Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Kommentaren til Enkeltheder er anlagt noget anderledes for de mytologisk-historiske Værkers Vedkommende end for de andres. Jeg har nemlig ved de førstnævnte indskrænket mig til at give sproglige Oplysninger og kommentere Navne og Begivenheder, men derimod ikke indladt mig paa i det enkelte at eftervise, hvor lidt eller hvor meget Sceneriet, Skildring af Klædedragt og Skikke, de optrædende Personers Maade at tænke og tale paa stemmer overens med Oldtidens. At gøre det maatte blive en Opgave for en klassisk Filolog, der med Kendskab til sin særlige Videnskab forbandt Indsigt i moderne Litteratur (navnlig Goethe), og det maatte gøres paa en bredere Basis: som en Vurdering i det hele af hin Tids "klassiske" Digtning. For nærværende Udgiver vilde en saadan Undersøgelse kræve et overordentligt Arbejde, og det er et meget stort Spørgsmaal, om Udbyttet for det store Publikum i foreliggende Tilfælde vilde staa i noget Forhold til Anstrængelserne, saa meget mere som det næppe er muligt at konstatere, hvad og hvor meget Paludan-Müller har læst og vidst. For de øvrige IX Værkers Vedkommende har jeg derimod stræbt, saa godt som Tid og Plads har tilladt det, at give ogsaa den kulturhistoriske og - naturligvis - litteraturhistoriske Baggrund, som er nødvendig for Forstaaelsen. Desuden har jeg, da nærværende Udgave er en Folkeudgave, ikke en videnskabelig for en snævrere Kres af litterært kyndige bestemt Udgave, ment det rigtigst at forklare alle saadanne Ord, Talemaader og Citater, som ikke kunde forudsættes alment bekendte, og derved har Kommentaren faaet et ret broget Udseende. Af den Grund er det blevet anset for rigtigst ikke at anbringe den som Fodkommentar under de paagældende Sider, men bagerst i hvert enkelt Bind. Det undgaas derved, at Læseren hvert Øjeblik jages ned i Kommentaren efter en Oplysning, som han ofte til sin Ærgrelse finder ganske overflødig. - Bibelcitater er givne efter Udgaven 1825 af Frederik VI's Bibel.