? Uddrag fra Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

For det første, kan man hentyde dette, med fulde Seil løbende Skib, til hans egen Person, som man med Billighed kan sige løb for Lykens Vinde, og havde alle Seilene op- spænt, — det er at sige, havde alle de Fordele i sin Magt, ved hvilke et Menneske i denne Verden, kan, saa at tale, besegle alle Lykkens Vande.— Men, som det er got, medens Vinden blæser med, at hidse alle Seilene, for at komme desto hastigere afsted, saa er det og et Tegn paa Klogskab hos en Styrmand, at han firer lidet, naar Vinden tager for stærk paa, og for ikke at kuldsegle, da hellere, at lavere, end stride imod de mægtige Vinde; og, som den største Forsigtighed udfordres, naar man segler i farlige Vande, hvor man har at vogte sig for blinde Skier, og skiulte Klipper, saa kan man troe, ar vores forrige Græve, Har vildet vise, enten den Forsigtighed, som udfordredes, naar han for saa fulde Seil, skulle pløie de farlige Bølger, saa at tale,