Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 3

33

Fortegnelsen

over alle udkomne

Skrifter,

siden

Trykfriheden.

Anden Aargang, 3. Stykke.

No. 25.

Anmærkning over et ved Lodde oversat

Skrift, under Titul: Betænkninger, hvorledes Friehed og Eyendom kunde forskaffes Bondestanden. Med et dertil føyet Anhang. Kiøbenhavn 1771, trykt og faaes til Kiøbs hos August Friderich Stein, boende i Skidenstrædet. Sælges sammestæds, saa og paa Børsens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden for 12 Skil., stor 5 Ark 8vo.

Forfatteren af disse Anmærkninger har giort sig al muelig Flid, for at svække det almindelige

2

34 Haab om lykkelige Følger af den Forandring i Landvæsenet, som Hr. Finantzraad Øeder anpriser i sit Forslag, og man maa tilstaae at disse Anmærkninger ere det beste af alt, hvad der er udkommet til Forsvar for Landvæsenets nærværende Forfatning. Forfatterens Indvendinger imod den forønskede Friehed og Eyendom samt Hovedgaardenes Deeling synes saa betydelige og vigtige, at man maatte ønske snart at blive fuldkommen forvisset om det sande og vigtige i saa høyst betydelig en Sag for Fædrenelandet.

No. 26.

Velfortient Apologie for Forfatteren af Planen til en aarlig staaende Penge-Løn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark imod Philadelphum og hans i samme Plan foregivne Urigtighed, enfoldig men dog velmeent indlagt hos det veltænkende Publikum og i sær hos det hæderlige Præsteskab af Comphilopatreias Minor. Trykt i Polsk-Preussen, 1771. Sælges paa Børsens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden for en Mark, stor 4 Ark i 8vo.

Hvad enten det er Comphilopatreias Minor eller Major, der har skrevet denne Apologie kan

3

35 være ligemeget, men at det er Forfatteren af Planen til en aarlig staaende Pengeløn for Præsterne, der har skrevet sin egen Apologie, er vel værd at lægge Mærke til; Man kan deraf slutte hvor meget man kan formode Koldsindighed og Upartiskhed i dette Skrift. Den Compliment han til Slutning giver den Forfatter, der under Navn af Philander, har skrevet imod hans Plan er Herr Philodaneias ganske liig, i hvor grov og uforskammet den er.

No. 27.

Tanker og Observationer til høyeste Eftertanke

angaaende den danske Søe- og Krigs-Flode udi Bygningen, Freds- og Krigs-Tider; samt et Tillæg paa hvad Maade Kiøbenhavn inden sine Volde beqvemmeligst kan have Vand-Møller og det ferske Vand, at en Fiende ikke kan betage Staden det, hvoraf Kiøbenhavns Fasthed befordres tillige. Kiøbenhavn, trykt P. H. Høeke. 1771. Sælges paa Stadens Boglader og hos Høecke i store Helliggeist-Strædet for 6 Skilling, stor 1 og et halv Ark. 8vo.

Vigtige Ting er det denne Forfatter afhandler, iblant andet giver han et Forslag til en Indretning ved hvilken heele Amagerland kunde settes under Vand i Krigstider naar Fienden kom paa

4

36 Landet; dette Project allene er af den Art, at vi holder det ufornødent, at anmælde de andre.

No 28.

Patriotiske Tanker over Fædrenelandet til nøyere og nærmere Undersøgelse og Eftertanke hidsendt af Or*t*ng, uværdig Sogne-Degn til nye Lars Kirke paa B*r*h*lm. Kiøbenhavn, 1771. trykt og findes tilkiøbs hos Joh. R. Thiele. Sælges og paa Børsens Boglader og hos Kanneworff i Silkegaden. No. 66. for 8 Skilling, stor 2 Ark. i 8vo.

Denne kiære Degns Patriotiske Tanker gaaer ud paa Beklagelser over de mange Fremmede der blive betroet til at forvalte Rigets Vel. Endog en tydsk Professor ved vores Universitet skiær ham i Øinene, fordi han siger Fisica i Steden for Physica. Erbarmelige Patrioter har vi at prale med i disse Tider, den der vilde dømme Nationen efter de Skrifter denne Tid bringer for Lyset, maatte ansee Landet for en Daarekiste.

No. 29.

En Engelænders velgrundede Tanker over en ham bekiendt nordisk Stat. Først skreven til Lord Dortham og siden ved tilfældige Begi-

5

37 venheder falden i mine Hænder, der anseer det værd at befordre i Trykken. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Boghandler Pelt paa Børsen, Kanneworff i Silkegaden, hos Bogtrykker Svare i Skindergaden og hos Løve i Myntergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Nyttige Tanker findes ingensteds i dette Skrift, men Pølsesnak i Overflødighed.

No. 30.

