Paludan-Müller, Fr. GREVENS DØD

GREVENS DØD

Affattelsestid ukendt; udkom den 27de Juli 1838 (i "Poesier" II), trykt 2den Gang 1859 og 3dje 1870 (begge i "Ungdomsskrifter" II), 4de 1879 (i "Poetiske Skrifter" III), 5te 1902 (i Poetiske Skrifter i Udvalg" VIII), 6te 1903 (i "Mindre Digte").

Nærværende Udgave gengiver Texten i Udgaven 1870, den sidste at Digteren selv besørgede.

Side 187 Linje 31:

Grev Oginsky] Oginsky er Navn paa en gammel littauisk Adelsslægt, af hvis Medlemmer flere har gjort deres Navne bekendte i Polens Historie (Storskatmester Michael Kleophas Oginsky tog under 524 Kosciuszko Del i den Polske Frihedskamp 1794), men om der ligger noget historisk til Grund for P.-M.'s Digt, der maa henføres til en Tid, da Polen endnu havde Konger, har Udgiveren ikke kunnet finde. - Om P.-M.'s Interesse for Polen sml. Anm. til Side 7 Linje 26 og "Slaven" (Side 211-25).

Side 190 Linje 6:

Sin Fakkel Guden svang] Guden er Kærlighedsguden, Amor, der i den græsk-romerske Mytologi tænkes udstyret med en Fakkel, med hvilken han tænder de elsken des Hjærter i Brand.

Side 190 Linje 13:

lad endnu | Mig denne korte Lyst] lad = indrøm, tilstaa, overlad; Tyskagtighed, sml. Hauch 1828 ("Tiberius"): "Lad mig nuj | Din Cajus her! Saa har jeg dog ei tabt | Dig ganske -" [efter Dahlerups Ordbogssamlinger].