Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind BREV TIL: Quaade, George Joachim FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind (1865-11-09)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Fortrolig.
Kjøbenhavn, 9. November 1865.

Deres Excellence!

Indesluttet er jeg saa fri at sende et Telegram, som jeg formoder at være fra Hrr Molzens Haand, og jeg anmoder Dem om at drage Omsorg for, at jeg forskaanes for Meddelelser fra denne Haand, hvis Sligt skulde være at opnaae giennem Politiets Medvirkning. — Vel anseer jeg ikke bemeldte Mand for farligere end de fleste Subjecter af den Slags, der lægge store Planer og indlade sig paa Forbindelser, og, naar disse ikke findes, fingere disse; jeg har eengang talt med denne Mand, og naar jeg skulde udtale mit subjective Skjøn, da er han i saa høi en Grad confus, at dette nærmer sig en Slags Vildskab, og det forekommer mig, at de af Ds. Excellence angivne Planer og Projecter bære dette Præg. — Jeg har kun liden Tro til slige Herrers Nytte, og under vort Fædrelands nærværende Stilling anseer jeg det kun for at være til Skade at befatte sig med slige Personer, og jeg vilde derfor bestræbe mig af yderste Evne for, at der ikke selv af de Vrangvilligste maa kunne sættes nogensomhelst Plet paa nærværende Regjering i den Henseende, og beder Dem derfor at handle med Omsigt i den antydede Retning; kan det lade sig udføre ad Politiveien i Berlin at paalægge Hrr Molzen en Klemme, da var det ønskeligt, thi jeg bilder mig ind, at mange af hans storartede Forbindelser ere fingerede; med Hensyn til Stillingen her,s. 73naar han vender tilbage, skal jeg gjøre det Mulige efter vore Love og Tilstande.

Jeg beder Ds. Excellence gjemme Telegrammet, da jeg ikke anseer det for umuligt, at det kunde være Herr M.’s Hensigt at compromittere mig ved et fingeret Venskabs- og Tillidsforhold; han har tilladt sig flere Gange at skrive mig til, hvilke Breve have deelt den almindelige Skjæbne, men jeg har aldrig hverken mundlig eller skriftlig givet ham nogetsomhelst Svar eller Oplysning og han har kun een Gang, for circa 14 Dage siden, erholdt en Audients efter at have løbet her paa Dørene i Løbet af et Aar. Det følger af sig selv at jeg som offentlig Person hverken agter at modtage ham eller ønsker Breve eller Telegrammer. — ...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer. — Det omtalte Telegram maa utvivlsomt være et, der i Afskrift findes i en Pakke vedrørende J. Hansen og Molzen blandt Quaades Papirer i R. A. Det er indleveret i Berlin 8. Novbr. 1865 Kl. 1.14 Efterm. og lyder:

Konseilpræsident Frijs, Copenhagen.

Abends 10 1/2 angekommen schlief als da war geht heute nach Potsdam Besprechung nächster Tage.

M.