Holberg, Ludvig Holbergs sidste Vilje

Holbergs sidste Vilje

Dette Tillæg til den store testamentariske Donation meddeler nye Gaver til Sorø Akademi. Holberg skænker sit Bibliotek dertil. Dette brændte med Akademiet i 1813. Efter Fragmenter af en Katalog har Chr. Bruun sammensat en »Fortegnelse over en Del af Ludvig Holbergs Bibliotek« (1869). Hovedformaalet med Testamentet var at lette Adgangen til Akademiet, hvis Formaal var at uddanne unge Adelige, der ønskede at indtræde i Centraladministrationen. Holberg vilde, at der oprettedes Fripladser for ubemidlede Studerende, samt at ikke blot adelige skulde have Adgang. Det sidste Ønske fik han ikke opfyldt. Endelig opretter Holberg ved dette Dokument Fribolig for en skikkelig, dvs. respektabel, Enke paa Tersløsegaard. 1818 solgtes Tersløsegaards Jorder, men Hovedbygningen forblev under Akademiet. 1862 og 1905 reddedes Bygningerne fra Forfald, og paa Tersløsegaard, der er Holberg-Museum, findes stadig en Fribolig for »en skikkelig Enke«.

Saasom alderdom og svaghed tiltager, saa har ieg fundet tienligt at tilkiende give min sidste villie, og haver i Guds navn besluttet paa H kongl Mayestets allernaadigste approbation at give til det Soröiske Ridderlige Academie mit övrige landgods som ei er befattet under Baroniet: Neml Orefeoe, item de gaarde som ieg eier udj de næsthosliggende byer Wandlose, Eskildstrup, Tiorntvede og Wedde. Paa dette gods hæfter vel endnu nogen gield, 354 men, hvis Gud under mig 2 a 3 aars levetid, kand alting blive qvit og frit. Og, naar saa deraf, samt af mine andre efterladte midler kand tilveie bringes en Capital af 12000 Rdr, vill ieg at renterne deraf maa anvendes til 3 fattige Academisters underholdning: Dog skeer denne sidste donation med de vilkor, at det allernaadigst maatte behage H Mayest at anvende ligesaa meget af baroniets indkomster til 3 andre Academisters underholdning, saa at der i alt blive 6 gratister, hvilke den nu regierende Konge og Hans efterkommere alleene nominere, nemlig saadane personer, som ei selv have formue til at betale og findes skikkede at blive landet til tieneste: Mit bibliothek giver ieg ogsaa til Academiet: og hvis et tusinde Rdr af den sidste donation bliver til overs kand renterne anvendes til same Bibliotheks aarlige forbedring: og er min begiæring at same bibliothek med dets tillægge stedse bliver Separered for sig selv, og forer titel af Bibliotheca Holbergiana. Herved kand Academiet faae en bestandig Consistence, hvortil Jeg onsker Guds velsignelse

Kiobenh d 20 Januarij
1748
Ludvig Holberg

Mit forlangende er ellers, at som ieg ved Bergen i Norge haver en svag Söstersön ved navn Tostrup som ieg aarligen har pensioneret til, at ham for sin livs tid maa continueres en aarlig pension af 30 Rdr, siger tredive Rigsdaler, item at værelser paa Terlöse gaard forundes en skikkelig enke som nyder udviisning af skoven Heraf er leveret en gienpart til Oberhoff Marskalk og Geheime Raad Hr Græve af Moltke, hvorudj hovedposten befindes Min allerunderdanigst sidste bön er at det allernaadigst vilde behage Deres Kongelige Mayestet, at saasom der ogsaa udj middelstand findes mange personer af meriter at de privilegium at blive Academist ogsaa extenderer sig 355 til dem, paa det at ieg ikke skall synes at ville foragte min egen stand. Dette har altid lagt mig paa hiertet, og derfor haaber en naadig bönhorelse

L Holberg

Noter

approbation, Godkendelse.

nominere, udpege. - Separered, adskilt. - besfandig, varig. - Consisfence, Holdbarhed. - svag, syg. - Tosfrup, Hans Ulrik Tostrup, der levede i Trondhjem Stift, var vistnok tidligt lammet. Han var Søn af Præsten Nicolai Jakobsen Tostrup, som var gift med Holberg's Søster Sophie. - pensioneret til, understøttet. - continueres, fortsat gives. -item, ligeledes. - skikkelig, respektabel. - udviisning, Anvisning paa Brænde. - Moltke, Adam Gottlob (1710-92) var Overhofmarchalk og har faaet en Kopi af Testamentet for at kunne sørge for, at det blev konfirmeret af Frederik V. - personer af meriter, fortjenstfulde Personer. - de, Fejlskrivning for det. - extenderer, udstrækker.

356