Betænkninger over Efterretningen om

Professorernes Løn ved Kiøbenhavns Universitet indført i Adresse-Contoirs Efterretningerne No. 156. Sorøe, 1771. Sælges paa Stadens Boglader og hos Kanneworf i Silkegaden for 8 Skilling, stor 2 Ark i 8vo.

Forfatteren besvarer Stykkeviis den i Adresse-Contoirs-Efterretningerne indførte Beretning om Professorernes Løn, og giør adskillige rigtige og artige Anmærkninger. Stilen er munter og behagelig, skiønt Skriftet synes at være skrevet i Hast.

No. 31.

Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvæxt og Statens Lyk-

6

38

salighed. Kiøbenhavn 1771. Sælges i den Mummiske Boglade, hos Kanneworff i Silkegaden og hos Møller og Junge paa Østergade for 4 Skilling, stor 1 1/4 Ark i 8vo.

Det var umueligt at giette, at Videnskabernes Fremvæxt og Statens Lyksalighed skulde kunde befordres ved denne Plan, hvis Forfattere neppe har kiendt Videnskaberne uden af Navn, naar vi untager Theologien, som han har lidt mere detaillert. Af lutter Godhed giver han hver af Professorerne 700 Rdlr. aarlig Løn og frie Beboelse, Professor Matheseos allene har han, uden Tvivl af særdeles Aarsager, ikke kundet accordere frie Huus. Hans uforgribelige Tanker om Stipendiers Uddeling ere af liige Vigtighed.

No. 32.

Den skadelige Borger. Et Original-Stykke dediceret til Kritike-Direktøren af Anders Sand. Kiøbenhavn 1771. Sælges paa Stadens Boglader og hos Løve i Myntergaden for 6 Skilling. stor 1 og et halv Ark i 8vo.

Atter et Arbeide af Repliqvemageren, som han allene har paataget sig af Erkientlighed for den U-

7

39

partiskhed med hvilken vi have udladt os i vores Fortegnelse om hans adskillige Skrifter. Vi unde ham gierne denne liden Hevn, som vi aldeles ikke finde os fornermede ved, i hvor gemeen og grov den end er, da han har erhvervet sig Hævd paa at giøe og bieffe imod alle dem, der har det Vanheld at mishage ham, vi undskylde ham med Ordsproget; Naar Krybben er tom vil Øgene bide.

No. 33.

Nøiere Underretning om Børge Olsens Syn og Tanker om Hemmeligheder med nogle flere Syner udi et Brev til hans Sønne-Søn Ole Børgesen. Kiøbenhavn 1771. Sælges paa Stadens Boglader, hos Kanneworff i Silkegaden og hos Bogtrykker Thiele i Helliggeiststrædet for 4 Skilling, stor 1 Ark.

Er en Efterretning som man gierne kan undvære; Titlen allene er indrettet til at lokke og bedrage Kiøbere.

NO. 34.

Jens Pedersens moralske Beskrivelse

over Kiøbenhavn tilligemed et Synge-Stykke til hans Kone. Kiøbenhavn, 1771. Trykt hos L. N. Svare. Sælges sammesteds, saa og hos

8

40 Kanneworff i Silkegaden, hos Pelt paa Børsen og hos Løve i Myntergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Er lutter Sladder uden Indhold og Hensigt.

No. 35.

Den dramatiske Journal, begyndt med den

kongelig danske Skuepladses Aabning i Kiøbenhavn Aar 1771. Alit Æmulatio ingenia & nunc invidia nunc admiratio incitationem accendit. Paterculus. Kiøbenhavn, 1771. Trykt og findes tilkiøbs hos Thiele i store Helliggeist-Stræde, saa og paa Børsens Boglader og hos Kanneworf i Silkegaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Denne Journal, ifald den vedbliver, kan giøre megen Nytte for vores Skueplads, den er skreven med megen Indsigt og Skiønsomhed. Tronfølgen i Sidon bedømmes i dette Stykke, saavel i Henseende til Stykket selv, med hvilket Forfatterne af Jornalen, aldeles ikke ere vel tilfreds, som og i Henseende til Forestillingen, hvor enhver Acteur efter Fortieneste berømmes eller lastes. Endog Balletten og Dandserne have Forfatterne værdiget en Kritik, som synes os fuldkommen afpasset efter Personernes Fortieneste.

9

41

No. 36.

Den dramatiske Journal No. 2. - Sælges samme Steder, som næst foregaaende for 2 Skilling, stor et halv Ark i 8vo.

I dette Stykke bedømmes den gifte Philosoph, og i den Anledning Tvistigheden om alvorlige Lystspil. Forfatterne have alt hvad der udfordres til det Arbeid de have paataget sig, og det var at ønske at de vilde fortfare og, som vi erfare skal allerede nogle flere Stykker være udkomne. Lidt mere Høflighed og Ømhed ønskede vi nok at finde hos disse Forfattere.

