Nøiagtig og paalidelig Efterretning om de fattige Syge eller Pleie-Patienter paa Christianshavn, i de første fire Maaneder efter Pleieanstalternes Begyndelse, […)

Nøiagtig og paalidelig

Efterretning

om de

fattige Syge

eller

Pleie-Patienter

paa Christianshavn,

i de første fire Maaneder efter Pleieanstalternes Begyndelse,

ved

D. Johann Clemens Tode,

Kongel. Hofmedicus og Pleielæge for Christianshavn, Opfostringshuset og Børnehuset.

Kiøbenhavn, i Majo 1772.

2
3

Udtog

af efterfølgende Fortegnelse,

over de

fattige Syge,

eller

Pleie-Patienter

paa Christianshavn,

i de fire første Maaneder efter Pleie-Anstalternes Begyndelse.

Fra den 4 December til den 31 Martii ere

A. Bleven meldt,

af vor Frelseres Kirkes Pleie-Commission 79, af Friderichs Kirkes 17, af Garnisonens 12, af Holmens 2, og af Nicolai 2, tilsammen ----- 112 Personer.

4

B. Formedelst urigtig angiven Opholdssted ei bleven funden 3

C. Funden allerede død eller døende - - - - 3

D. Bortviist som uvedkommende 5, marode 9, selvraadige eller uhjelpelige i da værende Aarstid 4, tilsammen 18

E. Formedelst Alderdom, Svaghed og legemlig Uselhed, recommenderet til det almindelige Hospital - - 6

tilsammen 30 Uantagne.

Af de øvrige 82, som have brugt Hjelpemidler, ere

F. opgiven eller bortblevne - 6 Opgivne.

G. Døde inden den 31 Martii - 6 H. Døde siden samme Dag - 4

tilsammen 10 Døde.

5

I. tilovers samme Dag - 4 Uforbedrede.

K. tilovers i Bedring, dog ei

Helbredet endnu - - - 7 i Bedring.

L. tilovers i Bedring og siden

helbredede - - - 12

M. helbredede og hjulpne inden

den 31 Martii - 43

Tilsammen 55 helbredede.

Iblant de 55 Helbredede, have 13 ligget af farlige og onde Febre, 1 af Pleurisie, 5 af Mæslinger, 10 af andre Febre, 2 af Hemiplegie, 2 af Vattersot o.s.v.

Medicament-Regningen for alle disse 82 Patienter, de 16 med indberegnet, som have ligget i de nye Sygestuer, beløber sig fra den 4 December 1771, til 31 Martii 1772, til 34 Rdlr.

Kiøbenhavn, i Majo 1772.

6
7

I. Af Vor Frelsers Kirkes Pleie-Commission bleve meldt hos mig

Den 11 December 1771.

Margarethe Catharine Bendsens Enke, til Huse i No. 296 i Dronningens-Gade, 45 Aar gammel, syg af Svindsot, kom den 26 Januari i den nye Sygestue i Opfostringshuset, Døde der i April.

2. Ellen Catharine Knudsdatter, ingensteds til Huse, 36 Aar gammel, søgte kuns af faae Pleiepenge uden at være syg, blev bortviist som marode.

8

3. 'Birthe Vincents Datter, til Huse i Kongensgade, 40 Aar gammel, havde vel noget Udslæt, men var frisk nok til at arbeide, vilde i det Almindelige Hospital, og blev borte, da hun ei blev recommetderet didhen.

4. Anne Maria Olsdatter, ingensteds hjemme, 46 Aar gammel, mere forkommen og usel end syg, blev strax recommanderet til Indragelse i det almindelige Hospital.

Den 18 December.

5. Anne Catharina Knudsen, til Huse i No. 374, i Dronningsgaden, 12 Aar gammel, syg af en Ormfeber, blev helbredet.

6. Birthe Hedemark, til Huse i No. 212 i Dronningens Gade, 60 Aar gammel, befængt med noget Udslæt, fik noget at bruge, men kom ei længe derefter i det Almindelige Hospital.

7. Charlotte Reimers, til Huse i Appelbyes Vaaninger, 62 Aar gammel, angreben af Lamhed i venstre Arm og Been, var den 31 Martii i meget god Forbedring, og er nu saa vidt hun kan bruge begge Dele.

9

Den 19 December.

8. Anne Margarethe Johans Datter, liggende i Christianshavns Fattiges-Huus, overvunden af en hæftig slem Feber, i hvilken hun var krøben ud og bleven funden paa Gaden. Døde snart derefter.

Den 23 December.

9. Hans peersen, den sidstmeldtes Søn, til Huse i No. 263 i S. Annegade, 6 Aar gammel, syg af en Feber, af Kulde og Elendighed. Blev helbredet.

Den 27 December.

