Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

De ved den idelige Omarbejdelse fremkomne talrige Varianter har naturligvis deres store Interesse. De giver nemlig, da Trykmanuskripter kun er til Stede i sørgeligt ringe Antal, og Kladder ganske mangler, et Indblik i Digterens Arbejdsmetode og derigennem Bidrag til hans Psykologi. Varianterne har saaledes deres store videnskabelige Værdi. Det var oprindelig Hensigten, at nærværende Udgave skulde medtage ogsaa noget af dette Stof, men naar det ikke des mindre ikke er sket, skyldes det Overbevisningen om, at et Udvalg ikke lod sig foretage. Det er den samlede Sum af Varianter, der har Betydning, ikke et større eller mindre Udvalg; ti hvem borger Benytteren for, at Udgiveren ikke har overset noget, der, tilsyneladende ligegyldigt, ved nærmere Granskning vilde befindes at være af største Værdi. Mere end paa noget andet Omraade gælder her Reglen: alt eller intet; og da Hensynet til Udgavens Omfang forbød Medtagelsen af alt, er intet medtaget. Kun hvor det var nødvendigt for at dokumentere Kommentering eller Ikke-Kommentering af et Sted, er Varianterne anførte; men disse Tilfælde er saa faa, at de ikke vil kunne forlede nogen til paa dem at bygge Formodninger om Digterens Arbejdsmetode.