Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Men jeg har haft for travlt med andre Ting til at faa gjort noget ved det. Kort efter udkom endnu en lille Bog, den hed Anhang til Verdenshistorien og indeholdt en Række Skildringer af de vigtigste Staters nuværende Tilstand i fem Bind, men kun det ene foreligger trykt, de øvrige henligger endnu i Manuskript. Men da det kort efter behagede vor Stormægtigste Konge at udnævne mig til ekstraordinær Professor, blev jeg nødt til for en kort Tid at lægge mit tidligere Arbejde paa Hylden for at kaste mig over de Studier som man ved Universiteterne regner for de eneste ordentlige og akademiske. Jeg røg paa den Maade i den modsatte Grøft: jeg roste alt gammelt og brød mig ikke om det nye; de Bøger jeg for nylig havde frydet mig over gav mig nu Kvalme, og jeg glædede mig over de gamle, som hidtil havde kedet mig.
Jeg banede mig Vej til denne Æresport ved Hjælp af en haandskrevet Bog i Folio som jeg allerunderdanigst tilegnede Hans Majestæt Kongen; for da jeg ikke havde nogen fornemme Bekendtskaber, maatte jeg sige:
Lærdmænds Fremtidshaab beror
kun paa Kongens Nik og Ord.