Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

Epistola 447
Noter

S. 311.

Occupationer, Beskæftigelser. - Proprietarius, Ejer af Hovedgaard med derunder hørende Bøndergods. Holberg havde 1740 købt Brorup ved Slagelse og 1745 Tersløsegaard ved Sorø. -Fri-Herre, Baron. - censurerede, kritisk vurderede. - Merite, fortjenstfuld Handling. - helst saasom, især fordi. - store u-soldte Oplage, da Boet efter Holbergs Død blev opgjort, viste det sig, at næsten alle Skrifter fra Tiden før 1743 var udsolgte.

S. 312.

den Bedende Kiæde, H. J. Hvalsøe: De Bedendis aandelige Kiæde (1700). - Mullers Postill, Heinrich Mullers af Hans Winsløw fra Tysk oversatte »Evangeliske Hierte-Speyl« (1700). - Debiten, Afsætningen. - grundigste, forstandigste. - Boghandlere, Forlæggere. - Publici, Offentlighedens. - mit første Testament, har sikkert været i Overensstemmelse med Slutningsordene i »Betænkning over Historier«: »det som jeg ved mine Skrifters Debit enten har erhvervet, eller ydermere kan erhverve, agter jeg ved en nyttig Stiftelse til det Danske Sprogs videre Forfremmelse at give Publico tilbage igien«. - Societet, Selskab. - adskillige saadanne Stiftelser, »Det Kiøbenhavnske 333 Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere« (senere: »Det kgl. danske Videnskabernes Selskab«) blev grundlagt 1742-43. Holberg var Æresmedlem fra 1745. »Selskabet til det danske Sprogs og den danske Histories Forbedring« (senere: »Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog«) blev stiftet 1745. - Capson, Kapsun, en Slags Jerngrime anvendt ved Dressur af Heste. - formere, tilvejebringe. - fattige Jomfruers Udstyr. Denne Plan realiserede Holberg dog til sidst. Ved en Tilføjelse til Testamentet 1753 henlagdes 16 000 Rigsdaler, hvis Renter hvert andet Aar skulde uddeles »til en fornemme og skikkelig Jomfrues Udstyr, naar hun træder i Ægtestand«.

S. 313.

det Ridderlige Soröiske Academie, Frederik II havde 1586 i Sorø indrettet en lærd Skole, Christian IV føjede en højere Læreanstalt, et ridderligt Akademi, dertil. Akademiet nedlagdes 1665, Skolen 1737, men allerede da var Tanken om at genoprette Akademiet fremme. Amtmand over Sorø Amt, Grev Reuss, er fra 1741 de nye Planers ivrige Talsmand. Det er sikkert ham, der har forelagt Holberg Planen om at testamentere sin Ejendom til det nye Akademi. Januar 1747 ansøgte Reuss Kongen om Friherrepatent for Holberg. Erektionspatentet er dateret 6. Marts 1747; 26. Juli s. A. indviedes Sorø ridderlige Akademi. - Calcaria etc., at give den Sporen, som løber af egen Drift (Plinius, Epist. 1,8). - erigeret, ophøjet. -Approbation, Billigelse. - fornemmelig, i Originaludgaven det meningsløse: »før umuelig«. - exeqvere Legatum, fuldbyrde Legatet. 1749 meddelte Holberg Grev Reuss, at han agtede fra 1. Maj 1751 at overlade Indkomsterne af sit Baronis Gods til Akademiet, idet han dog forbeholdt sig Ejendomsretten til sin Død. - en af mine andre Epistler, Epistel 446, se Bind XI, S. 240 f.

S. 314.

Svagheder, Sygdomme. - Incommoditet, Besværlighed. -detentio urinæ, Urinens Tilbageholdelse, besværlig Vandladning. - Constitution, Organismens Bygning (med Henblik paa dens Modstandsdygtighed over for Sygdom). - Delicatesse, Skrøbelighed. - non conformist, egl. Person uden for den anglikanske Kirke; her i Alm.: som ikke følger Normen. -fortales, tales nedsættende om. - Herre-Standen, Adelstanden. - merkeligt, værd at bemærke.

S. 315.

afsmagende, smagløs, flov. - af en god Familie, Holberg hentyder dermed til sin Fader, der som Oberstløjtnant havde Rang med Adelen, og til sin Oldefar paa mødrene Side, Biskop Ludvig Munthe. - sætter.. paa Skruer end tilforn, udtrykker mig med større Forbehold, mindre direkte og aabenhjertigt end tidligere. - Universitetets Oeconomie, 1737-51 var Holberg Universitetets Regnskabsfører, Kvæstor. - en af mine334Fogder, Ridefoged Lars Winderslev, som Holberg afskedigede Maj 1749 og anlagde Erstatningssag mod. Holberg tabte Processen, først ved en Kommissionsdomstol August 1751, derefter Maj 1752 ved Højesteret. - actionere, rette Anklage mod; anlægge Sag mod.