No. 37.

Historik Beretning hvorledes og hvorvidt med den af de bekiendte 18 Bryggere og deres Oldermand, formedelst nogle Sandheders offentlige Fremleggelse, imod Udgiveren heraf Christian Bagge anlagde Proces nu in Octobri 1771 er avanceret. Kiøbenhavn 1771. Sælges hos Boghandler Rothe i No. 8. paa Børsen og i No. 49. i Borgergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Det er for at forekomme onde Menneskers Bagvaskelse og urigtige udspredte Rygters Virkning, foranledigede, som han siger, iblant andet af den Kritiske Journals og vores Fortegnelses partiske

10

42

Udladelser, at Hr. Bagge underretter Publicum om hvorvidt hans Sag er avanceret; men da vi af denne Beretning erfarer at den ikke er til Ende, saa vil vi melde Læserne dette, som det eeneste Indhold af hans heele Historiske Beretning.

No. 38.

Bergens Byes Klagebrev over sidste Ildebrand til Hans Majestet Kongen, med Anmerkninger. Bergen, 1771. Trykt hos K. M. privil. Bogtrykker, H. Dedechen. Selges hos Møller og Junge paa Østergade for 8 Skil. stor 2 ark. 8vo.

Klage-Brevet have vi allerede anmeldt under No. 206. i den første Aargang af vores Fortegnelse. Vi ventede mindst at see andet Oplag deraf, og endnu mindre tænkte vi, at man skulde holdt det værdigt at giøre Anmærkninger over; i hvorvel adskillige af disse Anmærkninger, som alle sigter til at giendrive Forfatteren af Klage-Brevet, ere meget gode og nyttige, og kunde fortiene at staae paa et anstændigere Sted.

No. 39.

Zwei Briefe an den Verfasser des Klage-Briefes der Stadt Bergen an Sr. Majestät den König. Gedruckt im Jahre 1771. Sælges

11

43 paa samme Sted som forrige No. for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Da Forfatteren har angrebet de tydske Indbyggere i Bergen, saa kunde man formode, at der iblant dem vel vilde findes nogle, som holdt det Umagen værd at besvare ham. Disse 2de Breve ere ellers ikke ilde skrevne, skiønt Forfatteren har betragtet Sagen fra en alvorligere Side end den forfiente det.

No. 40.

Ein Brief über die Anmerkungen. Gedruckt im Jahr 1771. Sælges paa samme Sted som begge næstforegaaende for 4 Skilling, stor 1 Ark 8vo.

Dette Brev er uden Tvivl af samme Forfattere, som de 2de Foregaaende. Forfatteren af Anmærkningerne over Klagebrevet har og udladt noget misundeligt og fornærmeligt imod Bergens tydske Indvaanere, hvilket har givet Anledning til dette Brev, som ellers intet merkværdigt indeholder.

No. 41.

Første Brev til den nye graduerede men ubekiendte Dr. Licentiatus i Bergen. Sælges

12

44

samme Sted som næstforegaaende for 2 Skil. stor et halv Ark i 8vo.

Af Begyndelsen seer vi at det skal være en Taksigelse til Hr. Doctor for et Raad imod galne Hundebid, men af Recepten derimod, som har bestaaet af et halvt Lod Spedalskhed, et fierdendeel Lod Pasqvillant & c. sluttes at Forfatteren maa selv være bleven saaret af en gal Hund, eller have bekommet nogen anden saadan Hiernesyge, vi ønske ham derfor en lykkelig Helbredelse førend han udgiver sit andet Brev, thi dette første er aldeles uforstaaeligt; man kan ikke een Gang giette sig til noen Meening.

No. 42.

Tre Fabelagtige Fortællinger om Børnetugten. 1) Den gale Hingst eller den ulydige Søn. 2) Den sletopdragne Skade eller den nyebagte Dommers Dumhed, 3) Katten, Kattekillingen og Rotterne eller Skolemesteren, som Børnene spiller paa Næsen. Tilligemed noget om Fabelmagerie ved Jesper Tyndskiæg. Kiøbenhavn, trykt hos P. H. Høecke. 1771. Sælges sammesteds i No. 141. i store Helliggeist-Strædet, i No. 8. paa Børsen og hos Kanneworff i Silkegaden for 6 Skilling, stor 1 og et halv Ark i 8vo.

13

45

Det lader som Forfatteren her vilde sige noget mere, end han vel kunde være bekiendt, og dette har nødt ham til at trække det Historiske i hans Fortællinger ved Haaret for at faae det nogenlunde passende. Fablerne eller Fortællingerne ere paa Vers, og disse ere ikke af de sletteste, kun Skade at Forfatteren har sigtet høiere end han kan naae.

No. 43.

