Trolle, Herluf BREV FRA: Trolle, Herluf (1560-uu-uu)

1560.

Herluf Trolles Opgjørelse over Udgiften ved en Ligstens Forfærdigelse og Anbringelse samt over Omkostningerne ved Udfærdigelsen af en Dom.

s. 67Penndinge som ieg haffuer vdlagt paa allis
waaris vegne.

Item gaff ieg Lauris sthenhugger for sthenen att vdhugge 1 xl daller.

Item gaff ieg en skiper, som førde sthenhuggeren mit syn redskaff fraa Kobenhaffn oc till Aarus j daller.

Item vdgaff Michel Perssen y Lylle Ryng 2 for sthenen att fore fraa Aarhus oc tiill Vollum xxxv 3 daller ij β.

Item eend geffuit Lauris sthenhugger for sthenen att(!) ind y kyrcken j daller, thij hand klagede, att hand ingen help kunde faa paa Claxholm.

Item end gaff ieg y cantzelyet vtj Onsse for thend dom y mellum Eskyll Oxe oc oss, som gick om Gundersloff, XXX daller 4.

Fyrbøder for vox pendinge ij daller 5.

Sumarum jcix daller.

s. 68Ther paa haffuer ieg anamit paa Gundersløff tiill sthienen att lade hugge:

aff Christopher Gøye v daller

aff Ficentz Iuell v daller.

aff Helleuig Gøye v daller.

aff Iude Gøye v daller 1.

Egenhænd. Orig, i Rigsark., Adelsbreve LVII. 91.