Holberg, Ludvig Brev til Hans Gram

Brev til Hans Gram

Da Holberg skrev ovenfor trykte Ansøgning til Kongen, var hans Fribolig paa Borchs Kollegium ved at løbe ud; han havde Kollegiet til Februar 1714. Maj 1712 havde han imidlertid faaet Rosenkrantz' Rejsestipendium, med 120 Rigsdaler i fire Aar. Da Legatets Patron, Iver Rosenkrantz, der var Danmarks Gesandt i London, modtog Meddelelse om Holbergs Udnævnelse til Professor, indstillede han en anden til Stipendiet. Holberg var altsaa udnævnt til en Stilling uden Løn og samtidig berøvet sit Stipendium! Til Legatet var knyttet den Betingelse, at Stipendiaten opholdt sig i Udlandet i det mindste tre af de fire Aar. Holberg er gaaet til Legatets Efor, Professor Hans Bartholin, og har faaet det Raad hurtigst muligt at rejse udenlands. Han sejler til Amsterdam og det er her, han skriver det følgende Brev til Professor Hans Gram, som med fuld Ret havde faaet det ledige Professorat i Græsk. Det er tydeligt, at Holberg helst var blevet hjemme; han tager videre til Frankrig for at afvente en vacance, dvs. et ledigt Professorat. To Aar forblev Holberg i Frankrig og Italien. Se S. 62 med Note.

Brevet er i Stykker; nogle forsvundne Bogstaver er her indsat i skarpe Parenteser.

347
Velädle Hr Professor Oprigtige gode ven

Det gior mig ont ieg ikke fik tale med Eder forend ieg reiste Saa snart vinden bläste good maatte ieg fort uden at tage af skeed med nogen. Giör mig den tieneste naar i taler med Bispen at legge min undskyldning fordj ieg ikke toog afskeed med ham: Näst komende uuge reiser ieg til Frankrig og agter at for blive der indtil vacance. Jeg skrev Justitz Raad Reitzer til med forrige post samt Seckman og Bockenhoffer Jeg tviler ikke paa i io seer paa mit beste i min [fra] värelse og continuerer at have den god [hed] for mig som til forn om J vil väre saa god at skrive mig til kand brevet gaa under Bockenhoffers C[o]uvert. Jeg forbliver stedse nest flittig hil[se]n til alle som ieg haver kundskab til [b] esynderlig Justitz Raad Reitzers huus.

votre tres humble et tres obeissant serviteur
L Holberg
Amsterdam, d. 21 Maj
1714

Jeg vil beede J vill have den goodhed for mig at befodre indlagde breve besynderlig det brev til Baron Rantzow som ligger udj Doctor Hanses. Der ere 4 breve tilsammen men de passere paa posthuuset for eet Enkell. J er saa god og skriver opskrift der paa efter eget fantaisie.

Udskrift: A Monsieur
fr hamb Mons: Johannes Gram
Professeur de la langue Greqve a Copenhague

Noter

Bispen, Sjællands Biskop Christen Worm. - Reitzer, Christian (1665-1735), der som Professor i Jura uden Tvivl har opmuntret Holberg til at udarbejde en dansk Haandbog i Natur- og Folkeret. - Seckman, 348 Diderik (1684-1743), var Justitssekretær i Højesteret, blev senere Assessor og sluttelig Justitiarius (dvs. Præsident) smst. Han var Student samme Aar som Holberg, og har uden Tvivl hørt til dennes Ungdomsvenner. - continuerer, fortsætter med. - Bockenhoffer, Hans Philip, hos hvem Holbergs Natur- og Folkeret utvivlsomt blev trykt under hans Fraværelse; den blev udgivet 1716 efter hans Hjemkomst fra Udlandet. - under Bockenhoffers Couvert, dvs. indlagt i Brev fra Bockenhoffer til Holberg. - besynderlig, især. - votre etc. Deres meget ydmyge og lydige Tjener. - befodre, befordre, videresende. -Rantzow, Christian (1684-1771), var 1713-21 i Marinens Generalkommissariat og fra 1730 Vicestatholder i Norge. Han besad levende Interesse for Litteraturens og Videnskabens Mænd. - Doctor Hans, Professor, dr. theol. Hans Bartholin, se Indledning ovf. - opskrift, Udskrift. - fantaisie, Forgodtbefindende. - fr hamb. Øjensynlig Postvæsnets Notat: Frankering, dvs. Porto, betalt indtil Hamburg. - Professeur etc., Professor i det græske Sprog, i Kobenhavn.

349