Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 14

Fortegnelsen

over alle udkomne

Skrifter,

siden

Trykfriheden.

Anden Aargang, 14. Stykke.

No. 169.

Om Dagen den 17de Januarii 1772. Ved C. R * *. Efter Be- faling trykt. Bekommes hos Mad. Kanneworff i Silke-Gaden for 4 Skil., 1 Ark med: 8vo.

Det Spørsmaal: om Rimene bør jages i Landflygtighed af Poesien, er af adskilligt baade bejaet og benægtet. De, som tage Rimene i Forsvar, sige, at som Poesiens Hensigt er at behage og røre, saa bliver et Vers des fuldkomnere, jo flere Ting deri stem-

2den Aargang.

2

210

me overeens til dette Endemaal: Nu er det ikke allene de levende Malerier, de blomstrende Tankernes Indklædninger, som kildre vort Inderste — Men vi føle endog det Harmoniske i visse afmaalte Stavelser, og i et artigt Ekko af de mod hinanden lig-lydende Endestavelser. — Derfore, at forvise Rimene, var at betage Poesien for saavidt en af sine Fuldkommenheder. — De derimod, som erklære Rimene Krig, regne dem iblant de Gothiske Zirater, som hverken bidrage til Poesiens Styrke, eller sande Prydelser: de sætte dem i Klasse med de barnagtige Opfindelser, som støde an mod den sunde Smag, og altsaa ere under Poesiens Værdighed. — De lægge til, at disse Riim foraarsage Poeten en vis Tvang, og holde hans frie Geist i en alt for stram Tøyle, som giør den mat og nedflagen. — — Uden at opkaste os til Dommer i denne Tvistighed, erklære vi os dog at hælde til det første Partie. — Dog ere vi desuagtet langt fra, slet hen at ville forekaste en Forfatter det som en Mangel, om hans Vers fattedes de brugelige Riim. Men derimod paastaae vi, at han til en billig Erkiendelse skal stræbe i andre Henseender at fyldestgiøre os, stråledes at vi let oversee saavel hans selvtagne Frihed, som det

3

211

os derved tilføyede Savn. Nærværende Forf. tilgive vi derfor gierne et Vers uden Riim, men med nys omtalte Betingelser. — Dog! hvad skulle vi sige? — Tilstaae vi end Forf. overhovedet en fra det almindelige ud merket Smag, og hist og her et veltroffen og ædelt Træk, saa maae vi dog tillige beklage, at i Stykkets hele Lys og Mørke giør en mod- bydelig Afvexling, ligesom visse enkelte Steder, en fortredelig Mine af det tvungne og vidtsøgte. — Affekt-Sprogets Varme fornemme vi næsten ingensteds til, men vi stride med en vis Lunkenhed, om ikke Kulde igien- nem det Heele. — Men disse Egenskaber ere os i sær uventede i et riimfrie Vers, og hvor ufordragelige i en Gang, hvis Stof er saa ædelt, saa rørende, som dette! Vi ville anføre Begyndelsen af Stykket, som en Prøve paa Hvad vi Have sagt!

Først Ham, den Evige, vor Gud! der frit afmaaler Til Jordens Folk, Hvad Hæld, og hvad af Trængsels Veer,

Der vexler om blant os paa Kloden Her, og merker I Verdens Krøniker Aarvæltningerne ud!

Først ham til Høye Priis og Tak skal Sangen lyde Om Dagen nys — Men og for dig du Brødre-

Folk!

4

212

Den lyde skal til Skræk, ja gid med Tordens Vælde Den løed til Skræk, om du saa dybt i Siæle-Død Var siunken ned, at du den Magtes Arm ey

kiendte,

Der spredte bort, maaskee, utænkelige Veer —."

Den Maade, paa hvilken Forf. vil karakterisere de fire Hoved-Personer i den besiungede Handling, har intet Betydende: — — "De Mænd, hvis fine Geist 1). Hvis kolde Moed 2) — hvis Krast ved muntre

Siælens Evner 3)

Hvis Fyrighed 4) Dig har o Folk den Fest be-

reed!„

1) R. 2) E. 3) K. 4) B.

No. 170.

Forræderiets og Troeskabs Strid i Anledning af forrige Cabineks-Minister G. Struensees Befaling til S. T. Hr. Obrist og Stadshauptmand Søren Treld om Kiøbenhavns Borgerskabs Gevehrers Aflevering. Til skyldigst Æreminde fra en Borger. Kbh. 1772. Trykt og selges Hos P. Høecke for 4 Skil. 1 Ark 4to.

Lovtaler, som denne, indfluttes uden Tvivl af alle Fornuftige i Litattiet, i sær naar de oven i Kiøbet ere paa Vers, som disse:

5

213

"Men see Statshauptmand, see! den brave

Søren Trelde

Fornuftig varer sig for slig en Rotte-Fælde;,, — o. s. v.

