I.

§ 1. § 2. § 3.

Regjeringsformen i Kongeriget Danmark og Slesvig er indskrænket- monarkisk. Kongemagten er arvelig. Den evangelisk-lutherske Kirke er, som den, hvori den overveiende Deel af Folket befinder sig, at ansee som den danske Folkekirke og nyder, som saadan, Understøttelse af Staten. Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsdagen i Forening. Den udøvende Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos de anordnede Domstole.