Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, Register

Register

over

Anden Aargang

af Fortegnelsen.

NB. De Skrifter, paa hvilke Forfatterens egentlige Navn findes, maa søges under samme; men de øvrige under Titelens Hovedord. Det første Tal viser Pagina, det andet Nummer.

A.

Pag. No.

Aagaard, Andreas, Isebella, eller den kierlige ondskab, en Tragoedie. 474. 442.

A. B. C. det gyldene, i Anledning af

17 Januarii. — — 413. 394.

Abildgaard, Doctor, Unterricht von Pferden, Kühen & c. — — 402. 375.

Adams Slaabrok. — — 88. 74.

Afbildning, en accurat, paa Gr. Struensees

og Brandts Vaaben. — — 378. 340.

— nøiagtig og Udtydning paa Struensees

Vaaben. — — 378. 341

— nøiagtig og Udtydning paa Brandts

aaben, — — 378. 34

Afskeedssang, Nattergalens, fra Rosenborg

Hauge. — — 47. 46.

i Anledning af Drom Car. Mathildes

Afreise. — — 319. 285.

Afsseedstale, Dron. Car. Mathildes, til det

danske Publikum. — — 219, 283.

— til Dronningen fra det danske Publiko. 345. 306.

2

Register.

Aftmbakke, en Fornemmes, Syn og Drom Jule Nat. -—

Agerdyrkningen ester de nyeste Erfaringer.

Amagernes Frydesang paa FastelavnsMandag.

Anders Christensen, et Brev om Kornpriser.

Andfin Amundsen Nordmands Ugeblade.

Anmerkninger over et ved Lodde oversat Skrift rc. — —

— Compagniets Handel af Islandophilus.

— lærde, over Fangernes Sange, af Fun.

Philop. — —

— merkværdige, theologifte og historiske & c.

— adskillige og Fortællinger med videre.

No. 12, — —

Anviisning, tilforladelig, til at spille i Tallotterier. — —

Apologie, velfortient, for Planen til en aar lig staaende Løn for Præster. —

Apollions eller den store Drages Fald.

Applications Udtog af alle Kongl. Forordn.

Armods Frydesang, i Anledning af den 17 Januar. — . —

Arier, nogle smukke, til Tidsfordriv, af Struensee. — —

Asmodæus, Anordnilig om Sorg og Faste over Struensee og Brandt. -—

August og Cecilia, eller de tvende ulykkelige Elftere. — —

Y.

Baden, Jacob, Ligtale over den haabefulde Discipel Discher. — —

Bagge, Christian, aftvungne Erindringer til de Kanneworfifte Kritikmagere.

Balle, Mic. Edinger, en evangelift Lærers Egenskaber & c. —

Pag- No.

288. 259. 361. 321.

379. 343356. 315.

477. 445.

33- 25.

358- 3r8.

287- 257.

Z25. 288. 464. 436.

477* 446.

34. 26. 204. 163. 468. 438.

375* 336.

OL 18Z.

270. 264,

48» 48»

332.' 292. 127, 96.

14. 9.

3

Register

Pag. No.

Balle, Nic. Edinger, de nærmeste Aarsager,

som forvolde Religionens Foragt. 24g. 207. gudelige Taler. — — 3 85* 358*

Balle, Thomas, Islændernes Haak til Kongen gense, — — 356. 316.

Bastholm, Christian, Lovtale over Messias. 458. 43 r* Barbeer, den forrige, og Kabinetsminister

J. F. Struensee. — — 266. 234.

Baumanns, L. A., forøgede og forbedrede

Geographie. — — 295. 264.

Bed, Bernd. Henv, Markedet, et Efterstykke. — — 109. 85.

— den lykkelige Hverver. -- 111. 86.

— Nsisomhed, Lyksalighed. — izl. 98.

— Æreminde over den dramatiste Journal. 216. 176.

— utvungne Erindringer til dram. Journ. 335. 296.

Begrædelse, Gr. Struensees, over hans begangne Sonder. — — 208- 162,

Bekiendelse, Gr. Struensees, første. 223. 189. Deffrivelft, Jens Pedersens, moralske, over

.Kiøbenhavn. — — 39. 34.

— en Grønlanders, over Kiøbenhavn e. 90. 77,

— naturlig og oeconomist, over Hoelands

Prastegield. — — 97. 80.

— paa de vigtige og rigtige Sandheder,

som Asmodæus rc- — — 125. 94.

— poetisk, om Smaaegadernes ødelæggelse. 214. 172.

— over I. F. Struensees Drøm i Altona. 265. 23 3.

— nyeste, over Huncvntoirernes Udfrielses

Fest. — — 412. 384.

Beretning, historist, om Chr. Dagges Process

med de 18 Bryggere- — 41. 37.

— om den smukke Cecilies hastige Fløtterid. 27*. 245.

— om det afskyelige Mord paa Kongen af

Pohlen. — — 338. 292.

