Quaade, George Joachim BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht FRA: Quaade, George Joachim (1865-11-03)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme.
Fortrolig.
Berlin, 3. November 1865.

Deres Excellence.

En forhenværende kongelig Undersaat, der er bosat i Berlin som Haandværker og i mange Aar har været preussisk Borger, har i disse Dage gjort mig en Meddelelse, som formeentlig ikke vil være uden Interesse for Deres Excellence. Den omhandlede Person er en Skomagermester ved Navn Kafka, der som henhørende til det conservative Partie og som Medlem af Foreninger, der virke i conservativ Interesse har Adgang hos flere indflydelsesrige og Regjeringen nærstaaende Mænd, saasom navnlig hos Justitsraad Wagner, og derfor ogsaa er vel seet af Kongen af Preussen. Baade af hvad Herr Kafka selv har sagt mig og af hvad jeg paa anden Maade har erfaret, er det mig bekjendt, at han i tidligere Tider har staaet i Forbindelse med den daværende kongelige Gesandt, Kammerherre Bielke, og ifjor har han udfoldet en ikke ringe Virksomhed til Lettelse af de i Preussen internerede danske Krigsfangers Skjæbne.

s. 64Herr Kafka er født Slesviger og siger mig, at han endnu bestandig føler og betragter sig som dansk; jeg har altsaa ingen Grund til at betvivle idetmindste den subjective Rigtighed af hans Udsagn; men mig personlig har han hidtil saameget mere været aldeles ubekjendt, som det først er i den sidste Tid at jeg har erfaret Noget om hans tidligere Forbindelse med Gesandtskabet.

Herr Kafka har meddelt mig, at han for gandske nylig er vendt tilbage fra en Reise i Slesvig, hvorhen han havde begivet sig for ved egen Erfaring at gjøre sig bekjendt med de derværende Tilstande. Han siger mig, at den preussiske Regjerings Fremgangsmaade i Slesvig, navnlig alle denne Regjerings Forholdsregler med Hensyn til Nationalitetsforholdene meer og meer bidrage til at fjerne Sympathien for Preussen og at medens saaledes den danske Befolknings Holdning styrkes i en bestandig voxende Udstrækning sydpaa, tiltager ved Siden heraf den tydske Befolknings Sympathier for Danmark i samme Forhold og i samme Retning, alt eftersom Udsigten til et selvstændigt Slesvigholsteen svinder og derimod Udsigten til preussisk Beskatning, preussisk Militairtjeneste og i det Hele preussisk Regimente bliver større. Han mener, at dersom der var Spørgsmaal om et selvstændigt Slesvigholsteen vilde vel den tydske Befolkning sydfor Flensborg vælge dette; men hele Nordslesvig med Indbegreb af Flensborg vilde foretrække en Forening med Danmark; og stod Valget mellem en Tilslutning til Preussen og en Gjenforening med Danmark, vilde ikke alene den danske men ogsaa den overveiende Deel af den tydske Befolkning indtil ned imod Slien stemme for det sidste Alternativ. Denne Slesvigernes Stemning er fremkaldt saavel hos den tydske som hos den danske Befolkning deels ved deres religieuse og deels ved deres materielle Interesser; i førstnævnte Henseende ledes de ved Utilfredsheden med deres nye Præster og Længselen efter deres tidligere Sjælesørgere og i materiel Henseende frygte de navnlig Udelukkelsen fras. 65de Fordele det danske Flag byder dem, men for hvilke det preussiske Flag intet Vederlag giver.

Hvorvidt nu denne Meddelelse stemmer med de virkelige Forhold, seer jeg mig ikke istand til at afgjøre; jeg kan ikkun her anføre hvad der er bleven mig forebragt; men dette forekommer mig saa naturligen at svare til hvad man i og for sig maatte vente sig ialfald om de første Virkninger af et nyt og gjennemgribende Herredømme i et Land som Slesvig, at Meddelelsen idetmindste for en Deel deraf og forsaavidt den angaaer den nuværende Stemning, vistnok har en ikke ringe Sandsynlighed for sig. Et andet Spørgsmaal er, hvorlænge denne Stemning vil kunne holde sig.

Quaade.

Modtaget 6. November 1865.