Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 17

257 Fortegnelsen over alle udkomne Skrifter, siden Trykfriheden.

Anden Aargang, 17. Stykke.

No. 223 Zarine. Et Sørgespil i fem Optog ved Johan Nordal Brun opført paa den Kongel. Danske Skue-plads. kiø- benhavn, trykt i Godikes Bogtrykkerie 1772. og selges hos Forf. selv i No. 83 i Badstuetrædet, og paa Børsen for 1 Mk. 12 Skill. 6 og et fierdendeel Ark stor 8vo.

Vi ere ikke de første at bedømme dette Ori- ginal-Stykke; den dramatiske Journal har alt givet en Kritik, som vi have Føye til, for det meeste, at underskrive. Ikke desmindre ville vi anføre nogle smaa Erindringer, som vi synes

2den Aargang.

2

258

endnu at kunde tillægge. Først see vi ikke, hvorfore Stykket fører Navn af Zarine, heller end af Stryange eller Rhetea: ere dog ikke disse

begge Hovedpersoner i Sørgespillet? —- og er Zarine der ikke blot for deres Skyld? —- men StryangeI! — sandt, han spiller en meget tragisk Rolle: men! hvorfor har han slet ingen Deel i vor Medlidenhed? — Vi svarer os selv: fordi hans Kierlighed til Zarine forekommer os gandske udydig, og næsten urimelig — udydig, fordi den strider mod Troskab, og urimelig, fordi den opofrer Rhetea, da dog Zarines Karakter slet ik- ke er sat i den Glands, at den kunde fordunkle den troe, dydige, og ømfølende Rhetea — Og Grunden hertil forekommer os at være en Armod i Opfindelse, da Forf. synes ikke at have vidst at sætte Personerne i flere Situationer, hvor de kunde udmerke sig — Stryange føler Rheteas fulde Værd; endog fremlyse Gnister af hans gamle elskov—og dog er han koldsindig, foragtende, Elskov — ja Barbar, saasnart han taler med Rhetea, og der, uden at han merkes at vakle i mindste Maa- de— Rhetea, et ømt, kræsent Fruentimmer, maae lide alle de ubehagelige Fornemmelser, som foru- rettet Kierlighed, fræk Utroskab, og den ubilligste Mistanke kan opvække, og alt dette fordøyer hun til Forundring: Den samme Ømhed i hendes El- skov — den samme bestandige Hengivenhed for

3

259 Stryange vedligeholder hun til Enden — I alt dette forekommer os en temmelig stor usandsynlig- hed. — Vi miskiende for Resten ikke de mange udmerkede fortienester, som giøre dette stykke baade behageligt at læse og værdigt at spille: det sande tragiske Sprog, og en let flydende poesie underholder sig i det heele, nogle saa enkelte Steder undtagne. De Forseelser imod Ortogra- phien ere af Journalisterne bemerkede og anførte.

No. 224.

En sand Christens Forhold i Henseende til

gudelige løster. Betragter i en offentlig Tale over 1 Mos. B. 28, 22-22. holden den 11 Octobr. 1771. som en aarlig Erindrings Dag om det Kongel. Veysenhuuses Stiftelse. Ved Bernt Sverdrup, Stedets Præst. Kiøbenh. 1772. trykt i Godiches Bogtrykkerie og sælges hos Møller og Junge paa Østergade for 1 Mk. 4 et fierdendeel Ark 8vo.

