Holberg, Ludvig Brev til Konsistorium

Brev til Konsistorium

Allerede i Ep. 446 (Bind XI, S. 241) taler Holberg om at forlade Arbejdet som Universitetets Kvæstor eller Regnskabsfører; ved Revisionen i Marts 1751 havde Universitetets Rektor, den teologiske Professor Peder Holm, tilladt sig nogle ubetydelige Antegnelser til det indsendte Regnskab; Holberg blev rasende og udfærdigede en (tabt) Skrivelse til Konsistorium herom, hvori han erklærede, at han vilde nedlægge Kvæsturen og foreslog som sin Efterfølger - Professor Holm! Sagen rundsendtes i Marts mellem Konsistoriums Medlemmer; de fleste ønskede, at Holberg fortsatte. Imidlertid har denne aabenbart taget Sagen i sin Haand og fundet en villig Afløser, den juridiske Professor Henrik Stampe (1713-89). Det udaterede Brev er fra 10. April 1751. Ved Overdragelsen takkede hele Konsistorium Holberg for hans kloge Administration af Universitetets Jordegods og Formue.

Magnifice Rector Hoistærede

Herrer Consistoriales

Saasom ieg snart maa reise til mit gods, og ieg agter at levere for min bortreise alle sager Qvæsturam angaaende til min successor, saa ombedes tienstligen de gode Herrer at de strax vilde udnævne en Qvæstor i mit sted. Jeg haver talet herom med Hr. Genetal Auditeur Stampe som findes ikke uvillig dertil og som haver capacitet baade udj regnskabssager og Jurisdiction som hertil behoves: Jeg 361 haver ogsaa foredraget Pattonen det same, og har fundet hans approbation. Jeg takker ellers de gode Herrer kiærligen for deres mig hidindtil beviiste assistance og affection. Forblivende stedse

Deres
forbundne tiener
L Holberg

At hr General Auditeur Stampe endnu en kort tid haver med secrefarzatets forvaltning at bestille kand ingen hinder her udj giöres hos en habil mand, helst saasom endeel af de sager som befattes under Qvæstura tilforn af Secretario blev forretted

Udskrift (med Holbergs hånd):
Magnifico Perillustri, Nobilissimo
et Amplissimo Senatui Academico

Noter

for min Bortreise; hos Holberg staar ofte 'for' i Betydningen 'for'. -successor, Efterfolger.

Patronen, Universitetets Patron var Grev J. L. Holstein; se foranstaaende Brev til ham. - Magnifico etc. Til det højværdige, hojvelbaarne, højædle og højtærede akademiske Senat, dvs. Konsistorium.

362