Holberg, Ludvig Uddrag fra Tredie Brev til en højvelbaaren Herre. 1743

Da jeg var færdig med dette anstrengende Arbejde regnede jeg paa Grund af min legemlige Svaghed ikke med at kunne gaa i Gang med flere. Jeg gav mig nu til ved Udsættelse af Præmier at prøve den studerende Ungdoms Kræfter ved paa bestemte Tider af Aaret at forelægge de unge Mennesker nogle moralske Emner som de skulde behandle paa Vers. Det syntes de fleste var en god Idé, selv om der ogsaa var dem der mente at det var et Paahit af én der ikke kunde finde paa andet at lave. Men der er jo Mennesker der er paa Nakken af alt nyt. Foretagendet resulterede i fem Digte, der udkom paa Tryk og nu læses af alle. Mit Eksempel smittede, og andre Litteraturelskere stillede andre Prisopgaver. Som Følge af dette fremkom der nu en Række nye, hidtil ukendte Digtere, der ikke tidligere havde været klar over deres egne Evner, men som nu trådte frem for at gøre sig fortjent til Præmierne. Men nu er denne Øvelsesplads lukket; Interessen for den Slags er gerne stor mens det er nyt, men køles efterhaanden. Hvis man skal genoptage disse Øvelser, saa mener jeg det er nødvendigt man udsender nye Opfordringer med nye Regler, saadan at ikke kun unge Mennesker, men ogsaa Folk i en mere moden Alder opmuntres til at indsende Prøver.