? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Nu veed vi ikke, at noget rester, i Henseende til hans Vaabens Udtydning, som nøiagtig er aftrykt paa Titelbladet, efter hans originale Signete, forhaabende derfore, at den gunstige Læser optager denne Efterretning med gunstige Øine.