Holberg, Ludvig Brev til Grev Reuss

Brev til Grev Reuss

Holberg gjorde endnu et Skridt videre i Generositet. Dette Brev, hvis Original er tabt, er rettet til Amtmand i Sorø og Overhofmester ved Sorø Akademi, Heinrich VI af Reuss (1707-83). Han var tidligt med i Forhandlingerne om Gaven til Sorø, og det er øjensynlig ogsaa ham, der har henledt Holbergs Opmærksomhed paa Akademiets Behov for øjeblikkelig Hjælp. Holberg beslutter da allerede i levende Live, fra 1. Maj 1751, at overlade Akademiet Renterne af Baroniet. Som en Paaskønnelse heraf bifaldt Kongen paa Reuss' Indstilling, at Holberg fik Løfte om Begravelsessted i Sorø Kirke. - Brevet giver et Indtryk af Holbergs Indtægter som Godsejer.

Deres Høygrevel. Excellence Høy og Velbaarne Herr Geheime Raad, Cammerherre og Ober-Hofmester!

Saasom det har behaget Gud at forlænge mine Dage over den Tid, som jeg formedelst Alder og Svaghed haver ventet, saa haver jeg besluttet udi levende Live at exeqvere det til det Ridderlige Sorøiske Academie giorte Legatum paa efterfølgende Maade:

Jeg forbeholder mig, saalænge jeg lever, Proprieteten af Baroniets Gods, Gaarder og Herligheder, men overlader Indkomsterne et Aar efter andet til Academiet, til 357 hvilket min Foged aarlig aflegger Regnskab. Baroniets Indkomster, som jeg Aar efter andet overlader til Academiet bestaaer i efterfølgende:

1.

Brorups Gaards Forpagtning .................. 1100 Rdr

2.

Havreberg Mølle, hvis aarlige Afgift er 120 Rdr, naar som den af Gaardens Eyer maa holdes vedlige, saa kan i fri Penge alene regnes ................................................ 100 Rdr

3.

Aasløv Mølle i fri Penge ..................... 30: -

4.

Stillinge Sogns Kirke-Tiende, hvis aarlige

Afgift er 344 tdr, beregnes til.................. 400 Rdr

5.

Af Tersløse Gaard med 3 Kirke-Tiender, Møller og Hoverie-Penge, kan, foruden Indkomster af Landgilde og Huus-Penge i det ringeste giøres Facit paa .................. 800: -

Summa Summarum begge Gaarders eller det hele Baronies Indkomster, som jeg til Academiet overlader aarlig..................... 2430 Rdr

Denne Donation skal have sin Begyndelse fra l May 1751, og skal Aar for Aar dermed continueres. Jeg siger et Aar efter andet, efterdi jeg i levende Live intet kan abalienere, saasom ethvert Menneske, saalænge som han lever, er adskillige Tilfælde underkastet. Jeg overlader derfor ovenmældte Indkomster med saadanne Vilkaar, og imidlertid lader mig nøye med mit Stipendio, hvilket jeg som Senior ved det Kiøbenhavnske Universitet nyder, item med Indkomster af en liden ufri Gaard nemlig Oreboe, som ey er befattet under Baroniet, men som efter min Død med andet kan falde dertil.

Naar jeg derfor saaledes som ovenmældt overlader til l May 1751 Baroniets Indkomster, maatte samme efter det første Aars Forløb nemlig fra l May 1752 at regne, komme Academiet til Nytte paa følgende Maade:

358

1.

For de 10 ældste Academister beregnes af Indkomsterne 1000 Rdr saaledes, at de herefter for deres egen Person betale kun Halvdelen af den fastsatte Pension til Academiet med 100 Rdr, og den anden halve Deel beregnes Academiet af de 1000 Rdr, som indkommer af Baroniet. Dette ønsker jeg maa blive bestandig efter min Død continueret, eftersom jeg formoder, at den Indretning vil tiene til Academiets Varagtighed og Flor, saasom Bekostningerne for de 10 ældste Academister giøres saaledes taaleligere end paa noget andet Ridderlig Academie, og de yngre kan opmuntres at blive paa Stedet i Forhaabning at nyde det Beneficium, som følger Ancienneteten.

2.

Til at forbedre Academiets Bibliotheqve anvendes aarlig 100 Rdr og til Physiske og Mathematiske Instrumenter ligeledes 100 Rdr, men naar med Tiden ey flere Instrumenter ved Academiet behøves, saa falder ogsaa disse 100 Rd til Academiet. Men til Bibliotheqvets Supplementum reserveres bestandigen 100 Rdr, og beder jeg, at de for samme aarlige Penge indkøbte Bøger maa sættes i et særdeles Skab, for siden at blive forenede med mit eget Bibliotheqve, som efter min Død tilfalder Academiet.

3.

De øvrige regnes for en kort Tid Academiets Cassa til Indtægt, at deraf kan bestrides de mange Udgifter, som Academiets Indretning i Begyndelsen kræver med Bygninger at opføre og reparere til Academiets og Betienternes Tieneste, samt at de fornødne Exercitz Mestere kan holdes og lønnes, og som en Dansemester endnu fattes, at ogsaa en saadan Maitre kan antages, dog er jeg af de Tanker, at han ikkun nogle Maaneder om Aaret kan behøves, og at 100 Rd kan være Belønning nok for den korte Tid til at lære nogle Complimenter og en Menuet, hvormed Cursus i Danse-Exercitio nu omstunder absolveres.

4.

Men saasnart Academiets Tilstand det vil tillade, 359 maatte de øvrige Indkomster af Baroniet, inddeles blandt Betienterne til nogen Forbedring i deres aarlige Løn, hvortil jeg ved at giøre dette Legatum har sigtet.

5.

Hvad Godsets Forvaltning angaaer, som betroes min Foged, som jeg haver, da er min Begiæring, at Academiets Inspector vil paatage sig Inspectionen paa Godset og foranstalte det, som i en eller anden Tilfælde behøves, samt revidere Regnskaberne, hvorefter Decisionen beroer paa Academiets Oberhofmester.

Dette mit Forsæt har jeg hermed vildet tilmælde Deres Excellence, og naar jeg saaledes overlader Baroniets Indkomster et Aar efter andet til Academiet, ønsker jeg, at dermed maa forholdes saaledes, som jeg her haver giort min Mening bekiendt.

Jeg forbliver med største Consideration

Tersløse Deres Høy Grevelig d. 18 Aug: 1749. Excellences
underdanige Tiener
L: Holberg

Noter

exeqvere, udføre, fuldbyrde. - Proprieteten, Ejendomsretten. - Aar efter andet, for ét Aar ad Gangen.

z fri Penge, som Nettooverskud. - abalienere, overdrage Ejendomsretten til andre. - adskillige Tilfælde, forskellige Tilfældigheder, alle Slags uforudseelige Hændelser. - med mit Stipendio, med min Gage, Indkomst. - Senior, ældste Professor (og som saadan fritaget for Embedspligter). - item, ligeledes.

continueret, fortsat. - Varagtighed, stadige Bestaaen. - Beneficium, Stipendium. - Supplementum, Supplering. - særdeles, særskilt. - Betienterne, Embedsmændene. - Exercitz Mester e, Fægtemestre. - fattes, mangler. - Complimenter, Buk (og Nejen), især i Dans. - absolveres, gennemføres.

inddeles, fordeles. - Decisionen, Afgørelse af hvorvidt Revisionsantegnelser skal komme i Betragtning. - Consideration, Agtelse.

360