Holberg, Ludvig Brev til Grev Johan Ludvig Holstein

Brev til Grev Johan Ludvig Holstein

Det var Holbergs Stolthed og Triumf, at han, efter en Menneskealders Arbejde i den muntre og gode Oplysnings Tjeneste, var i Stand til at stille en selvtjent Formue til Samfundets Disposition. I Bind XI kan vi følge hans Overvejelser herover (Epistlerne 176, 177, 277, 446), ligesom i den ovenfor trykte Epistel 447 (S. 312 ff).

I Note til Ep. 177 er meddelt Holbergs Andel i Akademiets Oprettelse (Bind XI, S. 301). Det nærværende Brev er stilet til Oversekretæren i det danske Kancelli, dvs. Statsministeren, Grev Holstein. Heri viser Holberg, at hans Landejendomme tilsammen udgør de 1000 Tønder Land, som skulde til for at et Baroni kunde oprettes. Ved Oprettelsen opnaaede Holberg, at 100 Tønder Hartkorn var skattefri og Formuen forøgedes derved. Det var Holberg magtpaaliggende, at hans Navn bevaredes i Betegnelsen Friherskabet eller Baroniet Holberg. Det var ham en Tilfredsstillelse, at han i Kraft af egne Fortjenester hævede sig op i Adelsstanden, som Friherre eller Baron.

Hoivelbaarne Hr Geheime Conference Raad

Jeg skikker her efter Deres Excellences Befalning Jorde bögerne over begge godse. Hvad som derudj fattes har ieg taget af Stillinge Sogns kirke tiende: og naar af same tiende som er lagt under Brorup tages 67 tonder bliver med Terslose Jordebogs indhold den fulde sum af 1000 tonder hartkorn, som behoves til erectionen: Saa snart 352 erectionen og Patentet af H kongl May aller naadigst bliver undertegnet, skall strax anstalt giores til de 8000 Rdrs betalning som hæfter paa Terslöse, saa at paa det heele gods af begge gaarde skall ikke blive en skillings gield. Ved forestillingen som er giort af Grev Reus haver ieg intet at erindre uden dette end at Baroniet maa bære mit navn af Holberg. Den liden fordeel som ieg nyder ved erectionen samt alle mine andre kræfter anvender ieg paa i den korte ovrige tid, ieg kand have at leve udj, at sætte godset, hvis indkomster pro tempore ere merkeligen diminuerede, udj forrige om ikke udj bedre stand. Mig synes ellers, om Deres Excellence naadigst fandt det for gott, at det kunde være tienligt at differere med Lærernes vocation indtil dette var klar giort, saa at Ed Excellence kunde forsikre en hver om hvad han inden kort tid kunde vente til Stipendium. Jeg recommenderer mig udj Deres Excellences sædvanlige naade og bevaagenhed Forblivende

Kiobenh d 3 febr 1747
Hoivelbaarne Hr. Geheime Conference
Raads
underdanigste tiener L Holberg

Noter

erectionen, Oprettelsen. - pro tempore, for Tiden. - merkeligen, føleligt. - diminuerede, formindskede. - differere med, udsætte. - vocation, Ansættelse. - Stipendium, Lønning. - recommenderer, anbefaler.

353