Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

TREDIE OPTRIN

DE FORRIGE. ROLF. BIARKE. HIARTVAR. ALUILDE1).

OG STRAX DERPAA SKULDE

ROLF

Biarke siger, at du har vigtige Ting, Rude... Ting, som ligge dig paa Hiertet... Du slaaer Øinene ned... Hvad ønsker du?... Begier af din Broder! ... Begier Halvdelen af Danmark!... Du veedst, at jeg intet negter dig, som staaer i min Magt... Men bedrøvet maae min Rude ikke være... I Dag

* 287

ikke bedrøvet... Ved Rolfs Ære, ingen maae slaae Øinene ned i Dag paa Leyre... ikke Hialte engang, endskiønt han er fredløs i Morgen...

BIARKE

Hialte?...

RUDE

Hialte?...

HIARTVAR

Hialte, Herre?...

BIARKE

Ikke har du troere Kiempe i din Gaard, end Hialte... Har Rolf glemt, at han...

ROLF

At han forhaanede sin Konges Svoger... Nei Biarke!... Den, som jeg engang har æret nok, til at give ham min Søster, den kan jeg ikke see forhaanet, og glemme det... ikke saa hastig glemme det... Jeg vil ikke nævne hans Ubluehed... Men ved Gudernes Thor...

VIGGO

Ædle, fromme Rolf, tillad din Viggo et Ord, førend du sværger!...

ROLF

Tael!...

VIGGO

Om Odin med det ene Øie, Thor og alle Aserne havde været tilstede ved dit Giestebud i Dag, og seet Rolfs Pragt, og drukket af hans Beggere... Ved din Ære, de havde glemt Valhal, Hialte og din Eed

BIARKE

Har jeg ikke stænket af mit Blod i Hialtes Fodspor?... Det er min Eedsorne Ven, som du vil giøre fredløs, store Rolf!...

ROLF

Retfærdighed gaaer over Venskab... Han veed mine Love... Og var han ikke min Ven?... Hvi foragter han da mit Huus? Dersom det endda var mig selv, som han i sin Ubesindighed havde fornærmet... Da maaskee... vilde jeg have spurgt mit Venskab til Raads... og ikke hørt ham...

288
RUDE1)

Herre, kan min Bøn... mine Taare... Du tilstodst mig før en Bøn...

ROLF

Staae op ædle Rude!... Bed om mit halve Rige! ... men om Hialte bed mig ikke!... Da jeg søgte om Mænd til mine Søstre, saae jeg mig ikke om blant mægtige Jarler... Ikke heller var den Velbyrdige mig kierere end den Mandige, eller Rigdom skiønnere i mine Øine end Dyd... Du veedst det Biarke... og du Hiartvar... Hvorledes kunde jeg see Skulde under Øinene, om den, som jeg gav hende til Mand blev forhaanet ved min Side, og jeg taug?...

HIARTVAR

Herre!...jeg vogner af min Drøm... det er derfor at Hialte?...

SKULDE

Det er for den Ubesindigheds skyld, fromme Rolf?... Nei!... Skulde brænder af Taknemmelighed mod dig. Du overøste os med Velgierninger ... Men denne Omhyggelighed... tillad mig... den gaaer for vit... Nei Herre!... troere Undersaat har du ikke end min Hiartvar... men Hialte overgaaer ham i Erfarenhed... Skulde vi for et Ords skyld... et Ords, som er glemt i Morgen... skille dig ved en duelig Mand, og Biarke ved en Ven?... Nei Herre!... tillad, at jeg paa mine Knæe ... for min skyld... for denne Dags skyld...

HIARTVAR

Og jeg Herre!... tilgiv Hialte!... Hans Ord var den Druknes Ord, og han erindrer dem ikke i Morgen...

ROLF

Ædelmodige, I røre mig... men Hiartvar, hvorledes din Ære?...

HIARTVAR

Overlad min Hævn til mig Herre!... om der behøves Hævn...Vær du Hialtes Ven, som du er

* 289

min... men jeg... erindrer han sine Ord i Morgen, og ei kalder dem tilbage... Da ere I alle Vidner, at jeg herved esker ham til Kamp.l)

ROLF

Kiekke Hiartvar!... Jeg skienker dig hans Fred ... Hvem kalder paa Hialte?2)... Men du skal ikke kiempe med Hialte... Han skal afbede...

HIARTVAR

Det vilde vanære ham... Kamp er ham og mig anstændigere...

ROLF

Frøe, eller en anden misundelig Trold af Nithers Afkom blander alle mine Giestebude med Blod... Ved Odin! Ingen Blod skal flyde paa Leyre... I Dag i det mindste ingen Blod...

HIARTVAR

Jeg brænder ikke af Hævngierrighed... Jeg bærer Høiagtelse for Hialte, og jeg fordrer den af ham ... Men vred maae jeg være i Kamp... og vred kan jeg ikke blive ved dine Giestebude, Rolf!...3)

SKULDE

Giv mig kun dit Ord, at du har tilgivet Hialte!...

RUDE4)

Den falske!...

ROLF

Jeg giver dig og Hiartvar det...