Ingen kan nægte, at Erindrings Dagen om Waysenhuusets Stiftelse gav Hr. S en ypperlig Leylighed til at tale Stiftelsens Sag. Ingen Retsindig tvivler om, at han jo burde giøre det, at han burde giøre det med en fornuftig Frimodighed under da værende Omstændigheder, da saa mange sande og falske Rygter udsprededes om

4

260

dens forandring. Her var det tiid at tale sand- heden; men at tale den paa en tydelig, overbevi- sende og indtagende maade. Enhver Læsere maae nu dømme efter sin indsigt og Smag; Os har Forf. ikke fyldestgiort. Her ere, saa at sige, trende Afhandlinger forbundne til at udgiøre denne Tale, for hvilken er sat en Dedication til Dronning Ju- liana Maria. Udi din første Afhandling, som gielder for en Indgang, og betager næsten det første Ark, betragter H. V. af Præd. 5, 3.

visse gudelige Høsters Beskaffenhed. 1. En unødvendighed at giøre dem. II. En Nødvendighed at holde dem, naar de

eengang ere giorte. Den anden Afhandling over Texten fra S. 16 til 27. (altsaa ikke engang Paa vidtløftig, fom indgangen) forestiller:

En sand Christens Forhold i gudelige løfter. 1. at begiere noget af GUD. II. At give Gud noget igien. Fra S. 27.

taler forf. nærmere om Stiftelsen selv. Han vil vise dens store merkværdighed ved Nøye at agte paa a) Stifteren, som var stor især af

A) Forstand, b) Modgang, c) Velstand; (under disse Stykkers Behandling har Taleren gandske glemt sig selv) og b) Stiftelsen. I dette sidste har vi heller ikke fundet det vi ventede og gierne ønskede: men et plat og mat

5

261

fordrag have vi fundet allevegne, at vi ikke Skal tale om adskillige enkelte Steder, ved hvilke vi af andre aarsager standsede i giennemlæsnin- gen; eller om den Brodering af Anmerkninger.

no. 225.

Forklaring over Efaiæ 47. Capitel fra det 1ste til 9de Vers. Indsendt fra Landet og nu til Trykken befordret. Kiøbenh. 1772. Trykt og findes tilkiøbs hos Thiele for 8 skilling 2 ark 8vo.

Vi kan ligsaa lidet troe, at denne Forklaring er indsendt fra Landet , fordi det staaer paa Titelbladet; som at den skulde være offentligen foredraget for en Menigheds fordi den er indrettet som en Prædiken. Det er troligst, at Titelen, saa vel som Skriftet har den vindesyge Forlæggeres Indfald at takke for sin Oprindelse. Bye-Sladder har uden Tvivl opmuntret ham til at leye en af sine tienstagtige Aander her i Staden til dette Arbeyde, for i Tide at skille det nysgierige Publikum af med nogle Skillinger. Forbønnen, Indgangen, som begynder med Psal. 34, 17. De 3de Hovedstykker som betragtes

af Texten: 1) Hvormed Babels Datter trues? 2) Hvo der truer hende? 3) Hvorfor den trues? korteligen: det heele

bestaaer af jammerligen sammenrapsede Bibelske

6

262 Sprog. Man maae Baade lee og ærgre sig, naar man f. E. læser S. 9. ,,Deels tillader

gud den Ugudelige nogen Tid at fremture, før derved som et Riis at straffe og advare det afvigende Folk. Saaledes tillod gud de knurrende istraeliter at bides af gloende Slanger, 4 Mos.B. 21 Cap".

No. 226.

De troe Israeliters Glæde over deres Befrielse fra Hamans Kløer. Tilkiendegivet i Anledning af Dagen den 29 Jan. 1772. Kiøbenhavn, trykt og sælges hos Svare for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

No. 227.

Aften-tanker, i Anledning af den for nogle bedrøvelige, men for begge Riger glædelige 17de Januarii 1772. af den, som altid bær sit aag. Kiøbenhavn, hos Thiele, for 2 Skilling, et halv Ark 8vo.

No. 228.

nordens fryds og Seyer Sang paa vor Allernaadigste Konges Christian den Syven- des Fødsels-Dag den Christian den som en Frugt af Guds Frelse den 17 Jan. i Aar & c.

7

263 Mel. Enhver, som bærer Navn af Dansk og Norsk & c. hos Hallager for 2 Skill. et halv Ark i 8vo.

No. 229.