— til det Kongl. danste LandhuuSholdings

Selskab om Plove. 455.428.

4

Register.

Besuch, der erste, des Geistlichen bey den Gr. * *. — —

Betænkninger, borgerlige, over det udkomne Stats Reglement. — —

— Jens Pedersens, alvorlige, da han kisrte

forbi Hirsholm. — —

— om Fælledssabets Afstaffelse, Tiende og

Tienestefolk- — —

— over Efterretning om Professorernes Løn.

— over de danske Skriveres Arbeide. —

— over det danste Drama. —

— over Recensionen af Zarine i den kritiste

Journal. —* —

— Sandsigerens, over Piecen: Jeg ligger for Døden. — —

Betragtninger, hellige, over Troens og Kierligheds Lærdom. —

— over Spørsmaalet: Om en Kones

Bolere & c. — —

—* Struensees og Brandts, over deres Straf. — —

Betty, et engelst Fruentimmers ulykkelige Tildragelser. — —

Beviser, moralske, at Verden ikke staaer længer end til 166 — —

Bias, den paaseende. — -—

Biirfidlernes Svanesang. — —

Bondestandens allerunderdanigste Ihukommelse for Kongen. — —?

Borrebye, O. Andreasen, Anviisning til Agerdyrkning. — —

Borger, den skadelige, af Anders Sand. Brandt, Enevold, Klagemaal, at ingen vil tale em ham. — —

Bredal, Niels Krog , Efterstykke, den dra matie Journal- — —

Brev, Jeremiæ, imod den hykkelste Afguds

Præst. — —

Pag. No.

215. 175.

FI. 24.

49. Je

46. AS.

, 37. 30.

66. 65.

105. 8Z.

Z88. 3<5o.

5- 5*

187- 151*

222. 187*

272. 249.

FAI Oie

01, 96,

398. 371, 270. 243.

3H- 279.

360. 320. 38. 32-

251. 214.

69. 68*

9- 6-

5

Register.

Brev, en fornemme Dames, Bebrejdelses, til Struensee. - -

— ef Merkværdigt , til Struensee fra hans

Moder. - -

— fra hans Fader. -

— et, fra Anders Christensen om Kornpriser & c. - -

— ec Original, til Z. F. Struensee fra

hans Fader. - -

— fra en Ven i Norge. - -

— fra den Londonsse Pøbel til Pøbelen i

Kiøbenhavn. -

— funden imellem Kronborg og Helsingøer.

— første, til den nye graduerede Licentiatus

i Bergen. - .

— til Struensee fra hans Fader. -

— til Kongen paa alle Underdanernes

Bean?. - -

— ti! Statsmanden fra Rosentorne. -

— til disse Tiders Skribemere af Cloris og

Doris. - -

Breve med Anmerkuinaer ved forrige og nu værende Krias SyfteméGammenlianing.

— ti, fra en Fader til sin Søn om Pligterne. - -

— fra en Ubenævnt til Enevold Brandt.

Brief an Graf Struensee von seinen Vater.

— cm, über die Anmerkungen.

Briefe, zwei, an den Verfasser des Klage-Briefes.

- *

Briller, politisse, en gammel erfaren Statsmands.

Brun, Johan Nordal, Zarine, et Sørgespil.

Dugge, Thomas, mathematisseHaandbogs første Deel. -

Bunians bellige Krig, ført af Jesu Christo-Bynch,

I. Leopold, et Brev til Conferenksraad Suhm. - -

a 3

Pag. No. 2IZ. I71.

205. 164.

190. I52.

356. 315.

441. 410, 204, 231.

381. 347-

253. 2x7.

43* ATL,

191. 152.

377- 338424. 403.

285-25599- 8i.

365. 326-

442. 417-

192. 155.

43. 40.

42. 39-

368- 329* 257- 223.

Af 439o 27' 192*

421. 401.

6

Register.

Pag. No.

Bynch, I. Leopold, merkvardige Levnet. 425. 404.

, Bon, daglig, afalle Danske og Norske for

Kongen. - ' 430. 410*

— Rigernes, til Kongen den 29 Jan. 158. 123.

C.

Citadellets Hilsen til dets nye Giester. - 174. 1Z9.

ClauSsen, N. C-, Priisskrift om Bøndergaardes

Størrelse. - - 454- 426.

Comvedien den dramatiske Krig. - 123. 92.

Comphilopatreias, minor, velfortjent Apologie for sin Plan. - - 34. 26.

Cramer, Joh. And., Indtrædelses Prædiken

i Lybek. - - uz. 87'

D.

Dagen den 17 Jan. af C. R. - - 209. 169.

Damint, eller den uheldige Forfatter. - 297. 266.

Danmark, det forvandlede, eller upartiske

Tanker. - - 408. z81.

Dannemarks oplivede Haab paa den store Dag. 374. 333*

Denkmahl, seltenes, patriotischer Freymüthiqkeit.

- - 165. 128.