S. 316.

publiqve Penges Udsættelse, Anbringelse af offentlige Midler (som f. Eks. Universitetets Kapital). - de mange Cassers Fundation. 1640-1722 oprettedes en Række gejstlige Enkekasser, fordelt efter Stifter eller Landsdele. De blev Forbilledet for den store Mængde Enkekasser, der oprettedes fra 1707. De fleste gik dog ind efter faa Aars Virke. - den store Ildebrand, Københavns Brand 1728. Efter Branden steg Prisen paa Ejendomme; o. 1740 viste det sig, at der var bygget for meget, og Prioriteterne faldt i Værdi. - efter Indbyggernes Proportion, efter Antallet af I. - Qvægsyge hærgede vekslende Steder i Landet fra 1745 til 1751. Se Bind VIII, S. 51 ff.

S. 317.

Nederlag, Nedslagtning. - assecurerede, assurerede, forsikrede. - beqvemmere, mere egnede. - Danmarks Historie, Dannemarks Riges Historie 1732-35. - den Jødiske, Jødiske Historie fra Verdens Begyndelse fortsatt til disse Tider (1742). - KirkeHistorie, Almindelig Kirke-Historie fra Christendommens første Begyndelse til Luiheri Reformation (1738). - lagt Vind paa, anvendt Flid paa. - Snorre Sturleson (1178-1241), islandsk Høvding, Skjald og Historieskriver. Det er hans »Heimskringla« (de norske Kongers Historie), Holberg beskæftigede sig med. - løs Stiil, Prosa. - En lærd Islænder, muligvis den islandske Rektor Jon Thorkelsson (1697-1759), som opholdt sig meget i Kobenhavn. Han var kyndig i den gammelnordiske Litteratur.

S. 318.

vore Skue-Spill.. ere igien blevne fornyede, efter Holbergs Anbefaling fik Organist C. A. Thielo kgl. Privilegium paa at opføre danske Skuespil. Forestillingerne begyndtes April 1747 i Traktør Chr. Bergs Forlystelsesetablissement i Læderstræde. Holberg synes, navnlig i Begyndelsen, at have haft betydelig Indflydelse paa Skuepladsens Ledelse og Repertoirevalget. Thielo gled hurtigt ud. Fra December 1747 spillede de danske Aktører med Kongens Tilladelse i »Det lille Giethus« paa Kongens Nytorv. En virkelig Direktion udnævntes, hvori Holberg ikke tog Sæde. Han havde dog til Stadighed et vist Indseende med Teatrets Drift, specielt med Udvælgelse af Repertoire og Skuespillere. - Franske Personer, Holberg tænker paa to af det gamle Komediehus' Hovedkræfter, som var af fransk Afstamning, men fødte i København: Frederik Daniel de Pilloy (1702-1755) og Marie Magdalene la Croix, gift de Montaigu (1692-1736). Det skyldtes Pilloy, der 1748 fik 335 Ledelsen af den genoprettede Skueplads, at Spilletraditionen fra det første Teater overførtes til det andet. - Fransk Acteur, René Magnon de Montaigu (død 1737), der havde været Medlem af den franske Hoftrup og siden Leder af Lille Grønnegade-Scenen. - Da tilforn, medens tidligere. - Perpetuum mobile, egl. vedvarende bevægelig, Evighedsmaskine. - Heltinde-Historie, Adskillige Heltinders og navnkundige Damers sammenlignede Historie efter Plutarchi Maade (1745). Oversat til Tysk 1746. - Tom., Tomer, Bind. - Helte-Historien, Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds, sær orientalske og indianske, sammenlignede Historier og Bedrifter efter Plutarchi Maade (1739). Oversat til Tysk 1741.