De Kiøbenhavnske Borgeres Seyer-Sang

over de nye, men heldige Forandringer. Mel. Det største Glædes Flag &c. Kiøbenh. 1772. hos Thiele for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

Det er snarere Sult, end sand patriotisk Glæde, som har drevet disse jammerlige Poeter til at synge.

No. 230.

En nye Vise om Kongen af Dannemark, hvor ledes han ved sine troe Mænd lod uddrive Forrædderne fra Kongens Gaard. Siunges som: Og der gaaer Dands paa Riber-Gade & c. Kiøbenh. 1772. hos Hallager for 2 Skilling et halv Ark 8vo.

Er en temmelig god Efterligning af Kiæmpe-Viiserne, men det er ogsaa alt det gode, vi kan sige om den — Thi for Resten er den saa tør, at den i vore Tanker maatte være en stor Elsker af Oldsager, som uden Kiædsommelighed kunde læse den reent igiennem.

8

264 Brev fra en Ven i Norge. post nubila ju- bila. Kiøbenh. 1772. trykt bos Hallager, og sælges hos Pelt paa børsen for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

En Nordmand takker sin Ven, fordi han havde givet ham Underretning om de merk- værdige og lyksalige Tildragelser af 17 Jan. — bevidner sin Glæde over samme, og slutter Brevet med det ønske, at Kongen efter fine høy- Formænds Exempel vilde besøge sit Norge — Dette er heele Indholdet af Brevet, som just ikke er aldeeles slet, men langt fra ikke heller yp- perligt. Vi kan altsaa ey begribe af hvad Aarsag en Patriot har nødt Eyermanden til, at bekiendtgiøre det ved Trykken — Thi paa. middelmaadige og ubetydelige skrifter Have vi vist i vore Tider ingen Mangel.

No. 232.

sandfærdig liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17 Jan. 1772. tog Kongens Fiender enhver i sær i Fængsel, og deres Avangement ved samme Leylighed. Kiøbenh. hos Stein for 2 Skilling et halv Ark 8vo.

9

265 Nogle matte Riim, hvori en Leye-Poet har fortalt os noget af det, enhver har kundet læse langt mere fuldstændigt i alle vore offentlige Tidender.

No. 233.

Beskrivelse over den merkværdige Drøm, som den berygtede I. F. Struensee havde, da han var Stads-Physicus i Altona, hvoraf han ikke vogtede førend den 17 Jan. 1772. om Morgenen tidlig i Citadellet for Kiøbenh. tilligemed hans Betænkninger over slige Drømme, hos Thiele for 4 Skill. et Ark 8vo.

Efter denne Forf. Beretning har ingen sovet saa glubskt som Struensee, naar man undtager de bekiendte 7 Sovere — og hans Søvn har endda været mere kunstig end disses; thi han har oven i Kiøbet drømt heele Tiden — Dog der har saa mange haft alt for følelige Beviser paa, at Struensee i den Tiid var lysvaagen, saa der nok neppe bliver nogen, som vil fæste Troe til Forf. Krønike — Vi troe derfor snarere at Forf. selv har drømt, da han vævede dette underlige Tøy sammen — med mindre det har været Hr. B — ch; thi det er just ey usædvanligt, at han end og vaagen gaaer i Toget, i sær naar han er i Færd med at fabrikere Piecer.

10

266

No. 234.

Den forrige Barberer og Kabinetsminister

J. F. Struensees merkværdige Liv vg Levnet, skrevet paa Tydsk af F. E. G. Biersausen Freund, Mag. Philos, fra Krainwiß. Siden oversat paa Dansk af Christen Nielsen Jyderop Mag. fra Aars. Kiøbenh. 1772. trykt og tilkiøbs hos Thiele for 6 Skilling, Halvandet Ark i 8vo.

