Bødtcher, Ludvig Samlede Digte

NOTER

352
353

NOTER

Nærværende Udgave har ikke haft til Formaal at bringe samtlige nu kendte Digte og Udkast af Bødtcher. Udeladt er bl. a. det dramatiske Fragment "Camachos Bryllup", som tryktes i Carstensens "Figaro" 1841 Sp. 169 ff., 217 ff. (Begyndelsen heraf optryktes i V. Gregersens En Julegave 1872 og derefter i Thorvald Smits Udgave af Bødtchers "Sidste Digte"; Mskr. hertil i Smits Saml.1). Et Rimbrev (11. 4. 1816) fra Bødtcher til Vennen Theodor Schorn (om Kærlighed og Venskab, med Slutningslinierne: "Men har jeg ogsaa taget feil af dig, Da skal mit arme Hjerte aldrig søge mere!") tilhører Amtsforvalter Arthur Palsbo, Holstebro, der ikke har ønsket Digtet offentliggjort. Som ikke med tagne i den foreliggende Samling noteres endvidere to Digte i Nye Morgenpost 1817: "Gaade" og "Elskerens Klage" (det sidste et Søsterdigt til Oehlenschlägers "Sivald og Thora"), "Marionetprolog" ("Harpen" 3. 2. 1821; ogsaa Mskr. i Dolleris' Samling), "Cuidam" ("Brevduen" 1824), "Ak, hvem der sad saa lille" (Billedtekst i Chr. Winthers "Billedbog for Store og Smaa" 1871), "Prolog. Til mine Venner" (Al. Schumacher: Ludvig Bødtcher, 1875), "Amor som Journalist" (NkS, 4o, 3525), Dette Manuskript bærer den egenhændige Paategning: "Dette Fragment fra en tidligere Periode, har Jeg blodt opbevaret for mig selv, og Jeg ønsker ikke at det indlemmes i hvad Jeg ellers har skrevet. Ludv: Bødtcher". * 354 "Fastelavnsvise" (Abrahams'ske Autografsamling (Kgl. Bibl.) og Dolleris-Saml.) samt enkelte andre, navnlig (utrykte) Lejlighedsdigte i forskellige Samlinger.

Nedenstaaende Bemærkninger om tidligste (kendte) Tryksted, benyttet Tekstkilde, bevaret Manuskript o. l. maa træde i Stedet for en udførlig tekstlig Redegørelse, som Pladsen her ikke tillader at give. Da Thorvald Smits Udgave af Ludv. Bødtchers "Sidste Digte" (1875) til Dels maa formodes at hvile paa tabte Manuskripter og Tryk med senere Forfatterrettelser, henvises nedenfor overalt til denne Udgaves Tekststeder; sandsynlige Forfatterrettelser herfra er ogsaa indførte i visse Digte, som i nærværende Udgave er trykte efter ældre Lejlighedstryk eller Manuskript.

Om Bødtchers Moder som "Plejedatter" af Grev Laurvig (Indl. p. IV) se min Kronik i Berl. Tid. Aft. 5.7.1940.

Digte, ældre og nyere.

Side

3 5 6 8 10 355

Side

12 17 19 21 30 53 55 59 62 64 356

Side

66 67 69 80 83 88 100 102 105 109

Side

111 115 117 121 123 128 130

142 143 144 146 147 150 152 154 156 358

Side

158 161

162 176 181 183 185 188 189 191 194 196 197 198

Side

199 202

Digte fra forskellige Perioder.

207 209 210 211 212

Side

215 216 217 218 219 220

Side

221 223 225 227 228 230 232 233 235 236 238

Side

239 240 242 243 244 245 246

Side

247 248 249 250 252 253 254 256 259 262 264 364

Side

265 267 268 269 271 273 275 276 277 278 279

Side

280 281 283 285 287 288 299 300 366

Side

302 303 304 308 309 311 312 313 315 316 320

Side

321 322 324 325 326

Side

328 329 331 337 338 339 341 342 343

Side

344 345 346 349 370
371