Quaade, George Joachim BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht FRA: Quaade, George Joachim (1865-05-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme.
Berlin, 25. Mai 1865.

Deres Excellence.

Grev von Bismarck omtalte ogsaa Hansen i vor Samtale. Det forekom mig i Grunden at han selv var lidt forlegen derved, og dette gav mig Assürance, thi jeg var ogsaa lidt forlegen, ligesom jeg altid skal være det over den Sag.

Forresten syntes han tilfreds over, at vi, som jeg sagde ham, havde ophørt al Forbindelse med ham, og til Forklaring af at han her i sin Tid havde indladt sig med ham, anførte han, at han, da han første Gang saae ham i Octob., havde anseet det muligt, at det nationale Parti kunde ville styrte Regjeringen i Kbhvn. og forkaste Fredstractaten. Herefter havde han ikke godt kunnet undlade at modtage ham i December. Senere efter den Scandale der havde fundet Sted 1), havde han naturligviis ikke kunnet have Mere med ham at bestille.

Om nu denne hele Forklaring er ganske rigtig, maa jeg lade staae ved sit Værd, men saameget anseer jeg for afgjort, at Herr v. Bismarck ikke indlader sig med H., hvis han kommer hertil, ligesom jeg ogsaa troer vi maae være forsigtige med alt hvad der kan udlægges som en mere eller mindre indirecte Forbindelse med ham. Man kan jo maaskee endda finde en Form forat hjælpe paa hans Kone, hvilket meget synes at ligge ham paa Hjerte.

Jeg saae igaar Prinds Frederik af Hessen 2). Han var høist nedslaaet over Tingenes Gang ifjor. Alle fik deres Deel, jeg naturligviis ogsaa. Men han var oprigtig bedrøvet, og jeg maatte jo give ham Ret i Meget. Han troede paa Annexionen og Tilbagegivelsen af en Deel af Nordslesvig. Personalunions. 28syntes ham ganske fremmed. Han er for Grundloven af 5te Juni, men har ingen Grund dertil uden Had til den Forfatning, der skilte os af med Hertugdømmerne.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.