S. 319.

Moralske Tanker udkom 1744 i tre Oplag, hvoraf et uden Holbergs Tilladelse. To københavnske Forlag kappedes om at faa den første tyske Udgave bragt i Stand. C. G. Mengel, en indvandret Tysker, der selv synes at have oversat Bogens første Del, kom først, og hans Kollega, O. C. Wentzel, der havde engageret Professor ved Gymnasiet i Altona, E. C. Reichard (1714-1791) til at foretage en Oversættelse, maatte vente med at udsende denne til 1745. Begge Oversættelser bærer Trykkeaaret 1744. Paa Fransk fremkom »Moralske Tanker« 1748-49 i Oversættelse ved J-B. Desroches de Parthenay (død 1768), en fransk Reformert, der o. 1740 var indvandret til København. Parthenay havde 1730 udgivet en »Histoire de Dannemarc«, et uselvstændigt Arbejde, men den første Danmarkshistorie paa Fransk. - den Underjordiske Reyse, Niels Klim (1741). - alt for presse fuldt, presse, lat.: strengt, nøjagtigt; fuldt: fulgt. - literal, ordret. - Vanheld, Vanzir, Uskønsomhed. - mine Comoedier .. paa Fransk. 1746 udkom i København første og eneste Bind »Le Théâtre Danois par Mr. Louis Holberg, traduit par Mr. G. Fursman«, indeholdende »Den Vægelsindede«, »Henrik og Pernille«, »Den politiske Kandestøber«, »Mascarade«. De øvrige fem Bind udkom aldrig; 1750 solgtes Manuscriptet til dem ved Auktion. Holberg skrev Fortale til Udgaven og støttede Fursmans (1715-1756) Bestræbelser for at faa Privilegium paa Komedieoversættelser fra Dansk til Fransk og omvendt.

S. 320.

Metamorphosis, Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mickelsen. Med nogle orthographiske Anmerkninger (1726) udkom 1746 i en tysk Oversættelse, som blev skarpt kritiseret i tyske Tidsskrifter. - udi.. mine Epistler, Holberg tænker vistnok paa Ep. 368, hvor han anfører Fejl i den tyske Oversættelse af »Niels Klim«. - Oversættelse af .. Herodiano, en Oversættelse af den græske Historieskriver Herodian (170-240), som har skrevet en romersk Kejserhistorie. Oversættelsen 336 indledtes med en Afhandling om Aarsagen til Roms umaadelige Tilvækst. (Se Bind VIII, S. 295 ff.). Hele Værket blev 1747 oversat til Tysk af nedennævnte G. A. Detharding. Indledningen oversattes fra Dansk, men Herodians Tekst fra Græsk. En tysk Anmelder misforstod dette og skrev, at Holberg havde oversat Herodian, ikke efter den græske Original, men efter en latinsk Version af denne, og at Detharding var gaaet tilbage til den græske Grundtekst, dog med Hensyntagen til Holbergs danske. - Forberedelse, Indledning. - Georg August Detharding (1717-1786), Professor i Statsret og Historie ved Gymnasiet i Altona, bar successivt Titel af dansk Kancelliassessor, Justitsraad og Etatsraad. 1749 blev han Syndicus, dvs. juridisk Raadgiver ved Domkapitlet i Lübeck. - verteret, oversat. -Bredden, Margenen. - mine Danske Epistler, 1748 kom de to første Bind Epistler (Nr. 1-183), 1750 de to næste (Nr. 184-446). Epistlernes femte Bind (Nr. 447-539) udsendtes 1754, efter Holbergs Død. - mine Latinske Epigrammer, Epigrammatum libri septem (1749), en samlet og revideret Udgave af Holbergs 937 latinske Smaadigte. - Dannemarks og Norges Beskrivelse (1729), blev genudgivet under Titelen: Dannemarks og Norges geistlige og verdslige Staat, Anden Edition, Forandret efter nærværende Tiids Tilstand, Forøget med nogle nye Capitler. - den Tydske Oversættelse af Ped. Paars (1750) blev foretaget af den tyske Komponist Johann Adolph Scheibe (1708-1776), der siden 1740 var Hofkapelmester i København.

S. 321.

Hudibras, komisk Heltedigt (1673-78) af Englænderen Samuel Butler. - beqvem nok, kompetent. - Poemata, Digte. - adskillige, forskellige. - staae under Revision, er underkastet Gennemsyn (af Censuren). - som en Poetisk Digt etc. Den svenske Autor, der hentydes til, er Henrik Julius Voltemat (1723-1765), der 1749 udgav en svensk Oversættelse af Holbergs »Betænkning over Historier« (fra »Danmarkshistoriern"s 3. Bind) og i Fortale og Efterskrift beskyldte Holberg for at overtræde de Love for Sandhedens Efterforskning, han selv giver.

