorgen Aften. Det har ikke været ham velkomment, at det nye Ministerium skulde dannes saa tidligt. Han vilde gjerne først have havt sine Aftaler med B. færdige. Han har corresponderet telegraphisk med Kbhvn., forat faae sine derværende Forbindelser til at forhale Sagen. Men man /:ɔ: Gjørup / 1) har svaret, at dette var umuligt. Mærkeligt nok er dette Svar indtruffet i Berlin 10 Minuter efterat Telegrammet var bleven indleveret i Kbhvn. • • •

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer (Breve fra Quaade).