Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

FEMTE OPTRIN

DE FORRIGE. ROLF. BIARKE. HIALTE OG FØLGE MED FAKLER

ROLF

Ere i her endnu, mine Venner?.. Guderne beskierme dig, min Hiartvar!.. Kom at jeg endnu engang maae omarme dig, retskafne Hiartvar!

HIARTVAR1)

Ha!.. retskafne!.. Jeg?.. hvilken Pine!..

ROLF

Hvi kommer du ikke, min Broder?

HUNDING

Store Rolf, seer du ikke, at dine Begere har forvirret ham?

HIARTVAR

Forvovne!

ROLF

Vel!.. om endskiønt det er en Uorden.. er den mig dog behagelig hos mine Venner, naar Glæde har anrettet den.. Men, det syntes mig dog, min Hiartvar, som om du i Dag skaanede Viinen.. eller dig.

BIARKE

Jeg forlader dig, Rolf.. Jeg gaaer, for at sove denne Dags Glæde bort under Skyggen af de Træer, der vare Vidner til den allerulyksaligste Kamp .. for at være skikket i Morgen til Taarer.. det er Agners Dag i Morgen.

HUNDING2)

Endnu en Lykke!..

ROLF

Gaae min Biarke!.. Ønsk din Rude fra mig, at hun maae forglemme sin Sorg.. og blive lyksaligere end jeg.. om det er mueligt..3) og du min Hialte!.. Jeg veed ikke hvorledes.. men.. de svæve omkring mig.. behagelige Skygger svæve

* * * 314

omkring mig.. og vinke ad mig.. Følg mig Hialte! .. Saa glad som i Dag, har jeg heller ikke været, Hiartvar, uden den Dag jeg belønnede din Troeskab med Skulde og Sverrig..1).

HIARTVAR

Ha!.. hvert Ord!.. en Dolk!..

HUNDING

Det er Tid at jeg gaaer.. Skulde venter mig ved Fiorden2).

GEVAR

Og du maae gaae Hiartvar.. det er bedre, at vi ere allene, for at tale med Hialte..

HIARTVAR

Ha!.. viis, føer, slæb, træk mig!.. hvor I vil.. Jeg følger dem, de afskyelige, de forfærdelige Udsigter, som I.. som Skiebnen.. som jeg selv har viist mig.. tænker ikke, at jeg er frygtsom.. maaskee jeg taler, som den der frygtede sig.. Men, naar jeg først har vædet min Lyssing i Blod.. i Venners Blod.. Da væ den som tør befale mig!...3).