Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 1: Natur- og folkeret

II

Saa er Løbet da kørt, og Udgiveren kan overveje sit eget Forhold til de tolv Bind. Det har været en stor Tilfredsstillelse at bestemme denne Folkeudgaves Indhold og Titel. Med særlig Glæde tænker jeg paa tre af Bindene: det første der ligesom bragte Holbergs Natur- og Folkeret tilbage til Litteraturen; det ottende der forenede vigtige kendte og mindre kendte Tekster af Holberg, samt det 369 tolvte, til hvilket Christopher Maaløe har leveret en humørfyldt ny dansk Oversættelse. Da Indledninger og Noter fortrinsvis har Adresse til begyndende Læsere, er det en særlig Forlystelse at indlægge nyvundne Resultater, saa at Kenderen maa sige: Det vidste jeg min Tro ikke! (F. Eks. II, S. 11, om »Tredie Edition«, og S. 273, om V og F; samt adskilligt i Indledningen XII, S. 9 ff.). Jeg har stor Lyst til at takke Volmer Rosenkilde for inspirerende Samarbejde med Billedvalg og Billedtekster. Jeg takker ogsaa mine Medarbejdere ved Noteapparatet, nævnt hver paa sit Sted. Deres Indsats har haft stor Betydning for Udgavens Fremadskriden; det redaktionelle Ansvar for Noterne er fuldtud mit. For kyndig Bistand ved Behandlingen af græske og latinske Tekster takker jeg Professor, dr. Gerhard Bendz, Docent, dr. Thorkild Breitenstein og Overinspektør H. D. Schepelern. Tak til Museumsinspektør Klaus Neiiendam, der, redebon som altid, har staaet mig bi i Spørgsmaal inden for Teaterhistorien. Tak til Holbergianernes Nestor, Kontorchef E. Spang-Hanssen, som med vaagent og venligt Øje har fulgt den trykte Udgave, Bind for Bind, og givet Meddelelse om Trykfejl o. lign. Endelig en særlig Tak til Chr. Augustinus Fabrikkers Fond (Augustinus' Fond), som ved en Bevilling har muliggjort Arbejdet med den nye Oversættelse af Holbergs Selvbiografi.