Ewald, Johannes PLAN FOR UDGAVEN

PLAN FOR UDGAVEN

FORMAALET med nærværende Udgave af Johannes Ewalds Skrifter er: ved Siden af alt det hidtil trykte at fremlægge det righoldige Haandskriftmateriale, hvoraf kun en ringe Del foreligger i tidssvarende Udgivelse.

Stoffet vil efter Kildernes Art blive delt i to Hovedgrupper: Tryk og Manuskripter. Den første Gruppe vil omfatte alle i Ewalds Levetid trykte Arbejder, den anden alle Ewalds i Haandskrift efterladte Kladder, Fragmenter og (ikke i Tryk givne) Renskrifter. Medens Fremgangsmaaden ved Udgivelsen af Mss. først senere vil blive omtalt, skal der her kortelig gøres Rede for de Regler, der er fulgt ved Udgivelsen af Trykkene.

Til Grund for Teksten er lagt Originaltrykkene. Afvigelser i senere Tryk i Ordforraad og Ordstilling meddeles i et Tillægsbind under Afsnittet Varianter. Udgaven følger Tekstgrundlaget i alle Enkeltheder; dog rettes utvivlsomme Trykfejl, og Rettelserne meddeles i Tillægsbindet under Afsnittet Tekstkritik. Paa nogle faa Punkter har man af typografiske Grunde ment det rettest at afvige fra Originalerne: 1. Titlerne er forkortede i Tekstudgaven, men meddelt fuldstændigt i Tillægsbindet under Afsnittet Bibliografi. 2. Originalernes Fremhævelse af Navne o. lign. er gennemgaaende ikke bevaret. 3. Punktum efter Ord, trykt med Versaler eller Kapitæler i Titler, Personbetegnelser o. lign., er udeladt. - Trykkene udgives i kronologisk Rækkefølge, saaledes at Tidspunktet for Skrifternes Tilblivelse, eller, hvor dette ikke kendes, for deres Offentliggørelse, er bestemmende for deres Plads i Udgaven.

I Udgaven af Trykkene har man ment det forsvarligt at meddele Gengivelser af Abildgaards og Chodowieckis Kobberstik, til Trods for at disse ikke findes i Originaltrykkene, men først i den ældste Udgave af Ewalds Samtlige Skrifter (1780-1791). Ved Gengivelsen af de Chodowieckiske Stik har for den overvejende Dels Vedkommende de originale Kobberplader kunnet benyttes, takket være elskværdig Imødekommenhed fra Direktøren for det Schultz'ske Bogtrykkeri. Hr. Kammerjunker de Fontenay. Eftersøgning af Kobberpladerne til de Abildgaardske Stik har derimod trods al anvendt Umage været forgæves; de gengives derfor, ligesom en enkelt tabt og et Par stærkt medtagne Chodowieckiske Kobberplader, i Lystryk.

l

De til Udgaven knyttede Tillæg vil indeholde: 1. Tekstkritiske Oplysninger. 2. Varianter. 3. En litterærhistorisk Kommentar. 4. Alle bevarede Breve fra og til Ewald samt andre Aktstykker til hans Livshistorie. 5. En Bibliografi over Tryk og Udgaver af Ewalds Skrifter. 6. En udførlig Beskrivelse af de Ewaldske Manuskripter med en Samling af facsimilerede Gengivelser af disse. 7. En Fortegnelse over Skrifter og Afhandlinger om Johannes Ewald. 8. En Ikonografi over Ewald-Portrætter med Gengivelse af disse. 9. En fuldstændig Ewald-Ordbog med sproghistorisk Indledning. 10. Person- og Stedregister.

For Udgivelsen af Trykkene bærer Dr. KUHR alene Ansvaret, mens Dr. BRIX'S Arbejde er knyttet til Manuskriptudgivelsen.

Tilsynet med Udgaven føres af Rektor Dr. HENRIK BERTELSEN og Forfatteren NIELS MØLLER.

m