? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

At nemlig, vores Græve Struense derved ligeledes vilde give os forblummet tilkiende den store Magt han nu og efterhaanden, alt meere og meere, kunde opnaae, — da enhver vel veed, at vores allernaadigste Kongers største Magt bestaaer i deres Flode, som, efter Landets Størrelse, kan byde Trods til andre Søe- magters.