Men mueligt Forfatteren befynger en Fantome, og i slig Fald ler Lovtalen sin Gienstand værdig.

No. 171.

En fornemme Dames Bebreydelses

Brev, og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel. Kiøbh. 1772. Trykt og selges hos P. H. Höecke for 4 Skil. 1 Ark i 8vo.

Da vi Havde læst Titelen, og vendt et par Blade, tænkte vi paa det gamle: Parturiunt montes. — — Forfatterens Da me maae være saa fornemme for os som han selv vil; men aldrig blev Hendes Smag dannet i den artige Verden. -— Hendes Sprog har i sær stor Forraad paa Forbandelsers og Skiælds-Ord, som smage meget af det Gemeene. — Dog! hvoraf skulde vi ellers kende Bebreydelses Brevet og TordenVerset.

6

214 No. 172.

poetisk Beskrivelse om smaa Gadernes Ødeleggelse, samt den store Skade, som sammesteds skeede Natten til den 13 Jan. 1772. Sangviis forestillet under sin velindrettede Melodie. Kiøbenh., trykt hos M. Hallager og selges paa Bogladerne for 2 Skil. et halv Ark i 8vo.

No. 173.

paa sin egen Regning flyttende

trops bedrøvelige Udtog af de smukke huse, Natten mellem den 17de og 18de Khavn., trykt og selges hos Svare Skil. et halv Ark i 8vo.

No. 174.

Den lille E***S Glæde over at hun slap frie fra at blive forført fra * B * s Voldsomheder, samt hendes Taksigelse til Forsynet, som ved en nye Tildragelse d. 17de Jan. hialp hende til at bevare sin Kydskhed og Ære. Kiøbh., trykt og selges hos den samme Mand, som forrige, for 2 Skil. et halv Ark i 8vo.

Den samme Aand, som rasede hos den Kiøbenhavnske Pøbel d. 17de Jan. Aften, sy-

7

215 nes siden efter at være faren i visse Skribentere. — Kaadhed og Vindesyge troe vi at have været Drive-Fiædre hos hine, og an- dre kunne vi ikke blive vaer hos disse. — De 3 anførte bære i det ringeste Stemplet deraf. Den første og sidste er paa Vers. — Den mellemste i Prosa — og alt tilsammen Sniksnak.

No. 175.

Der erste Besuch des geistlichen Doctor M * *., bey den als Stats-Verbrecher inhaftirten Gr**. Nach dem ersten Com- pliment und wie er sich gefeßt hatte. Coph. 1772. Gedruckt und zu finden bey R. Thiele für 4 Schil. 1 Bog. 8vo.

Naar vi forestille os vor Tids Piecemagere, (thi det Navn af Skribentere bør ikke vanæres paa dem!) forekomme de os i den lærde Verden, som de omløbende Jøder i den handlende. — Lad Publikum bedrages, hver ærlig Mand fornærmes! Disse søge Trøst i deres Jøde-Navn, og hine, tak være SkriveFriheden! befinde sig vel, da de ere skiulte: deres Skrive-Kald føle de i Maven, og, naar de kuns see Leylighed at tilfredsstille den, an- gaaer Resten dem intet. — Disse Tanker

8

216 faldt os ind, ved at læse ovenanførte Piece, hvilken, naar den tages efter Titelen, indeholder, som bekiendt er, ikke et sandt Ord, og, naar den læses, som en Fiktion, foraarsager kuns Kiedsommelighed,

No. 176.

Æreminde over den Dramatiske Journal af Bernhard Henrik Beck, Acteur i de Kongel, Danske Skuespil. Kiøbh. 1772. Trykt og selges hos P. H. Høecke for 2 et halv Ark 8vo.

Denne Piece udmerker sig ved sin Korte hed, da den neppe indtager 1 octav Blad, men det er og dens eneste roesværdige Egen- skab: — Ved flere slige Æreminder vil Hr. B. vist ikke bygge sig selv det beste. — Vi meente, at hans Bestræbelse var, at erstatte paa en Kant, hvad han manglede paa en anden, og Grunden til denne vor Formodning have vi angivet, da vi anførte hans forrige Forfølger; men hvad skal vi her sige! —-

No, 177.

