Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift, øverst]

Copie

Da Forræderen Johan Friderich Greve af Struensee vedbliver at mishandle vores kiære Konge, at foragte Kongens tro Undersaatter, og daglig at tiltage sig med Vold og Uræt meere og meere af den Kongelige Myndighed, som Undersaaterne Kongen og det Kongelige Huus alene have overdraget, saa erklæres hermed bemeldte Johan Friderich Greve af Struensee med hans Tilhængere for Fredløse, og ham der denne forræderske Siæl udleverer, skal nyde 5000 Rdr til Belønning, hans Navn vorde fortiet, og hand i alle Tilfælde være forsikret om Kongelig Pardon. Dog advares den eller de, som paa denne Maade Kongen og Landet ville frelse, at de sig vogte, i hvad Fordeel de under deres Mayestets [.....] kunde erholde, ingenlunde at giøre det i Kongens høye nærværelse, eller i nogen, endog mindste, Maade at handle imod den allerunderdanigste Respekt, de vores dyrebare Suveren ere skyldige, med mindre de, efter nogle Forsøg, ikke skulde finde leilighed at komme bemeldte Struensee nær, da hand maa angribes, hvor hand findes

[Gennemarbejdet transskription af faksimilens øverste halvdel]

2