Denne Verden i 3de afvexlende Bestemmelser,

as Strunk. - - 337. 299.

Digt over Friheden, skrevet i et kummerfuld

Fængsel. - - 423. 402«

Digter, anakreontiske. - * 431. 411.

Draaber, hiertestyrkende, imod Qvalm og

Sorg. - - ATI, 388.

Dramatiske Krig, en Comoedie. - 1236 92.

7- Speidere i Anledning af 25 Moy. 334. 294.

Dronningens Eftermæle for den 17 Jan. 378' 339*

Dronningen fot Fuglene, eller Nattergalens

Afskeedssang. 5 - 47. 46.

Drømmebog, den nye og sandfærdige. - 394. 365.

7

Register.

Pag. No.

Døden i Gryden, eller Struensees sidsteTale. 382. 352. Dødssang i Anledning af de tvende Grevers

Henrettelse. - - 271. 246.

E.

Echo, et uventet, fra Christiansborg Slot

til Trøst og Skrek - - 53, 56.

— deutsches, auf das Geschrey eines Scribenten.

- - 51. 5 3.

Eftermæle, Dronningens, for den 17 Jan. 378. 339. Efterretning, udførlig, cm den hemmelige F- VM

CF, : - VM - - 374. 332.

. — fötste, sm de fire Fangers Arrestes Beskaffenhed. < - 251. 215.^

— anden, om Statsfangerne. - 380. 346.

— kort, om de merkværdige Begivenheder

den 17 Jan. - - 142. 106.

— sandfærdig, om Hexernes Neise til

Blochsbierg. - - 344. 304.

.he tilforladelig, over de størstePonchemænd. 175. 143.

— nøiagtig og paalidelig, over Pleiepatienter.

- - 400. 23973 72

. — poetisk sandfærdig, om de Fanger. 250. 72 E

Efterstykke til Hyæne Jagten. - - 342. 302.

Elkiær, Iver, Huusholdnings Kiernen af

danske Lov om Landvæsenet, iste Deel. 465. 437. Erindringer, kritiske, ti! Forfatterne af den

kritiske Journal. - - 136. 10®.

— nødvendige, til Forfatteren af Skriftet

om Helvedes Evighed. - - 22. 15.

— Velmeent og nødsaget, til de danske

Fruentimmer. - - i§. 13*

— ved den Veldøckmendes Kritik over

Suhms Brev. - - 201. 16 r.

. Ephemeron, eller det gamle doende Insekt- zi- 23. Epigrammer for at lære Folk Fornuft. - 140. 102.

Evaes Natklokke. - - 54. 57.

8

Register.

A

Fanger, de 7 mcrkvcerdige, den ,17 Jan. Fandens Fortvivlelse over stk Riges Forstyrrelft. - -

Fastelavnsbolle. - -

Fastelavnsløbere, Portrait af 17 att. Fasting, C. F., Hermione, et Sørgespil. Fælledffabet§2tfssaffelse, Betænkning derover. Fester, Did. Christian, mathematiske Betænkninger. - -

Finnftn, Hans, Breve om Agerdyrkningens Mueljghed L Island. - -

Forandringer ved det Kongl. Hof. -

Forklaring over en Deel rare Kunstord- -

— over EsaLæ aj Kapitel.7Å -

Fornemmelser ved Car. Mathildes Dortreise. Fortællinger, Zde, om Børnetugten rc. Fortegnelse, satyrisk, paa en Deel Pretiosa,

funden rc. -

Forflag til General-Landvæsenets Collegium om Folkeformecrelsen. - -

Forflage og Planer til det geistlige Reformations Verf. - -

Forsøg til en billig Erindring imod Biffop Gunnerus. - -

— til at beskrive de grundige og ffionne

Videnskaber.

— til originale dansle Fortællinger efter

Fontaine. - -

Forræderiets og Troeskabs Strid. Forræderens rette Caracteer- forestillet i Strueusee. -

Frue bunsligs, Huussøgmng hos de danske Fruentimmer. - -

Frydesang, Amagernes, paa Fastelavns Mandag. - -

é Armods, i Anledning af 17 Jan.

Pag. No. Den ioz.

173* *37*.

218. 179

219. 180* 273. 251.

46. 45*

456. 429.

359* 319* 375' 335* 26. 17.

261.225. 336.298. 44. 42.

II IIS

355.313.

447 420

47. (A/s

102. 82.

389.361. 212. 170.

220. 182.

64» 62.

379' 343. 375. 336.

9

Register.

Pag. No.

Frydesang, Bsnderpigernes og Karlenes,

over deres Haab- - - 364. 325.

— Vartoukonerncs, i Anledning af 17de

Januar. - - 375- 3 34-

FrskenkoMoirernes Ruin. - - 269. 238-

— Fortsattelse af samme. - - 269. 239.

Følelser pan Kong Christians Fødselsfest. 376. 337.

G.

Gabels forgyldte Svanesang - - 270. 241.