Et væmmeligt dumt og pøbelagtigt Sammensurium af lutter Løgn, som uden Tvivl er forfærdiget af Evaes Hofskræder. Saavidt vi kan skiønne, har nok Forf. vildet efterabe det gemeene Skand Skrift om den forberede Nisse Vi maae og til hans Ære tilstaae, at han fuldkommen, ligner sit Mønster i alle Henseender, undtagen i Vittigheden.

No. 235.

Grev Struensees Gravskrift, forfattet ved en af hans nidkiære Venner. Kiøbenhavn 1772, hos Hoeche for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

Noget Sladder paa Riim — Hvori dog Bogtrykker Thiele har været saa forgabt, at

11

267 han har indrykket det Heelt og holden i næst fore- gaaende Piece.

No. 236.

Musernes Indfald i Anledning af 17 Jan.

1772. indsendt fra Parnasso. Kiøbenh. trykt med Godiches Skrifter og selges sammesteds for 6 Skill, I Ark Med. 16.

Disse Indfald bestaae i nogle korte poetiske Tanker til Kongen, Dronningen, Prinzerne, Prin- zesserne og adskillige andre, samt Betænkninger over nogle af denne Dags merkværdigste Optrin — Ved Igiennemlæsningen troede vi, at disse Tanker, hvor af nogle ere temmelig gode, andre der imod middelmaadige, vare et Hastværk af Forf. til Tanker at synge paa Kongens høye Fødsels-Dag; (see Forteg. 10de Styk. No. 120.). men ingenlunde bleve vi fristede til at tage Dem for Musernes egne Indfald eller tænke de saa just vare komne fra Par- nasso, førend vi læse det paa Titel-Bladet — Det er endog næppe, vi endnu kan overtale os til at troe det, med mindre disse Indfald ved Over- bringelsen kan have faaet Skade af den strænge Kulde — følgende Sted, f. E. (Sid. 23).

12

268

„Det som paa denne Tiid hvers Bøn i Brand

har sat,

For Kongens Majestæt erfaret har Guds

Frelse,

Og Ham med Konge-Huus tilbedet Fred og

Helse,

Særdeles haver rørt vor høye Magistrat" o.s.v.

Lader til at være alt for tørt og tvungent til at forskrive sig fra disse 9 Smagens Matroner —@Og oven i Kiøbet Helse i S. for Helsen — Jo, jo! der er vist nok det stakcels 11 frosset bort; thi vi kan ingenlunde faae det i Hovedet at disse 9 høviske Damer, skulde saa jammerligen for det blotte Riims Skyld omskiære et uskyldigt Ord.

No. 237.

Grev Struensees merkværdige Testamente, opsat af ham selv og confirmeret af Lucifer. Kiøbenhavn 1772. trykt og findes tilkiøbs hos Hoeche for 4 Skill. 1 Ark 8vo.

Som Rygter gaaer, skal en fordrukken Student og to Bogtrykker Svenne, have sammenlagt al deres Klygt for at udklække dette lumpne og gemene Smørerie — Om det har sig saa- ledes, vide vi ey til visse; men saa meget er vist,

13

269 at det er et Foster, som i allehenseender er slige Forf. aldeles værdigt.

No. 238.

Frøken Contorernes udødelige Navnes ynkelige Ruin, forfattet i Riim under den Mel. De Røvere skulde at stiæle gaae, saa langt i fremmede Lande. See Peer 7 Kiempe Vise.

Kiøbenh. 1772. (uden Tvivl trykt hos Stein) et halv Ark 8vo.

No. 239.

No. 2. Fortsættelse af Frøken-Contorernes Ruin, forfattet i Riim under samme Mel. som forrige. Faaes ligeledes hos Stein for 2 Skilling. Et halv Ark 8vo.

To temmelig vittige og muntre Efterlignel- ser af Kiempeviserne; som med Fornøyelse kunde læses, naar kun ikke et Par grove Udtrykke, i sær i Fortsættelsen havde giort dem væmmelige.

No. 240.

