? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Uglen med en Nøgle i Nebet. En Ugle veed man er Aarvaagenheds Sindbillede, og man vil troe, at vores Greve har haft den samme Hensigt dermed. Men han tillader os, at troe, (thi Gierningen dømmer Manden), at denne Aarvaagenhed sigtede ikke til det beste.