Gedanken im September 1770. - 176. 146,

— poetische, über der Höllenmacht rc. 394* 366 Gespräche in dem Reiche der Todten zwischen

Struensee und Brandt. - - 398* 264,

Gerner, Henric, Liv og Levnets Historie. 326. 289 Gienlyd af den forrige Gr. Struensees Klage. 221. r 84. Giensvar, Liebhabernes, paa Natnymphernes

Svanesang. - - 411/ 386.

?— paa der i Magazinet No. 100. udkomne

Tanker. \ - - 408« 380.

Giellebøll, Reier, Beskrivelse over. Hvelands

Prcestegield. - -- gr, 80.

Giørup, P. Bering, moralske Betragtning

over Kierlighed. - - 312. 272

Goiske, Jens Rosenstand, Gud, som den

store Hiertekiender. - - EO, 84.

Glatved, Niels, Prædiken paa Nyeaarsdag

1772. - - GAS ÆT:

Glæde, de troe Zsraeliters, over deres Befrielse. - - 262. 226.

— den lille , over at hun flap frie. 214. 174.

— den oplivede Thaliæ, den 4 Sest. 396. 368. Glædesang, Tvillingrigets, paa Jul. Maries E

Fødselsfest. EE - 412. 391.

Grever, de forrige, Struensees og Brandts

Tanker ved at see rc. - - 388' 252

— bevægelig Asffeedstale. - - 383 3)6»

10

Register.

Krever, de forrige, Struensees og Brandts alvorlige Betragtning. - -

Guds Hevn over Kongens Fiender, udfort den 17 Jan. - *

Guldberg, Ove, Verdens Historie, 2den Deel. - *

H.

Hammer, Morten, christclige Følelser i Sange. Harbses, Ludvig, Prædiken paa 3die Søndag efter Nyeaar. -

Haning, Albert, Himmelens Foreening med Jorden. en Prædiken. - -

— Advarsels og Paamindelses Tale. Hee, Jørgen, Prædiken , Forstyrrernes Forstyrrelse, paa zdieSøndag efter Nyeáar.

— Underretning om E. Brandts Tænkemaade.

- -

Helstngoers Indbyggeres Tanker ved Dronningens Bortreise. - -

Hermione, et Sørgespil. - -

Hevn, den retfærdigste over Struensee og Brandt. - -

— Dannemarks og Norges over Struensee og Brandt. - -

Hiertet er min Diævel, Croesus min Slave, med 4 Fab. - -

Himmelstrift, nedfalden paa Veien til Emdrup. Historie, en afrikan, om Strudsen og Storken. - -

— nye danske, til Tidsfordriv for Fruentimre.

- -

Hofman, Friderich, Fabrikernes Flor, som et Middel 26, - -

Hofnarren. - -

Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse. - -

Pag. No. Z8r. 349. 142. IOS. got 374.

296. 265. 241. 206. 26. 18.

28. 19.

182. 145

443* 418*

346. 307. 293, 251.

271. 247.

272. 248.

50. 50.

32 54.

67. 66.

Z82. 350.

404- 376. 138* lor.

152. IIO

11

Register.

Pag. No.

Hübner, Martin, Ssrgctale over Bernstorph. 329. 290. — samme paa Tydsk oversat. - - 9299520

Huusholdnings Kiernen af danske Lov om

Landvæsenet- - - 465 437.

Janson, H. J., Predigt am 4ten Sonntage

nach Neujahr. - - 196. 158»

Jeppe, den unge, paa Bierge. - - 96. 79.

Journal, den dramatiske, No. i. - 40, 35.

— No- 2. - - 41. 36.

— den helle - - 3214 287.

— kritisk, over hvad der er skrevet vin den

17 Jan. - - 233. 196.

— 2det Hefte. - - 283- 253.

Jsebclla, eller den kierlige Ondskab, en Tra

goedie. - - 474. 442.

Justi Betænkninger over Bynchs Äfbigts

Brev. - - 426. 405.

Juleaftens Feide- - - 14z. 107.

FA.

Kanefarten, eller Gr. Brandts Betragtninger. 317. 281. Kildcreisen. - - 335. 297.

Kierlighed uden Strømper, et Sørgespil. 433. 412. Kiøbenhavner, den lystige, ste Hefte. - 384. 357-

Kiøbenhavns Beleiring, en Tragedie. - 289- 261.

KiobenhavnffeRufferskers ogPioskcrsSkiebne. 269. 240. Klage og Formaning til Egtcskab af en gammel Frøken. - - 19. 14.

Klagebrev, Bergens Byes, over sidste Ildebrand. - - TA 38-

Klage, de danske Skriveres, «grundede. 63. 6i.

Klappere, de brutale, et tragi-comisk Forspil- 117. 88.

Kongetanker, ifieBog. - - 367. 327.

Kunstmaleren. - - 82 55.

12

Register.

Kritik, de Retsindiges, over C- R. Suhms Brev»

Kullerup, Jacob, Troenö Retfærdighed og Frugter. -

L.

