Holberg, Ludvig Brev til Paul Botten Hagen

Brev til Paul Botten Hagen

Holberg havde i Trondhjem en Ynder af sin Muse. Krigsbogholder Hagen (død o. 1763) havde moret sig over »Peder Paars«, og han blev Forhandler af dette Digts Tredie Edition og Komedierne blandt Folk i Trondhjem. Der findes en Række Breve fra Holberg til den tjenstvillige Bogholder. Det her aftrykte indeholder den vidunderlige Forsikring om Komediernes første Bind: Tro mig, I skal faa Latter nok for de halvtredie Mark.

Hoytärede gode ven

Jeg er komen nu i saadan vane ikke at takke ham for en hofflighed uden tilliige med at begiere en nye. Nu har ieg resolvered at lade trykke den forste tome af mine comoedier, nemlig 5 hvor af den forste heeder Den Politiske Kandestöber 2 Den Wegelsindede (3) Jeppe paa Bierged eller den forvandlede Bonde 4 Jean de France eller Hans Frandsen 5 Mester Gert Westphaler eller den snaksome Barbeer hvilke vill giore et temmelig bind in 8tvo som ieg vill selge for 2 M. 8 Sk. til samen og er en maadelig priis. Nu tor ieg ingenlunde lade dem trykke, uden ieg er forsyned med saa mange inscriptioner at ieg kand vere skadeslos, vill derfor ydmygst beede min Herre ved gode venner procurerer mig nogle udj Trundhiem og ved leilighed skikke mig en opskrift derpaa. Troe mig. J skall faa latter nok for de halvtredie mark. havde det varet andre sager, saa havde ieg ikke driste mig at incommodere dem saa ofte der med. men ieg veed, at det er noget som min 350 Herre er fremfor andre en patron af. Jeg tilbyder min ringe tieneste igien i alle muelige maader og forbliver

Kiob d 5 Decembr
1722.
Hans tienestskyldigste L Holberg

Noter

resolvered, besluttet. - inscriptioner, Prænumerationer, Forudbestillinger. - procurerer, skaffer. - opskrift, Fortegnelse. - incommodere, ulejlige. - dem, Dem.

351