Gotthold Ephraim Lessings Minna af

Barnhelm eller Soldater Lykken. Comoedie i fem Acter, oversat af Peder Topp Wandall. Kiøbenhavn, 1771. Bekostet af G. C. Rothens Arvinger og Proft, Universitets Boghandler, og findes tilkiøbs paa Børsen i Bogladen No. 11. 12. og 13. Sælges for 2 Mark stor 12 Ark i 8vo.

I Stedet for vidtløftigere Efterretning om denne Oversættelse ville vi allene henviise Læserne til den Dramatiske Journal. No. 2 og 3.

No. 44.

Mohren. Comoedie i en Act. Oversadt af det tydske Sprog. Kiøbenhavn. 1771. Trykt hos Brødrene Berling, boendes i Pilestrædet.

14

46 Sælges sammesteds for 12 Skilling, stor 3 1/4 Ark i 8vo. Ogsaa i Henseende til dette Stykke ville have Læserne henviist til den dramatiske Journal.

No. 45. Betænkning om Felledskabets Afskaffelse saa og om Tiende og Tjenestefolk paa Landet. Kiøbenhavn, trykt og forlagt ved Nicolaus Møller Kongel. Hof-Bogtrykker. 1771. Sælges sammesteds saa og hos Boghandlerne paa Børsen og Kanneworff i Silkegaden No. 66. for 8 Skilling, stor 3 og et halv Ark i 8vo. Forfatteren af dette lidet Skrift er een af de Landmænd som af Landvæsenets Collegium havde faaet Ordre at give sine Betænkninger over de Hindringer som kunde være for Fælledskabets Ophævelse. Betænkningen om Tienden og Tienestefolk paa Landet er skrevet i samme Anledning. I Henseende til Fælledskabet da har vel Forfatteren omhyggelig viist alle de Vanskeligheder derved var at overvinde, men er tillige alt for oplyst til ikke at indsee dets Nødvendighed; hans Forslag til Maaden paa hvilken det bør foretages røber en er-

15

47

faren og kyndig Mand. I Henseende til Maaden at yde Tiende paa, og Tienestefolkenes Skiftetid, da holder han det for best, at det derved forbliver paa den gamle vedtagne Maade og giver derfor sine Grunde, som synes, fornemmelig i Henseende til Tienden at være af Vigtighed.

No. 46.

Dronningen for Fuglene eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have. Spadseregang er et Slags offentlig Komoedie, hvor enhver er Spiller og Tilskuer paa engang. Hvilket Kiøn er det vel, som spiller den fordeelagtigste Rulle? M. de la Beaumelle. Kiøbenhavn, 1771. Trykt hos L. N. Svare. Sælges hos Bogtrykker Svare i Skindergaden, hos Kanneworff i Silkegaden, og Løve i Myntergaden for 4 Skilling, stor 1 Ark. i 8vo.

Indeholder en Hoben svulstige Talemaader af samme Mynster, som de vi pleie at forefinde hos den Allegoriske Drømmere, der uden Tvivl ogsaa er Forfattere af dette.

No. 47.

Forsøg til en billig Erindring og Taknemmelighed imod den Høiærværdige, Elskværdige og Mærkværdige Gunnerum af hans Høiærværdigheds ydmyge Tiener. Kiøbenhavn, trykt hos L. N. Svare. Sælges samme Steder som

16

48 nest foregaaende Skrift for 2 Skilling, stor 1/2 Ark i 8vo.

Omendskiønt denne Lykønskning (thi dette er uden Tvivl Forfatterens Meening) indeholder ingen overdrevne Berømmelser, og enhver Retsindig, som kiender hans Høyærværdighed med Glæde vilde underskrive alt det Forfatteren af dette Skrift i sin Enfoldighed har sammenskrevet for offentlig at viise sin Høyagtelse for denne værdige Mand, saa tvile vi dog ingenlunde paa at Hans Høyærværdig hed, jo langt heller havde ønsket at Forfatteren havde sparet sin Compliment, eller i det mindste givet den en anden Form.

No. 48.

August og Cecilia eller de tvende ulykkelige Elskere, en sandfærdig Tildragelse til skræksom Advarsel for de Forældre, som vil tvinge deres Børns dydige og naturlige Tilbøyelighed, nu overgivet i Trykken. Kiøbenhavn, 1771. Trykt hos Morten Hallager, boende i store Fiolstræde i No. 196. Sælges paa bemeldte Sted, saa og hos Kanneworff i Silkegaden og hos Møller og Junge paa Østergade for 4 Skilling, stor 1 Ark i 8vo.

Denne Historie er, saa vidt vi erindre, uddraget af en gammel Roman, og indeholder, foruden den blotte Tildragelse, der er temmelig tragisk, intet, hverken i Henseende til Stilen eller Moralen, som kan recommendere den.

(Fortsættelsen følger.)