Grundtvig, N. F. S. HENRICH STEFFENS

HENRICH STEFFENS.

VED Henrik Steffens' Død den 13. Februar 1845 skrev Grundtvig, i Berlingske Tidende Nr. 66, dette Drapa over sin afdøde Frænde. Nogle Vers deraf, med Ændringer af Forfatteren, er nu i Brug som Folkesang.

Lynildsmand, som for mit Øie,
I det aarle Morgengry,
Lig en Engel fra det Høie,
Vælted Stenen bort paany,
Der hos mig, i Blomsterhaven,
Lukked', spærred Troes-Gra ven!
Sank nu selv du under Muld?

Nei, den Aand, som slynged' Lynet,
Naar det knittrende udfoer,
Aanden, som gjenfødte Synet,
Sprængte Bautasteen i Nord;
Aanden i dit Blik, din Tale,
Efter Kæmpeskridt i Dale,
Hviler kun paa Skyer blaa!

Nordens Aand, til Gru for Jetter,
Skabte før i Vana-Gaard
Odins-Syn og Thors-Idrætter;
Hviled saa et Verdens-Aar;
Vandrer nu igjen paa Isse,
Som paa Sky og Klippespidse,
Klædt i Lyn, med Kæmpeskridt!

46

Paa din Isse, høie Frænde!
Fæsted' Fod den Aand paany,
Vandrer nu til Verdens Ende,
Som han aged før i Sky;
Klarer nu, til Gru for Jetter,
Odins-Syn og Thors-Idrætter,
Tegner Lys og taler Lyn!

Naar det knittrer, naar det dønner,
Naar det runger dybt i Fjeld,
Naar I lytter, Nordens Sønner!
Muntre end i Tidens Kveld;
Mindes, det var ham, som blunder,
Som i Nord, til stort Vidunder,
Stødte først i Heimdals Lur!

Ja, den fri, den stærke Tale
Om hvad Haanden griber ei,
Men hvad dog fra dybe Dale
Baner sig til Stjerner Vei:
Ordet, som af Aanden føres,
Skaber Syn hvor Røsten høres,
Vaagned, Steffens! her med dig!

Da var disse Lokker gule,
Som i Kamp blev tidlig graa,
Da var mørkt det over Thule,
Intet Øje Lyset saae,
Før det lød paa Bjergetoppe:
Vaagner Alle l Soel er oppe!
Røsten var dit Bjarkemaal!

Folket sov, som Lig i Kiste,
Kæmper sov som Kampesteen,
Brat dog vaagned Fugl paa Kviste,
Lærke med i Agerreen,
Stak i Sky til Vingeprøve,
Sang med Lyst for Øren døve,
For hinanden og for Dig!

47

Og før end, paa Lynets Vinge,
Til dets Fædreland du loer,
Du det hørte lyst til Thinge:
Vaagnet er nu Folk i Nord,
Spiler Øine, lytter efter,
Mærker Aandens Kæmpekræfter,
Rimer Dag og Døn med Daad!

Det skal spørges, du har levet,
Som kun Faa paa denne Jord,
Levet meest, hvor Mindst er skrevet,
Levet kongelig i Nord:
Talt er Ord, som aldrig glemmes,
Vakt en Aand, hvis Kraft fornemmes,
Mens vi har et Modersmaal!

Tvende var vel dine Røster,
Ypperst Tydskland kalder sin;
Dansk var dog, som hendes Søster,
Moder din og Moder min!
Tydsk vel Pen dig faldt i Haanden,
Dansk dog Tungen var og Aanden,
Dem det er, som skifte Arv!

Ærligt Modersmaalet skifter,
Nøies tarvelig med Sit:
Kæmpens Ry og Kæmpens Skrifter,
Tydskland! roes af dem dig frit!
Nordens Aand og Danmarks Tunge,
Gamle nys, nu atter unge,
Arved alt hans Moders Slægt!

Tak, du store Arvelader!
Tak i Nordens Trilling-Navn!
Odin var din Oldefader,
Danmark var din Moder-Favn;
Der du os tilkyssed Aanden,
Før, med Vingespyd i Haanden,
Du uddrog i Ledingsfærd!

48

Med det Kys, i Barmen Inde,
Med dit varme Aandedræt,
Leve skal i Nord dil Minde,
Blomstre saa paa Videslet,
At hvert Aar paa Fuglevinge
Krandse kan fra Marken bringe
Til din Grav i fremmed Land!

Og hver Fugl, som Krandsen bringer,
Synge skal med Stemme klar:
Havde kun jeg Phønix-Vinger,
Jeg dit Støv til Hjemmet bar,
Kviddred mellem Bøgeløvet:
Hvil dig, Fuglefader-Støvet!
Hvil dig sødt i Moders Skjød!

Lille Fugl i Hjarne-Lunden!
Hvad er det, du kviddrer om?
Skal engang i Morgenstunden,
Efter blide Norners Dom,
Med udvoxet Phønix-Vinge
Lykke-Skibet os tilbringe
Asken af din Faders Been!

Skal maaskee den høie Skole,
Hvor i alle Guders Fag
Nordens Aand har Lærestole,
Nordens Kæmper Skjoldetag,
Hvile trygt paa Heimdal-Støvet,
Hvorfra, mellem Bøgeløvet;
Gjallarhornet først gienlød!

Gid det skee engang ad Aare!
Efter Norden, Frænde kiær!
Længdes jo dit Støv saa saare
I det sidste Aftenskiær!
Morgenhane-Mindesmærket
Vorde brat Oplysnings-Værket
Birtingsborg i Bjergestil!