S. 322.

excoleret, dyrket. - Pufendorf, Samuel (1632-1694), tysk Historiker, kom, efter at have været Professor i Natur- og Folkeret i Heidelberg, først i svensk og derefter i brandenburgsk Tjeneste. Som svensk Historiograf forfattede han et latinsk Arbejde om Karl X Gustav (1696), i Berlin et lignende om Kurfyrst Frederik Vilhelm den Store (1695). Holberg havde udførligt, ud fra samme Synspunkt som her, kritiseret Pufendorf i »Betænkning over Historier«, se Bind VIII, S. 83. -tvende Franske Gesandteres Beretninger, Hector-Pierre Chanut 337 (død 1667) og Hugues de Terlon (død o. 1690), hvis »Mémoires« udgaves henholdsvis 1676 og 1681-82.

S. 323.

Moralske Fabler udkom 1751, først bekostet af Forfatteren, derefter af Boghandler F. C. Mumme. Den tyske Oversættelse skyldtes J. A. Scheibe. - løs Stiil, Prosa. - 5 nye Comoedier (5 er Lapsus for 6) blev sammen med »Don Ranudo« og »Artaxerxes« udgivet i 6. og 7. Bind af »Den danske Skueplads« (1753-54); alle er trykt i Bind VII. - haabede, ventede. Laudatur etc., Juvenal l, 74 »Probitas laudatur et alget«, Retskaffenhed roses, men fryser (fordi ingen tager sig af den).

S. 324.

Plautus (o. 254-184 f. Kr.), romersk Komediedigter. - Aristofanes (o. 448-O. 380 f. Kr.), attisk Komediedigter. - Anledningen, Motivet, Emnet. - Argumentet, Indholdet, Emnet. -Grimacer, Optræden, Manérer. - Materien, Stoffet, Emnet. -en Fransk Skribent, Jean-François Regnard (1655-1709), fransk Lystspilforfatter, hvis Bearbejdelse af Plautus' Komedie var en haard Konkurrent til Holbergs.

S. 325.

det gemene Beste (dvs. det fælles Bedste), Undertitel til Komedien »Republiqven«. - hvoraf et Societet laborerer, hvoraf et Samfund lider. - Inclination, Tilbøjelighed, Lyst. - høytravne, patetiske.

S. 326.

dimitteret, afskediget, ladet gaa. - Eftertale, kritisk Omtale. -give sig paa Discretion, overgive sig paa Naade og Unaade. -Processen, se Note til S. 315. - tiltale, sagsøge. - udi .. mine Epistler, Ep. 147, hvor Holberg skarpt kritiserer Domsafsigelse ved Kommissærer. For ikke at vige fra sit Standpunkt gav han Afkald paa selv at udpege to Voldgiftsmænd, men forlangte at faa de samme Kommissærer som Modparten. Om denne Form for Rettergang, se Bind I, S. 244-45.

S. 327.

Stiil, Skrift, Typer. - Chagrin, Ærgrelse, Harme. - maadeligen, med Maade. - frequenterer, besøger, kommer i. - Collegium, Raad; Holberg mener Universitetets Konsistorium. - Omsorg for den Danske Skueplads, se Note til S. 318.

S. 328.

Docilité, Lærvillighed, Lærenemhed. - alamodisk, à la mode, moderne. - Proselyter, Personer, der er gaaet over fra én Anskuelse (Tro) til en anden; Tilhængere. - des Touches, Destouches (1680-1754), fransk Komedieforfatter. - Paroxysmus, Lidenskab.

S. 329.

Pilot, Lods. - caracteriserede, som har Rang. - Idrætter, Handlinger. - Spectakler, Skuespil.

S. 330.

Laudatur et alget, se Note til S. 323. - contribueret, bidraget. -Præsentationer, sceniske Arrangementer. - den Borgerlige Edelmand og den Indbildte Syge, Komedier af Molière, opført baade paa Lille Grønnegade-Scenen og den genoprettede Skueplads. - ikke kand ansees uden, kun kan regnes for. - par 338force, med Vold og Magt (indlagt i Komedierne). - Giækkerie, Narrestreger. - med skeele Øjen ansee, ser skævt til. - reflecterer, tager Hensyn til.

S. 331.

Imagination, Indbildningskraft. - dependere, afhænge. - nogle Skrifter paa Fransk, Holberg udgav 1752 en fransk Oversættelse af sin Indledning til Herodian om Roms Opkomst og samme Aar et lille fransk Forsvarsskrift for sin Karakteristik af Dronning Christina i Heltindehistorierne, som en tyskfødt svensk Historiker Johann Arckenholtz (1695-1777) havde betegnet som usandfærdig. Endelig kom 1753 paa Fransk Holbergs kritiske Bemærkninger til Montesquieus store Værk »Lovenes Aand« (1748). Holberg oversætter her selv en Række danske endnu uudgivne Epistler.

S. 332.

Aliud non aliter, andet ikke anderledes, dvs. det samme paa en anden Maade.