Lafefal, den Kisbenhavnske, eller en Blanding af Literaturen. oS

Leegaard, Laurids, Conditioner , hvorefter at kiobe en Bryggerqaard. - -

Lessing, Got. Ephraim, Minna af Barnhelm. Liv, det overnaturlige. - -

Liste, sandsardig, paa de vigtige Mand den ren,

Lütken, Otto Did., Oplysninger af Zde Problemata. - -

— ander Anhang over Betænkninger. Lybecher Joh. Lud-, Applicatians Udtog af Konql. Forordninger. - -

Lygte i Faarestien til at tiende Hyrderne. Lyksnffning, den Kongl. Livvagts, til Kongen. Lyksnffnings Taksigelse og TroeskabsFornyelse. Lynar, Morosof, eller det såre Menneske.

Magt, de danske Kongexs, souveraine, be "5 den 17 Jan ° -

Mahomets Fatter. - -

Mathildes, Froren, rorende Tildragelser. M-rtf-lt, Christian, Vorschlag zu einer Reform. Commission. - -

Dina af Barnhelm, eller Soldater Lykken.

See Lessing. - -

Moder som Dotter, og Dotter som Moder. Mohren, Comoedie i en Act. - -

Pag. No. 167. IZI. 437. 413.

475. 44Z>

372. 33». 45> 43*

62- 60.

264. 232.

353. 312. 406. 378.

468. 438.

6. 3i 3x2. 392.

379. 344* 472. 440.

IST, 114. 203. 162. I 44. 108-

30. 20.

45. 45+ 18- 12. AS. 44.

13

Register.

Pag. No.

Morosof, eller det sære Menneske, af Grev

Lynar. - - 472. 440.

Musernes Indfald af 17 Jan. 1772, - 267. 236*

Müller, Henric, Taksigelsesprædiken for 17de

Januar. - - 245. 208.

— Otto Fridrich, Piletarven med dobbelt

Hale. - - 457- 430

Münter , Balthasar, Dankpredigt am sten

Sonntag nach Neujahr. - - 193. 156»

— samme oversat paa Dansk. - - 194. r57*

— geistliche Lieder. - - 302. 272.

— Bekehrungsgeschichte des Gr. Struensee. 445. 419-

— samme oversat paa Danst. - - 460.432.

N.

Nannestad, Nicolai, Oplysning over de forbudne Leed. - - SL, 13

— summarisk Indhold af Prædiken paa

4de Søndag efter Nyeaar. - - 230. 194.

Natnymphernes Svanesang. - - 175. 142.

Nordens Glæde, forestillet i en Ode den

29 Jan. - - 158. 122-

Nyeborg, Ludvig Jørgen, Forsvarsskrift for

dobte Jøder. - - 415. 397.

Nye og Sielebodernes Harme. - - 20*8» 167.

O.

Ob Hoftern patriæ devi&um A. d. 17 Jan,

1772. - - 478. 447.

Ode, i Anledning aft Kongens Fødselsdag. 412. 390. -— til Poul Vendekaabe. - - LOT.

— über Dannemarks Errettung den I7ten

Jan., von I. AE. - - 200. 160.

Glavius , Olaus, Termini botanici, som

Grundene. - - 392. 363.

14

Register.

Pag. No.

Olausen, John, korte Betænkninger over

Islands Handel. - - 425» 377

Ord, et par, fra en Bogtrykker, i Anledning af Struensees Domme. - *55. 221.

— fra de hnusvilde Natnympher til

Struensee. - - El 242.

— til Frakken og Antifrakken. - - Z- 1.

P.

Patrolsang, en nye, om Struensee og Hans

Anhang. - - 235+ 203.

Poenitentsetaarer til at flukke et Osker. - 429. 408.

Persejern, et moralsk. - - 427. 406.

Philemon og Bausis, et Skuespil med Sang. 177. 147. Philomusus om Stiftelser. - - 56. 58.

— Lykønsknings Brev til Prof. Balle. 299. 271. Philodani fuldstændige Veiviisniug til selv at

gaae i Nette. - - 419. 400.

Philopatreias zdie Zlnmerknina med nye Anmerkninger. - - 7. 4.

Plan til Akademiets Forandring og Forbedr. 37. 31.

Portrætmaleren om den Indbildte. - 66. 64.

Præken, Convent, af Studios. S. B. — I. 12. 8.

Priebst, C- A., Prædiken om den 17 Jan.

Tildragelser. - - 186c ISO.

Pro og Contra imellem en tydsk Skuespiller

og en Tilskuer. - - 93. iZ.

Project, et nyt, til at fortiene Penge i disse

Tider. - - 345* FOF,

Promemoria, Kiøbenhavns, over den 17 Jan. 160. 125. Prøve, nyeste, af Skialdrefriheden til Realskolen. - s Zoz. 293,

R.

Raad, de Fattiges, til Kongen over Extraskatten.

