Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Trolle, Herluf FRA: Gyldenstierne, Mogens (1561-01-29)

29. Jan. 1561.

Mogens Gyldenstjerne til Herluf Trolle.

Birgitte Gjøe lider meget af Stensmerter, i hvilken Anledning han giver forskjellige Raad. Herluf Trolle anmodes om at komme til Kjøbenhavn for at bringe nogle Mageskifter i Orden.

Kere Herluff, ganske gode wen, nest møgen tacksygelsse etc. gyffuer ieg teg wenligen tyl kende, at ieg hallest tyn scryffelsse oc ter af forstandet, pa huad tydt tu kompst tyl Roskiille, oc at Beriitte er bleuen møget suag 2, oc tet kand icke andet were eptter ten leglighet, som ieg har set ten horde sten, ter er kommet fra hinder. Oc gør mig hindes skrøbelighhet ganske vnd, tet wyd gud. Mig hobs met guds hielp, tet wendes snart tyl bederyng. Ieg har tallet met Rockus her om oc bedet hanom bestylle hender tyl gode, huad hand kand tenche hender niittig kand were, som tu fanger at se af hans egen skryft for sten syger, hand wyd gode rod, om hun wore icke for suag at bade, ten siuge stander alt op i hendes hoedt, sa tael hun icke at røre for møget wed. Sent hanom al tydt af hendis wand, ter af kand hand forfare, huor ter om er met siugen. Gud skal gyffue dy beste rod for mendiisken[s] bøn. Kere s. 69Herluff, tet første teg er mugliigt, kom hyt, at wy kwnne fange bestyllet k. m. befallyng met dysse gods at magelau. Iohym 1 tallet i gor om, at tet løber fast at tyden, hand wyl pa weige igen tyl k. mt., oc wy wylle inttet tallet met dysse borgger, som haffue taget seg dyse fyckery gods tyl, før tu erst hos. Om tu icke selluff sa snart wylt gyffue teg fra Beriitte, da sent os tet machtte breff, k. mt. os met Iohym sent har, da wylle wy talle met borigemesterne(?) ter om oc forfare ter suar oc scryffue teg tet saa tyl 2. Kere Herluff, ieg wyd nu inttet andet en wyl haffue teg ten alt mechttiigeste gud befallet oc sende Beritte oc teg trøst oc housuaelsse tyl lyff oc siel. Beder ieg teg, attu wylt syge hender sa mange gode nat, oc bed hender alt(!) were wyd god trøst, gud wyl icke forlade hender. Oc huad tu wylt haffue her bestyllet, tet biud meg tyl, skal wel gange for seg. Ex Københaun onsdag nest for liichtmis 3 anno 61.

Magnus Giildenstern
ritther.

Udskrift: Myn gode wen Herluff Trolle tyl egen hande.

Egenhænd. Orig. med Spor af Segl i Rigsark., Adelsbreve XXV. 127.