Huitfeldt, Peder BREV TIL: Trolle, Herluf FRA: Huitfeldt, Peder (1564-09-12)

12. Septbr. 1564.

Peder Huitfeldt til Herluf Trolle.

Han beder Herluf Trolle om at sende sin Skibspræst over at prædike paa «Mercurius». Omtaler den store Sygelighed paa dette Skib og beder om Tilladelse til at sende de Syge hjem med Proviantskibene.

Kiere Herloff, synnderlig gode wenn, er minn wenlige bønn tiill theg, atthu wille well giøre och lonne meg thinn prest vdj morgenn, naar thw haffuer hørtt predickenn, thi ieg er befrøgtenndis, att minn wiill wanndre 1, huilchett ieg iche giernne wille, om thett wor gwdtz wiilge. Kiere Herloff, giiffuer ieg theg ganndske wennligen tilkiennde, att ieg s. 270haffuer møgett siugtt folch inden skibsborde, och daglige dag bliffuer io meer oc meer dødeligtt siugtt, atthw ther for wiiltt well giøre och giffue mig enn sedell tiill ett aff fetalie skiibene, att ieg motthe sette thennom innd paa, thij ieg kannd slett innthett gaffnn haffue aff thennom, menn, mett loff att sige, lige oc pisse och skide mig skiibett fuld. Och atthu wille well gore oc lade Iost Meinem 1 fare hid oc see, hwordantt thett er. Ieg wiill nu och altiid her mett haffue theg thennd alsommegtigste gud beffalitt. Ex Mercurio thenn 12 septembris.

Peder Hwittfeld 2.

Udskrift: Kong. mtts. min allernaadigste herris amirall Herloff Trolde tiill Herloffsholmm, min synderlig gode wenn, ganntz wenligen tilschreffuit.

Orig. i Rigsark., Indkomne Breve til forskjellige højere Embeds mænd 1539—88. Brevet er med Mogens Gyldenstjernes Haand paa tegnet «Per Huijtfeldt», hvilket tyder paa, at Herluf Trolle har sendt det til ham.