- - 252-216.

15

Register.

Pag. No.

Raad til Mødre, fom selv ville amme deres

Børn. - - 146. i io.

Nacines Læredigt over Religionen. - 22;. 191.

Randrup, Frider. > Taksigelsesprædiken for

17 Jan. - - 246. 209.

Reise igiennem Island af Eggert Olafsen 09

De Poulsen. - - 450. 424.

Religion, den nu herflende, Beffaffenhed tt. 4. 2.

Reutz, Asmund, Forsøg over Esaiæ 2 Cap.

3. og 4de Vers. - - 350» 210,

— Tale til Aftensang paa Fastelavns Send. 351. 3ri. Rikm, nogle, over den for høit tænkende

Strnensee. - - Z8r. Z48.

Rigernes Bøn til Kongen dm 29 Jan. - 158. 123.

Rothe, C., Vers om Dagen den 17 Jan. 209. 169. Rosenkilde, Jørgen, de Forandringer, som

Norge har været rc. - - 387. 359

Ruge, Herman, Brev om EgteffM Ulovlighed. - - 25. 16.

S.

Sagan af Niali Porgeyrsyni. - - 417. Z99»

Samlinger, Kiobenhavns patriotiske, iste

Hefte. - - i6r. 126.

— af Sange over adskillige Materier. 397. 369.

Samtale imellem Democritum og Heraclitnm. 61. 59.

— en Mester og Discipel om det overnaturlige Liv. - - 62. 6o>

— fire gode Venner om Tildragelserne paa

Comvcdien- - - 92. 77.

— en Bonde og Borger om den 25 Nov. 1x9. 89*

— Griffenfeld og Struensee. - - I71- I34»

— en Pige og gammel Kierling. - 272. 250.

— en Syd Rufferske og Smllands Bonde. 288- 260.

— tvende Nordmand paa Reisen- - 367. 328.

— i de Dsdes Rige imellem Absalon e. 17* 11-

16

Register.

Pag. No.

Samtale , Struenseerrres, Falkenskiolds,

Brandts, Gählers. - - 2Z8. 202.

— imellem Brandt og Struensee. - 239. 204.

Sandsigerens Betænkning over Piecen: Jeg

ligger for Døden- - - 9. 5.

Sang, en nye Patrol, om Struensee og

Hans Anhang. - - 238. 203.

— Nordens Fryds og Seiers, den 29 Jan. 262. 228.

— Seiers, de Kiøbenhavnske Borgeres. 263. 229.

— sandfærdig Poenitentses, af Brandt. 298. 268. Saufhalses Trøst til Brændeviinslauget. 80. 72. Selskab, muntre Borger, det Kiøbenhavnske. 446. 444. Schiønheider, Joh. Christian, Prædiken for

den 17 Jan. - - 184. 149.

Schiønning, Gerhard, Norges Riges Historie, 1ste Deel. - - 148. 112.

Schougal, H., det guddommelige Liv udi

Menneskets Siel. - - 229. 193.

Schutze, Chr. E. Wilberg, Tanker om Planternes dyreste Liighed. - - 399. 372.

Skaberens Viisdom og Godhed ved Synets

Indrettelse. - - 430. 409.

Skilderis, det bejle, paaa en ypperlig Monark. 369. 330. Skoeflikker, den skinhellige. - - 398. 370.

Skougaard, H. I., kort Afbildning paa Bornholms Vedtægt. - - 355. 314.

Skrift, et, fra den Indsluttede til den

Fængslede. - - 253. 219.

Skriveres, de Danske, ugrundede Klage. 63. 61.

— Skiebne, i Anledning af Skrivefrihedens

Indskrænkning. - - 65. 63.

Skrivelse fra Diævelen til Voltaire. - 29. 20.

— et Fruentimmers, til Elskere af Pebersvenderiet.

- - 170. 133.

— Holbergs, til en af sine Fynske Venner. 320. 286.

— Secilia Andersdotters, til Argus om. 409. 382. — Struensees til Kongen om nogen Lindring. - - 240. 205.

17

Register.

Pag. No.

Skruptudsen, den forklædte. - - 124. 93.

Snuppert til visse Skribentere. - - 176. 145.

Sommerfelt, Christian, Tanker om Overdaadighed.

- - 391. 362.

Sorgens Skrift. - - 207. 166.

Spaadom, en saare merkværdig, om Struensee. 410. Z8Z. Spekhøker, den politiske. - - 121. 91.

Spørsmaal, det vigtige, om Kornets fri

Ud- og Indførsel. - - 363. 323.

Statsmanden, et Ugeblad. - - 448. 421.

Anti-Statsmanden - - 448. 422.

Statsmands, en gammel erfaren, politiske

Briller. - - 368. 329.

. Stauning, Jørgen, korte Anmerkninger

over bibelske Steder. - - 156. 118.

Struensees Afbigt til Kiøbenhavns Borgere. 293. 262. — Begrædelse over hans begangne Synder. 208. 168.

