Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

PERLEN

Affattelsestid: Juni eller Juli 1836 (se ndf.); udkom den 1ste April 1838 under Titlen "Kjøbmanden" (i "Kjøbenhavns Morgenblad" 1838, No. 9), trykt 2den Gang samme Aar (i "Poesier" II), 3dje 1859 og 4de 1870 (begge i "Ungdomsskrifter" II), 5te 1879 (i "Poetiske Skrifter" III), 6te 1902 (i "Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 7de 1903 (i "Mindre Digte").

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1870, den sidste af Digteren selv besørgede.

Manuskript: en af Digteren foretaget Afskrift, overensstemmende med Trykket fra 1828, i Brev (utrykt) af 10/7 1836 til Chr. Molbech (Original i Ny kgl. Saml. 2336, 4°).

Oversættelser: paa Tysk 1863 ved Julie Nordheim (i "Poetische Kleinigkeiten").

Æmnet. Om Digtet hedder det i Brevet til Molbech: "Jeg vil som Bilag sende Dem et lille Digt, jeg nedskrev forleden. Det er en Slags Trøst i mødige Stunder. De maa derved erindre Dem det Sted i Evangeliet, hvor Kjøbmanden sælger alt sit Gods for Guds Rige, der lignes ved en Perle". [Brevet til Molbech er skrevet efter Modtagelsen af et (nu tabt) Brev, hvori Molbech har udtalt sig mistrøstigt om sin Stilling og Virksomhed.]

Stedet i Evangeliet (Matth. 13, 45-46) lyder: "Himmeriges Rige lignes ved en Kiøbmand, som søgte efter gode Perler, hvilken, der han fandt en meget kostelig Perle, gik hen, og solgte alt det, han havde, og kiøbte samme".

Naar Fred. Lange i sin Bog (Side 104-105) opfatter Perlen som symbolsk sigtende til Digterens senere Hustru, maa denne Tolkning altsaa opgives; P.-M. har ikke haft Charite Borch i Tankerne, da han skrev dette Digt.