Holberg, Ludvig Uddrag fra Første Brev til en højvelbaaren Herre. 1728

Og jeg blev ikke skuffet i mine Forhaabninger. Jeg mærkede nemlig straks at der strømmede nogle Bække fra denne allernaadigste Kilde i Retning af mig. Haandskriftet omfattede Christian den Fjerdes og Frederik den Tredjes Historie. Paa hver Side anfører jeg de paalideligste samtidige Forfatteres Vidnesbyrd; hvad der er taget fra Forfattere af Verdenshistorier, nemlig Aitzema, Vittorio Siri og første Bind af Theatrum Europæum, som regnes for bedre end de følgende, fylder kun ganske faa Sider. Jeg maa indrømme at dette Værk lader meget tilbage at ønske; jeg har derfor ikke villet kalde det en Historie, men blot Introduktion til det forrige Aarhundredes Danmarkshistorie. Jeg havde delt det i to Bind, men det sidste, som rummer Christian den Femtes Historie, er jeg ikke helt færdig med.