Hauch, Carsten Poetiske Arbejder. - 1929

VALDEMAR ATTERDAG.

Om Toveviserne se Carl S. Petersens Litthist. I, S. 173 med tilhørende Litteraturfortegnelse S. 1023. Til Valdemar 281 Atterdag knyttes to andre Sagnforestillinger: den vilde Jagt og Trylleringen (Kr. Nyrop: Toves Tryllering 1907). Om Viserne og Sagnets Behandling i den senere Litteratur, se G. Brandes: Saml. Skr. Danmark Bd. 1, S. 2 ff.

99

Ridder Folqvard Hans Kærlighed til Dronningen er skildret i Folkevisen »Folke Lovmandsøn og Dronning Helvig« (Abrahamsons Udg. Bd. 2, S. 253). Begivenheden er ganske uhistorisk, Folke stammer fra den svenske Historie og var en Søn af Algot Lagmand fra 13. Aarh.

101

behænde Adv. snildt, listigt. Jfr. S. 133.

102

Atter her en David har fældet en Goliath Første Samuels Bog Kap. 17.

103

jeg skuffer mig ei tager ikke fejl. Tysk: sich täuschen.

105

Henning H. Podebusk var en Adelsmand fra Rügen, der 1350 traadte i Vald. Atterdags Tjeneste og senere var hans Drost. Han døde 1388.

106

beder jager. Gl. Ord, optaget af Romantikerne. Jfr. S. 217.

thi derfor. Jfr.: thi kendes for Ret og S. 156.

107

Klaffer Bagtalelse. Jfr. S. 177. Ordet kan ogsaa betyde: Bagtaler, S. 171.

109

Harm i den gl. Bet. Sorg. Ellers = Harme, S. 116.

110

syntes viste sig at være. fast hurtigt

111

fire ere de Jomfruer, der børste hendes Haar Frit efter Folkevisen om Tovelille.

112

Hun vænere maatte tykkes Kilden til disse Linjer er Visen om Tove Lille (Abrahamson, Bd. 2, S. 248). Dér siger Kongen:

Thi Du est langt vænner', om Du var død,
End Dronningen med sit Guld saa rødt.

Af Verset her forklares det ogsaa, at Hauch i Digtet 1861 har Skrivemaaden vænnere.

114

Kongespiir Scepter.

117

Kong Christopher Chr. den Anden, Konge 1319-1332. Jfr. S. 158.

118

Fegtergaarden forældet, af Oehl. og Hauch brugt Udtryk for Fægtepladsen.

121

Nordhavet her brugt om Vandene omkring Danmark.

282

123

Riberslot 1359 gik Erland Kalf over til de holstenske Grever og overgav dem Ribe, men 1360 forsonedes han atter med Kongen (jfr. Chr. Winther: »Ridder Kalv«). Odense brandskattedes af Holstenerne 1357.

124

en Munkebo nu neutr. Jfr. S. 171.

126

at Danmarks Konge fanges af udlændiske Mænd. Efter Sagnet tog Jomsvikingerne Svend Tveskæg til Fange; snarere er der vel tænkt paa Valdemar Sejr, der 1223 blev overrumplet og fanget af Grev Henrik af Schwerin.

127

Kjølver en Slags sværere Pile. Hauch har vel sammenblandet to Ord: Kolv (Pil) og Kølv(e) (Kølle), og dannet sig et nyt Ord: Kolv el. Kølv(e). Fl. Kølver = Pil.

130

Jer Broder Dronning Helvig var en Søster til Hertug Valdemar af Sønderjylland.

131

Kalk og Disk Alterbæger og Alterdisk *dolgoeO* Sølvtallerken til Alterbrødet.

133

Mands List er vel behænde Peder Syvs Ordsprog I 1682, S. 239. Ordet behænde er her et Adj.: snild, listig.

Guld og Pendinge Samlingsudtryk for Penge; i Middelalderen regnede man med Sølv som Enhed; Mark var opr. en Vægtenhed (ca. ½ Pund), dernæst saa mange Sølvpenge, som der møntedes af en Mark Vægt; en Mark deltes i 8 Øre à 3 Ørtug à 10 Penninge.

billigt rimeligt. Vælskland Italien.

135

Riis Kvist.

136

Hardervig en af Hansestæderne, Harderwijk i det nuv. Holland.

138

Visby var ødelagt 27. Juli 1361 erobrede Vald. Atterdag Visby.

139

indiske Stene Ædelstene.

Filsbeen Elfenben.

140

det er som Du vil træde paa Vand og trøsket Bro. - I Folkevisen »I Rosenslund« (Dg F. Nr. 230, Tragica Nr. 14) staar der:

Slig ere en Part udi deres Tale,
alt som man griber en Aal om Hale.
283 Slig ere Jomfruer i deres Tro,
alt som man træder paa trøske Bro.

143

at en Kobbermuur han bygger Efter Jeremias Kap. 1, 18 og 15,20.

148

Talisman Tryllemiddel.

150

Narhvalens Tand Narhvalens venstre Hjørnetand i Overkæben er en lang, lige, snoet Stødtand; den kaldes Enhjørningstand - eller -horn og brugtes som Prydelse.

152

Keiseren Karl den Fjerde af Tyskland (1347-78) var Vald. Atterdags personlige Ven.

153

mangesinde mange Gange. Jfr. ingen- og nogensinde.

154

Huldren norsk. Et overnaturligt, kvindeligt Væsen i Skove og Fjælde. Jfr. S. 251.

155

forvandled en Myg til en Elephant han forstod at overdrive, at gøre smaat til stort (Eks. i Ordbog over det da. Sprog IV, 270).

brugte behøvede. Tysk: brauchen.

170

Steenstuen alm. Udtryk i Folkeviserne om den Bygning, der i Riddergaarden brugtes som Tilflugt ved Overfald.

174

hun døde her af Pest valgt fordi Danmark paa Vald. Atterdags Tid hjemsøgtes af »den sorte Død« 1349-50.

176

Vigilier natlig Gudstjeneste; Sjælemesser for de afdøde inden Begravelsen.

177

Valmukrands jfr. S. 201.