Vaysenbørnenes billig Klage over

deres Huusts ubillige Forliis, oplyst med Kongel. Fundats, og funden mellem fri-

9

217

derichs Hospitals og Vaysenhuus-Kirken. Khavn 1772. Trykt og selges hos Thiele for 4 Skil, 1 Ark i 8vo,

Det Spørsmaal, om Vaysenhusets Ophævelse er ubillig, og Børnenes Klage derover grundet? forekommer os anderledes, naar vi betragte Skifterens Fundats og Hensigt, same private Familiers (af hvilke skal være 90) deres Skienkelser til Stiftelsen, — og anderledes, naar vi ansee Vaysenhusets, og Børnenes ved Ophævelsen værende Tilstand, Døg! vi ville hverken indlade os i det ene eller det andet at besvare: Bør Klage have Sted, da er Forfat, bitter nok, men tillige plat og ækel; og for at den kunde blive des væmmeligere, er den rimed; vi vil give en Prøve:

"Hvad har de her at giøre Vi var jo hægnet ind At ingen os skuld røre

Med mindre han var blind."

Af slige Vers behøves vel ikke flere til en

Vomitiv.! —

10

218

No. 178.

En Fastelavns Bolle til de Nysgierrige, og en lille til vore Tiders uartige Børn, med Devise: I Dag skal min Pen løbe Fastelavn. Kiøbenh. 1772., trykt og selges hos Svare for 4 Skil. 1 Ark 8vo.

Forf. har smukt paa Titel-Bladet sagt Læseren, at hans Pen løber Fastelavn, hvilket skal vel være det samme, som at den løber gal, og hvad større Sandhed kunde han sige! thi denne Piece er den sande Qvint Essents af alt det dumme og usle Sladder, vi endnu have feet fra den ald Verdens Piecemager, Msr. Br*n.

No. 179.

Grev Struensees sandfærdige politiske

Liv og Levnet, fra den Tid han kom fra Altona indtil denne Dag. Trykt, og bekommeSs hos Stein for 3 Skil. 1 Ark i 8vo.

Det første denne Forf. synes at have tænkt paa, er, at hans Piece skulde være et Ark stor, og slet ikke mindre. Men til Uhæld vilde hans egentlige Stof ikke afgive uden til en to trediedeel deraf. — For da at und-

11

219

gaae et spatium Vacuum, fandt han paa at skrive en Fortale til Læseren —- Og hvad har han da at lade Læseren vide? dette: at adskillige Aarsager kunde tilbageholde hans Pen fra et saa Patriotisk Ar- beyde, som dette, at fuldføre, og den store Aarsag finder han i den Misundelse hos B*, som lover ham en lige Skiæbne med Hr. C. R. Suhm: Ney! Hr. Forf. Misundelse siger vi Dem fri for — men Medynk fortiene De; thi De er virkeligen i Forlegenhed! — Hvad ellers Forfatterens historiske Beretninger angaaer, da strække de sig ikke til andet, end hvad end og af Børn er be- Fiendt — Og hvad hans satyriske Vittighed har at sige, er til Lykke altsammen sagt paa een Side, og dog er det alt, hvad der er mueligt at fordøye.

No. 180,

Fastelavns Løberne, eller de gale Mennesker, som et Portrait af de den 17de Jan. 1772. i Citadellet arresterede Personer. Kiøbenhavn, trykt og bekommes hos Thiele for 2 Skill, 1/2 Ark 8vo.

No. 181.

En deylig nye Vist, om hvorlunde de store Grenaderer finge Erter og Flesk paa Slottet Christiansborg udi Struensees og Brandts

12

220

Tid — o.s.v. Siunges som Holger Danskes og Burmands Vist. Kiøbenh. 1772, trykt og bekommes hos Hallager for 2 Skill. 1/2 Ark 8vo.

Skiønne Sager for Ammestuer! – De ere begge paa Riim og Indholdet sluttes lætteli- gen af Titelen.

No. 182.

Forræderens rette Caracteer og værdige

Straf, riimviis forestillet i G. Struensees Exempel. Af Jacobo Jacobi. D.S.C. St. M. Kiebenh. 1772. Trykt og bekom- mes hos Thiele for 2 Skill. 3/4 Ark 8vo.

Endskiønt alt dette er efter Titelens Ord riimviis forfattet, saa maae Læseren derfor ikke troe, at F. er en Slave af Riim; Ney! hvor det ikke vil falde strax i Traad, lader han det klinge lige saa urimeligt, som det vil. Og hvor gierne give vi ham ikke alle hans Riim i et Stykke, som dette! En elendig Prosa, som oven i Kiøket er rimed Kan noget tænkes urimeligere? Forf. fremkalder ellers alt, hvad det menneskelige Kiøn har haft af Uhyrer, for at danne Forræderens dvs. Struensees Carachteer, og neppe kan han finde saa gresselig en Original, som han forlanger.

13

221

Derpaa sætter han al sin Opfindelses Kraft i Arbeyde for at optænke en Pinsle som i Gresselig- hed lignede Forbrydelsen –

,,Lad knyttes Strikke, hvæsses Sverd,

Lad Heedes Svovl og Tiære,

Din Ondsskabs rette Løn og Værd,

Ey det dog Nær kan være" o. s. v.