De Kiøbehavnske Rufferskers og Pioskers Tab og velfortiente Skiæbne, formedelst u- forsagte og nidkiere Undersaatters Forlystelser til Glædes-Tegn den 17de Jan. 1772. Hos Höeche for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

14

270 No. 24I.

Den forlorne Gabels forgyldte Svane-Sang den 17de Jan. 1772, trykt og bekommes sammesteds som forrige for 2 Skilling et halv Ark 8vo.

No. 242.

Et Par Ord fra de endnu huusvilde Nat- Nympher til Grev Struensee, forfattet i de- res sidstholdte Conseil i Dukke-Skabet, og til Trykken befordret af en drukken Engelskmand. Kiøbenh. 1772. hos Thiele for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

Tre reent dumme og elendige Viser. Noget

nær har B **n smurt de 2 første sammen, og

B**ch den sidste.

No. 243

Biirsidlerens Svane-Sang: siunges som:

Det hendte sig Jephta den Gileads Mand. Kiøbenh. 1772. hos Hallager for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

Er dog noget bedre end de foregaaende.

No. 244.

Asmodæus Anordning om Sorgen og Fasten efter Gr. Struensees Død, dateret Styx, den 18 Jan. 1772. hos Hoeche for 2 Skilling et halv Ark 8vo.

15

271 Finde Læserne noget af det, man kalder vittigt, i Titelen, skal det være os kiært, i Piecen selv, forsikre vi, at de skal søge det forgiæves.

No. 245.

En kort men oprigtig Beretning om den saa kaldede smukke Cicilies hastige Fløtte-Tiid, merk- værdige Efterladenskab, forskrækkelige Qvalmer, og betydelige Tab, samt Nymphens me- get rørende Svane-Sang og Afskeeds Arie til sine efterladte Tilbedere og sukkende Hyr- der. Kiøbenh. 1772. hos Thiele for 4 Sk. I Ark 8vo.

Noget dumt og lumpent Sladder af B**n.

No. 246.

Døds-Sang i Anledning af de to Danske Grevers J. F. Struensee og E. Brandts Henrettelse, som skeede efter Forhør, Overbeviisning, Bekiendelse og Dom den 28de April 1772. Kiøbenh. hos Hoeche for 2 Sk. et halv Ark 8vo.

No. 247.

Den retfædigste Hevn over de to grove Misdædere, Greverne J.F. Struensee og E. Brandt, som paa et paa Østerfælled uden for Kiøbenhavn opreyst Skafot bliver henrettede Tirsdagen den 28 April 1772. & c. Kiøbenh. hos Hallager for 2 Skill, et halv Ark 8vo.

16

272

No. 248

Dannemarks og Norges Hevn over de for-

rige Grever J. F. Struensee og E. Brandt i deres velfortiente Straf & c. Kiøbenh. 72 samme Sted og Priis, som forrige et halv Ark 8vo. No. 249.

De forrige Grever J. F. Struensees og E.

Brandts alvorlige Betragtning over deres velfortiente Straf og Livets ynkelige Endeligt o. s. v. Kiøbenhavn 72. hos Hallager for 2 Skill. et halv Ark 8vo.

Hvo der har læst een af disse, har læst dem alle 4re, den samme Aand hersker i den eene, som i den anden, og Døds-Sange fortiene de at kaldes i flere end een Henseende.

No. 250.

En betydelig Samtale imellem en Pige og en gammel Kiærling, virkelig holdet paa Amager-Torv, om disse seenere Tider og Skrifter & c. af en Tilhørende. Kiøbenh. 1772 hos Svare for 2 Skill, et halv Ark. i 8vo.

Skiønt der staaer et T. paa Titelbladet, skal Forf. dog gandske rigtig være de samme, som vi under No. 237 have angivet. Indholdet be- staaer i at giøre Nar af deres egne, samt værdige Consorters, Smørerier, og hvad Under da, at de med temmelig Lykke have udført en Materie, som var saa riig, og saa bekiendt for dem selv.