Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Den Retskrivning, hvori Værkerne i nærværende Udgave fremtræder, er Paludan-Müllers egen. Men det er ikke altid helt igennem den, hvori det enkelte Værk sidst foreligger fra Digterens Haand. Det har nemlig under de gentagne Optryk ikke kunnet undgaas, at Sættere og Korrekturlæsere (Paludan-Müller benyttede paa sine ældre Aar saadanne) har gjort deres individuelle Opfattelse gældende af, hvordan Ordene rettelig burde staves, og derved er der ofte i de senere Udgaver indkommet en Vaklen i det ortografiske, som ganske fattes i de af Digteren selv i hans Manddomsalder besørgede Udgaver. Dette gælder særligt 5te Udgave af "Adam Homo" fra 1873, hvor Retskrivningen er en forvirret Blanding af Paludan-Müllers egen og den dengang officielle Svend Grundtvigske, og denne Forvirring er blevet endnu mere forøget i den efter Digterens Død' af Hustruen og en Niece besørgede Udgave af de VIII "Poetiske Skrifter". At bevare dette Virvar, der er Paludan Müller selv uvedkommende, vilde være meningsløst, og da det ved en Gennemgang af de forskellige Udgaver fra hans Haand meget let lod sig konstatere, hvordan han selv vilde have sit Modersmaal skrevet, er han i denne Udgave for Retskrivningens Vedkommende bragt i Overensstemmelse med sig selv. Enkelte Inkonsekvenser, der meget godt kan skyldes Paludan-Müller selv (f. Ex. hen ad Vejen og henad Stien o. lign.), har jeg ladet blive staaende.