Holberg, Ludvig Ansøgning om Professorat

Ansøgning om Professorat

Omkring Nytaar 1714 ansøger Holberg Kongen om at faa det ledige Professorat i Græsk eller blive ulønnet adjungeret Professor inden for det filosofiske Fakultet. Han opnaar det sidste, den 29. Januar 1714, hvilket i Praksis betød, at han fik Lovning paa det første ledige Professorat.

Det var ved Holbergs Ansøgning om Professorat en Svaghed, at han hverken havde erhvervet Baccalaur- eller Magistergraden. Han havde derfor ikke nogen akademisk Afhandling eller latinsk Disputats at henvise til. En Styrke var derimod de fuldførte Værker paa Dansk, to trykte og to utrykte. Introduction til de fornemste europæiske Rigers Historie indtil disse Tider, altsaa en moderne Verdenshistorie, var udkommet 1711 og et geografisk Anhang dertil 1713. I Manuskript laa, foruden Introduction til Natur- og Folkeretten, der udkom 1716, en Continuation, dvs. Fortsættelse af den danske Rigshistorie. Denne havde Huitfeldt, i Dannemarks Riges Krønike, ført frem til 1559, C. C. Lyschander havde fortsat med Frederik II's Krønike, til 1588, og Holberg har derfor sat sig for at skrive Christian IV og Frederik III's Historie. Sammen med Christian V's Historie indførte Holberg denne Skildring af Danmarks nyere og nyeste Historie i Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729), for at vise Kongen, at det var ham, Holberg, der 1722 skulde være udnævnt til kongelig Historiograf, ikke Konkurrenten, Andreas Hojer.

344
Stormägtigste Monarch
Allernaadigste Arve Konge og Herre

Jeg nedkaster mig her udj allerdybeste underdanighed for Eders Majests födder med denne min allerunderdanigste bon, at Eders Kongl. Majestet af Naade vil forunde mig den vaccante Profession her ved Academiet, eller at blive Adjunctus Professor Philosophiæ. De faa motiver, ieg kand have at beväge Eders kongl Majestet til en naadig bönhoring er at ieg for 10 aar siden haver souteneret mit sidste examen, og der ved bekomet Laudabilem, og siden reist 3 gange udenlands, forst med en Moscovitisk Edelmand, siden paa min egen haand opholdet mig halvtredie aar udj Engeland alleene ved mine Studia, saasom de ulykkelige ildebrander udj Bergen have totaliter skildt mig ved mine midler, og den trediegang reist her fra med Etats Raad Windings Sön. Siden min ankomst til fädernelandet haver ieg publicered först en Introduction til den Europäiske historie paa Dansk (2) den forste tome af det Skrift intitulered underrettning om de fornemste europäiske Stater, hvor af endnu restere 4 parter ufuldfärdigede (3) en Continuation paa den sidste Danske historie og derforuden, som ieg har attacheret mig besynderlig til Jurisprudentiam, haver ieg fuldfärdiget et Corpus Juris naturæ et Gentium, confereret med vore Danske Love, Recesser og Forordninger, og haver udj sinde, saa lenge Gud sparer mig liv og hilsen, at fare fort udj dette mit entreprise nemlig at forbedre det Danske sprog. Gud opväkke Eders Majests hierte til naade mod mig; thi min condition er nu saa slett at alle de som kiende den kand ikke andet end condolere mig, saasom de Academiske beneficia, ieg til dato haver nydet nu ere 345 expirerede. Jeg forventer een allernaadigst bönhoring, og bliver til min yderste aandedrägt

Min Allernaadigste Arve Konges og Herres
Allerunderdanigste tro tiener
og arve undersaatt
Ludvig Holberg.

Noter

vaccante Profession, ledige Professorat. - souteneret, bestaaet, nemlig teologisk Eksamen i April 1704, hvor Holberg fik laudabilis, 1. Karakter. - med en Moscovitisk Edelmand, formentlig som lønnet, sprogkyndig Ledsager og Lærer, ligesom med den nedenfor nævnte Anders Vinding. - alleene ved mine Studia, dvs. ved i Undervisning at frugtbargøre mine Kundskaber. - totaliter, fuldstændigt. - ildebrander, 1686 og 1702. - Windings Søn; Holberg rejste som Præceptor for Professor Poul Vindings Son Andreas, der var 17 Aar. Rejsen varede nogle Maaneder 1708-09 og gik til Dresden, Leipzig og Halle. - entreprise, Forehavende. - condition, økonomiske Situation. - beneficia, Understøttelser. - expirerede, udløbet.