— begyndte Taarer og Bøn til sin Fader. 382. 351.

— Bod og Poenitentses Viise. - 237. 200.

— Brev til ham fra hans Fader. - 190. 152.

— Brev til ham fra hans Moder. - 205. 164.

— Brief an ihm. - - 192. 155.

— den fængstede, Tanker den 29 Jan. 159. 124.

— den henrettede, allersidste Sørgesuk. 383. 355.

— Faders Spaadomme om sin Søn. - 304. 275.

— Falkenskiolds, Brandts, Gählers Samtale. - - 238. 202.

— og Brandts Samtale. - - 239. 204.

— første Bekiendelse. - - 223. 159.

— Gravskrift. - - 266. 235.

— hos Manden, som i Navnet er Struens. 413. 395.

— i Kabinettet, i Arresten og paa Skafottet. 298. 267.

— Justitsraadens, Bebreidelsesbrev til sin

Broder. - - 250. 212.

-— Levnetsbeskrivelse og Skiebne i Dannemark. - - 440. 415.

— merkværdige Liv og Levnet. - - 266. 234.

— samme fortsat. - - 294. 263.

18

Register.

Struensees merkverdige Testament. -

— offentlige Forsoningsdrev. - .

— opvaagnede Samvittighed. - -

— Poenitentse og Tale til sine Medskyldige.

— politiske Liv og Levnet. -

— rette og sande Carakteer af en jammerlig Skribent.

— Skrivelse til Kongen om Lindring.

— Skrivelse til en Deel Skribentere og Bogtrykkere.

Tanker over hans Fald.

— Svanesang og Betragtning over sit Liv.

— Svar paa hans Faders Brev.

— Svar, et merkværdig, han samme.

Struntz, Erhard, denne Verden i 3 periodiske Bestemmelser.

Stromboe, Gustavns, Erindringer mod Martfelts Forsiag.

Svanesang, Natnymphernes, til deres Liebhabere.

— Struensees, og Betragtning over sit Liv.

Svar, Fandens, paa Emdrnps Himmel skrift—

fra Struensee paa hans Faders Brev.

— Dito.

— paa Tiltale og Beviis at Proprietairerncs Raadvildhed & c. -

— paa det i Magazinet No. 65. og 66. inddragne. -

— paa det imellem Kronborg og Helsingøer fundne Brev.

— til Forfatteren af Recensionen over Anders Christensens Brev.

Svedenborg, Emanuel, tre mcrkvm digcBrcve.

Sverdrup, Berndt, Tale den 11 Oct. 1771. i Anledning as Wais.

Sverm af udenlandske Siele. -

Suhm, Pet. Frid., om Odin og den hedenske Gudstjeneste.

Pag. No. 268. 237. 298- 269. 237. 200. 259, 201; 218. 179.

173. 136. 240. 205.

254. 220. 235. 197 Z8Z. 354 191* 153+ 192. 154.

337* -99* 362. 322.

175. 142.

383- 354* 76. 70.

191. 153.

192. 154.

357- 317. 224. 190.

253. 218.

410. 383343- 303.

259. 224. 287* 258-

148. in-

19

Register.

Suhm, Pet. Frid., Historie om de fra Norden udvandrede Folk. -

— til Kongen.

— Brev tit Kongen, et Eftertryk.

— Samlinger, 1ste Bind, 3die Stykke. Sukke, nogle Betrængtes, over den 11 Dec. Supliqve fra de Kiøbenhavnske Jomfruehuse-Supken, en Engelsk, til Struensee. Sybrianus, P. PP. P. paa nye oplagt. Syn, den gamle Børge Olsens. -

— den 124 Aars gamle Norske Bondes Børge Olsen.

— et underligt, seer i Lüsten den 14 Jan. 1772.

Tabeller, Tallotteriets, fuldstændige. -

Taksigelse, Tvillingrigernes, til Forsynet den 17 Jan.

— Hiertelig, til det guddommelige Forsyn

den 17 Jan. - -

— Lykønsknings og Troeskabs Fornyelse.

Thalia, den oplivede. Glade den 4 Sept.

Tale, Afffeeds, Struensees og Brandts.

Tanker, afbrudte, i Anledning af 17 Jan.

— Aften- i Aledning af 17 Jan.

— i Anledning af Natten mellem den 16de og 17 Jan.

— at synge til Kongens Fødselsdag den 29 Jan.

— adspredte, samlede ved Søekanten.

— billige on« Helvedes Evighed as Ussing.

— blandede, i Majo om den 17 Jan.

— eenfoldige poetiske, af junior Philopat. om den 17 Jan.

— en Norsk Matroses, over den Vanskelighed at faae Kongen i Tale.

Pag. No.

449- 423 163. 127. 166. 130. 232. 195. 126. 95.

284. 254. 256. 222. 38o. 345. 303. 274.

395- 367. 206. 165.