En roesværdig Nidkiærhed hos en C. St.M. – !

No. 183.

Nogle smukke Arier til Tidsfordriv, digtede af den forrige Greve Struensee, i hans Fængsel, hvor han taler om hans Opkomst, Velmagt og Fald, hvortil Musiqven er sat af E. Brandt paa Fl. Trav. Kiøbenh. 1772. Trykt og selges hos Stein for 2 Skill. et halv Ark. 8vo.

No. 184.

Gienlyd af den forrige Grev Struensees

Klage over sit Forsæt, hvor hos han spaaer om sin Død og Straf, hørt fra hans Fængsel den 29 Jan. 1772, siunges som: Jeg er saa gammel, og jeg har &c. Kiøbenh. trykt og selges hos Hallager for 2 Skill, et halv Ark 8vo.

14

222 No. 185.

Grev Brandts Tanket udført i en Arie til Tidsfordriv for ham i sit Fængsel, under Mel. Kom Celinde &c. Kiøbenh. trykt, og bekom- mes hos Thiele for 2 Skill. et halv Ark i 8vo.

No. 180

Udfald af Maanen ved Grev de Rævs Indfald udi Muusehullet, med Devise: den druknes ikke som hænges skal. Kiøbenhavn 1772. trykt og selges hos Stein for 2 Skill. tre fier- dedeel Ark i 8vo.

De 3 første ere rimede, den sidste baade prosaisk og rimed; men alle ere de et Ripsraps, hvoraf man kan see, hvad det er, at gives til Priis for Pøbelen; og videre Bedømmelse taale disse Stykker ikke.

No. 187.

Betragtninger over der Spørsmaal: Kan en Kones Bolers være hendes Mands oprigtige Ven og troe Raadgivere? naar Manden ta- ger ham til sin Fortroelige, hvad bliver da Følgen for dem alle 3. og Børnene? indrykt i Magazinet for Patriotiske Skribentere No. 72. Kiøbenh. 1771, trykt hos Hallager og sælges paa Byens Boglader for 6 Skill, halvandet Ark i 8vo.

15

223

Disse Spørsmaales Besvarelse forudsætter just ikke stor Skarpsindighed eller ugsmeen Erfarenhed, og den Spørgendes Hensigt gik vel ikke heller til at opfordre slige Egenstaber: dog i den Fald har Forfatteren til diste Betragtninger for saavidt truffet den Spørgendes Hensigt. — Noget mere Liv i Forestillingen, og en god Deel mindre af det, man kalder Snak, kunde vi ellers fordre. For Resten er Forfatterens Tænke: og Skrive-Maade over Hovedet taalelig, naar man kuns kan udstaae hans Side-lange Perioder!

No. 128,

Tanker fra Kiøbenhavn til Kronborg er halv Ark i 8vo. Og

Ns. 180,

Grev Struensees første Bekiendelse,

Kiøbenh. 1772. et halv Ark i 8vo. Begge faaes hos Stein for 2 Skill. Stykker.

Uden Tvivl ere begge diste Vers af ren Forfatter — Reent taabelige kan vi just ikke kalde dem; skiønt deres meste Vittighed bestaaer i nogle forvovne Tvetydigheder, og stikkende Udtrykke mod en Person, som man i det mindste burde have en udvortes Ærbødighed for. — Det skulde dog være besyn-

16

224 herligt, om slige Forfattere og Forlæggere ikke engang prakker sig en alvorlig Irettesættelse til ved deres dumdristige Næsviished.

NO. 190.

Svar våd paa det i Magazinet for patriotiske

Skribentere Aar 1771 No. 65 og 66 under 3. §. inddragne Islandophilus til Autor for Skriftet: Upartiske Tanker om Handelen paa Island & c. Kiøbenh, 72. trykt hos Berling og bekommes hos Mad. Kanneworff i SilkeGaden for 8 Skille halvtredie Ark 8ov.

Islandophilus havde giort adskillige Indvendinger imod Forf. af upartiske Tanker, som med vigtige Grunde havde søgt at lægge for Dagen Octroy-Handelens Skadelighed — Mod denne Islandophilus tager vor Forf. Partie, og søger at til intet giøre alle de af ham anbragte Indvendinger — og vi kunne ikke see andet, end at han jo har været lykkelig derudi; allevegne møder han sin Modstander Med, saadanne Vaaben, som Fornuft og Erfarenhed tilbyder og billiger: – tom Snak og kiedsommelige Udsvævelser, som saa ofte blande sig i det Slags Strid, spore vi her ingensteds — Og med denne fornuftige og bejkedentlige Tænkemaade forbinder han en let og til Materien passende Stiil.