Holberg, Ludvig Brev til Skuespillerne

Brev til Skuespillerne

Holberg havde betydelig Myndighed over for Den danske Skueplads, som aabnedes paa Kongens Nytorv 18. December 1748. I April 1753 havde en ung Skuespillerinde Anna Catharina Materna forladt Teatret; hun blev gift i December med Premierløjtnant Christian Albrecht von Passow. I hendes Sted ansatte Teatrets Overdirektør, Gehejmeraad Frederik Otto Rappe og Holberg Inger Cathrine Rosenkilde, f. Ferslew, hvis Talent var bekendt. Hun mødte haard Modstand; Skuespillerne lod forargede, men var i Virkeligheden bange for Konkurrence. De forsøgte først at forpurre Mad. Rosenkildes Debut. Og da den efter Holbergs Brev fastsattes til 6. Juni, organiseredes en Pibekoncert, som ikke lod Skuespillerinden komme til Orde. Hun brast i Graad og forlod Scenen. Tæppet gik ned og et andet Stykke opførtes, hvori hun ingen Rolle havde. Direktionen var overbevist om, at Skuespillerne stod bag Aktionen; Teatret blev erklæret lukket indtil Mikkelsdag, dvs. 29. September, hvorfor Skuespillerne ikke vilde faa Gage saa længe. Straffen mildnedes senere noget. Teatret genaabnede 19. September, og der udbetaltes halv Gage for den lukkede Periode. Men Mad. Rosenkilde kom aldrig senere paa Scenen; hun fik Ansættelse ved Garderoben og kaldte sig senere Mad. Ferslew, efter sit Pigenavn.

Holbergs Tordenbrev, som det er kaldt, findes ikke i Original, men i en Afskrift fra det 18. Aarhundrede. Det vidner om, hvor veltalende Vreden stadig kunde gøre ham. 363 Saasom jeg staaer ferdig til at rejse paa Landet, og jeg merker, at nogle faa stridige Personer af Trouppen, som efter Sædvane pleje at giøre Bevægelser, naar en ny Acteur eller Actrice skal antages, nu opponere sig imod Mad: Rosenkilde: saa vil jeg forestille dem, huad deraf vil flyde, helst saasom bemeldte Rosenkilde saa vel af Geheime-Raaden, som af mig er approbered. Ved Maternes Bortgang behøvedes udi hast en Actrice. Hvor vanskeligt det er at faae en, som er bequem dertil, have nogle Aars forgæves Arbejde viset. Om Rosenkildes Bequemhed tvivler ingen. De maae derfor betiene sig af anden Prætext, og søge at sværte hende med den hæsligste Farve; da de dog ikke kan sige hende andet paa, end at hun har været dømt til at have forbrudt Ægteskab med hendes Mand, hvilket er skeet med mange anseelige Personer, som siden leve udi agt og Ære. Motiven er derfor gandske anden end den som foregives, og den forbigangne Tid har saadant viset. Saaledes, da Mr Reersløw blev antagen, søgte Rose at opvikle de andre mod ham, ligesom Mad: Lund nu giør mod denne Rosenkilde, og ligesom hun tilforn har giort saa vel i henseende til Jeronomij, som den lille Bødtker, hvilken sidste nu ogsaa paadigtes hæslige og ubeviislige Historier, da deres Brøde dog ikke har været andet, end at de have været approberede af Tilskuerne.

Aarsagen, hvi jeg har taget mig Madme Rosenkilde an, er af en puur fornødenhed. Jeg og andre have ogsaa haft Medynk med hende, endeel, efterdi hun uden Brøde engang blev forkastet, alene fordi hun førde Ordet for de andre, som siden opofrede hende, eendeel ogsaa, saasom hun siden har levet udi en usel Tilstand, og fortæret de 200rdr, som hun arvede, hvilket viser, at hun efter mange andres Exempel ikke har søgt at nære sig ved ublue Midler. Madme Lund veed selv, hvorledes jeg tog hendes Partie, da andre talede om hende det, som hun nu taler om Madme Rosenkilde. Hun bør ikke giøre mod andre, uden hvad hun vil, at andre skal giøre mod hende, og derfor 364 ikke afmale en, der eengang er falden, som et æreløs Menneske, for hvilken Expression de kunde for Retten tiltales paa deres egen Ære. En anden Aarsag er, at eftersom jeg har forferdiget de fleeste Stykker, som spilles, og endnu har i Beredskab henved 8, som jeg enten selv, eller ved andre har ladet giøre uden Comoedien til Bekostning, som forhen er skeet, saa kan jeg ikke see, at de blive ved Actionen fordervede.

Suiten af denne Opsætsighed er, at Comædien aldrig kand komme i Stand, hvis man skal dependere af to eller tre Personers Capricer, som hverken vil have beqvemme Personer, eller som kan dømme om deres Bequemhed.

Dette beder jeg, at maae blive oplæset for trouppen, og en Copie mig derfore gives, som jeg kan fremlegge paa højere Stæder, for at vise, hvorfore Comoedien trues med Decadence; og hvi ingen hverken vil eller kan paatage sig dens Direction.

Jeg seer ellers af nogles Betænkninger, at ingen er haardere end Roses. Intet er forargeligere end at høre en Person, hvis Levnet er en Kiede af Uordentligheder, at catechisere. Alt hvad han har skrevet om Madme Rosenkilde, undtagen det, som hun selv tilstaaer, er ublue og usandfærdigt, saavel om hendes Opførsel, som Helbrede, hvilket ansees af tvende brave Chirurgers Wederkamps og Hendrichsens Attester, saa at han har fortient saavel for denne hans grove Calumnie, som for anden Opførsel at removeres; men denne gang kan slippe med Mulct, og Løfte om Levnets Forbedring.

Det kan ellers være mig ligemeget, om der bliver Comoedie eller ej; thi jeg kommer der kun gandske sielden. Jeg seer dog ikke gierne, at den skulde falde, efterdi jeg er første Stifter deraf, og efterdi jeg har lovet at igiennemsee Stykker, og at dømme om deres Capacitet, som antages til at agere.

Kiøbenhavn d. 17 Maj 1753.
L. Holberg. 365

Noter

stridige, opsætsige, genstridige. - Bevægelser, Alarm, Opstand. bequem, egnet. - Reersløw, Lorentz, blev ansat 1752 af Holberg, trods Modstand fra Christopher Pauli Rose, der var Teatrets Førsteelsker. - opvikle, dvs. opvigle, ophidse. - Lind, Anne Dorthe, f. Holst, som fortrinligt udførte Pernilleroller o. lign. - Jeronomij, dvs. Jomfru Jeronimi, som var Danserinde men undertiden optraadte som Skuespillerinde. - Bødker, Elisabeth Cathrine Bøttger havde debuteret 28. Juni 1752, knap 14 Aar gammel. Holberg yndede hendes Spil; hun blev 1779 gift med ovennævnte Rose. - forhastet. Mad. Rosenkilde havde tidligere været ansat, men blev afskediget, fordi hun vel heftigt havde talt Skuespillernes Sag og var ladt i Stikken af de andre. -andres Exempel, som Teatrets 18-aarige Primadonna, Caroline Thielo, der var den russiske Minister Baron v. Korff's Elskerinde; hun døde pludselig 5. Febr. 1754.

Expression, Udtryk. - ikke see, ikke finde mig i. - dependere, være afhængig. - Wederkamp, Gabriel Wederkamp. - Hendrichsen, Joh. Hinrichsen. - Calumnie, Bagtalelse. - removeres, afskediges.