416. 398=

150. 113.

3«8- 282. 379- 344396. 368. 383- 3)6. 168. 132. 262. 227.

141. 104.

157. 1204 346. 308. 473. 441, 316. 280.

285- 256.

16. 10.

20

Register.

Tanker, en Engellænders, over en ham bekiendt Nordisk Stat.

— , fra Kiøbenhavn til Kronborg.

— frimodige over Hevnens Dag den 1706 Januar.

— Fremmedes, eller Forsøg til verfætteljer. —. glade paa Kongens Geburtsdag 1772.

— Grev Brandts i en Arie. -

— Grevernes Struensees og Brandts.

— Helsinqoers Indbyggeres ved Dronningens Bortreise.

— kritiste over Tronfølgen i Sidon og Efterstykket.

— Konge-, første Bog. -

— og Observationer om den danste Soe og Krrgsflode.

— og Dusker over Kongen af Danmark.

— om Kasserernes Forhold ved franst Comoedie.

— om Qverdaadighed, af Christ. Sommer felde,

—* om Planternes dyriste Lighed.

— om Norges Ertraffats bcqvemmere Repartition. - -

— Ortophili over Lægevidenlabens Lilffand = opsatte og tilegnede Hr. Confercntsraad

Suhm- - -

— over Juleaftens Feide 1771.

over forrige Kabinetsministers Fald.

— patriotiste over Fadrenekandet.

— tilfældige, om Forandring i Kirkcstanben. —- upartiste, over den voldsomme Medfart.

— ved Synet af den mennestelige Elendighed. . V

— ved Dronning Carol. Mathildes Bortreise til Zelle.

— velmeente Gladstabs-, til vor Monark.

Pag. No.

36. 29.

22z. 18 8.

262/ 227. , 340. 300. 174. 140. 222. I85. 383. 353*

346. 307

309. 277.

367. 327.

35* 27.

135. YY

29. 21,

391. 362. 399. 372.

407. 379. 347* 3°9’

166. 129, 143. 107. 235. 197.

36- 28. 462. 434. 249. si i.

IO ‘fe

219. 284. 412, 3894

21

Register.

Tauber, Joh. Henr. Differtatio Epiftolica

& c.

— Interpretatio Dissi Math. 16-19 & c. Teutfthes Echo auf das Geschrey.

Tilstand, Danmarkes og Norges, i Hensigt til Handel & c.

Tode, I. C., nøiagtig og paalidelig Efterretning om Syge.

Treu, Ferd. Frid. Ulrich, den Forfængelighed der er i Verden.

Triumph, den dydige Kierligheds.

Troe ingen for vel, en Comoedie.

Trojel, Jacob Koefoed, Afhandling om Kartoflers Avling. - -

Trøst for de banske Skrivere.

— Saufhalses, til Brændeviinslauget. Tullin, C. Braunmann, samtlige Skrifter,

2den Deel.

Tvillingrigets Fryd over sin elskte Konge. Tvillingglæde i Anledning af 17 Jan.

U. V. W.

Udfald af Maanen.

Udlæg, det ulykkelige, Natten imellem den 17 ag 18 Jan.

Udtog, den flyttende Trops, af de smukke Huuse.

— et kort, men fuldstændigt, af Grevernes Omvendelses Historie.

Uhrverk, et nyt og nyttigt.

Ugeblade, Andfin Amundsen Nordmands. Underretning, nøiere, om Børge Olsens Syner.

— om de Fattiges Pleie og en Realskole. Unzer, Joh. Ang., medicinske Haandbog,

oversat af Aaschou.

22

Register.

Pag. No.

Ussing, Henv, billige Tanker om Helvedes

Evighed. - - 473. 441.

Ven, den danste Landmands. - - 77. 71.

Venens Klagesang over Natten imellem den

17 og 18 Jan. - - 174. 141.

Verden, et Paradiis for alle. . - 299. 270,

Westenholz, I. O., Priisstrift om Vandledninger fra Agre. - 452. 425.

Weyde, Joh. Marie, Tragoedie om Kiøbenhavns Beleiring. - - 289. 261.

Weisenbørnenes Klage over deres Huuses

Forliis. - - 216. 127.

Veiviser, grundig, til at lære en Deel selsomme Kunster. - - 120. 90.

Vidnesbyrd, vedvarende, om Nordens Glæde. 414. 396. Viise af en af Stadens Nympher, som beklager & c. - - 411. 387.

— en nye, om Kongen af Danmark. 263. 230.

— en nye om den nye Haman. - - 173. 138.

— en splinter nye om gamle Lisbeth. - 172. 135.

— hvorlunde de store Grenaderer finge

Erter og Flesk. - . 219. 181.

— Grev Brandts. - - 236. 198.

Z

Zarine, et Sørgespil, af Joh. Nord. Brun. 257. 223.

Ø.

Østrup, Jørgen, Prædiken paa 4de Søndag efter Nyeaar. - - 197. 159.