10. Anne Charlotte Bendsens, til Huse i No. 212 i Dronningens Gade, 31 Aar gammel, befængt med noget Udslet, men ellers frisk. Blev borte, da hun ei fik Pleiepenge.

11. Christian Freiners Enke, til Huse i No. 272. i Baadsmandsstræde 35 Aar gammel, syg af rheumatisk Værk i Ledemodene. Blev helbredet.

12. Dorothea Førsters, til Huse i store Torvegade, 41 Aar gammel, vilde have Pleie-

10

penge, fordi hun havde et Brok; men da samme var forsynet med Baand, blev hun som marode bortviist.

Den 30 December.

13. Morren Mortensen, selv kommen til Chirurgum, 13 Aar gammel, havde et Brok, og blev hjulpen med hehørigt Baand.

Den 2 Januari! 1772.

14. Johanne Margarethe Schephans Enke, til Huse i No. 208, i Dronningens-Gade, 62 Aar gammel, beladt med Udslet, Saar og Bylder. Er nu bleven lægt.

Den 8 Januari.

15. Catharina Sørens-Datter, selv kommen til Chirnrgum, 28 Aar gammel, med fæle ædende Saar. Kom i Børnehusets Sygestue, hvor hun blev helbredet.

16. Dorothea Førsters, selv meldt i Kraft af forrige Anvisning, nu befalden med eu slem Feber. Blev helbredet.

Den 15 Januarii.

17. Eva Catharine Gudmands Enke, til Huse i lille Amager Gade, 50 Aar gammel, syg af en slem Feber. Blev helbredet.

11

18. Anne Dorthea Wiborg, til Huse i No. 240. i Dronningens-Gade, 11 Aar gammel. Skulde kuns trække Pleiepenge, uden selv at være syg. Blev bortviist.

19. Jens Nielsen Holm, til Huse i No. i lille Amager-Gade, 46 Aar gammel, beladt med fæle erdende Saar. Var den 31 Martii i Bedring, men har siden maatte overlades til sin Selvraadighed.

20. Christine Davidsens Enke, til Huse i No. 352 i store Torvegade, 81 Aar gammel, blind og svag af Alderdom. Blev recommenderet til det almindelige Hospital.

Den 16 Januarii.

21. Christen Madsen, til Huse i No. 283. i Prindsens-Gade, 72 Aar gammel, syg af en slem Feber. Døde samme Dag.

22. Niels Sørensen Battum, selvkommen, 61 Aar gammel, var uvedkommende og blev bortviist.

Den 17 Januarii.

23. Friderica Willemans, til Huse i No. 306 i Prindsens Gade, 36 Aar gammel, lam i høire Arm og Been. Blev helbredet.

12

Den 19 Januarii.

24. Guldbrand Larsdatter, i No. 313, i Sophiegaden, 19 Aar gammel, syg af en ond Feber. Døde faa Dage derefter.

Den 22. Januarii.

25. Christen Bagge, til Huse i No. 230, i Dronnigens-Gade, 91 Aar gammel, syg af et Anstød af Asthma. Blev helbredet.

26. Svend Ibsen, til Huse i No. 240 i Dronningens-Gade, 4 Aar gammel, syg af en vedholende Feber, blev helbredet.

27. Bodil Catharine Jens Datter, til Huse i Dronningens Gade, fattedes intet noget landfærdigt og blev som Marode bortviist.

28. Salve Olfens Kone, til Huse i No. 299 i Sophie-Gade, 82 Aar gammel, syg af Lam, hed i Arme og Beene. Døde i April.

29. Ole Knudsen, til Huse i No. 239, i Dronningens Gadn, 52 Aar gammel, syg af en slem Feber, kom den 27 Jan. i Sygestuen i Opfostringshuset og blev der helbredet i April

Den 25 Januarii.

30. Dorothea Maria, 13 Aar gmmmel og

13

31. Anne Christine, 11 Aar gammel, begge til Huse i No. i lille Amager-Gade, beladte med Frost Bylder, bleve helbredede.

Den 29 Januarii.

32. Ole Nielsen, til Huse i No. 333 i lille Amager-Gade, 32 Aar gammel, syg af Mave-Tilfælde, blev helbredet.

33. Anne Christine Burmesters, til Huse i No. 320. i Sophie-Gaden, 13 Aar gammel,

og

34. Hans Burmester, den sidstmeldtes Broder, 7 Aar gammel, begge syg af en Feber, bleve begge helbredede.

Den 31 Januarii.

35. Anne Christine, til Huse i store Torve-Gade hos Holst, 18 Aar gammel, havde en fæl Beenskade efter en Feber, kom i Børnehuusets Sygestue og blev der helbredet.

36. Maren Jensdatter, til Huse i No. 263 i Sophie-Gaden, fandtes at høre til Garnisonen og blev bortviist som Uvedkommende.

14

Den 5 Februarii.

37. Lars Christensen, til Huse i No. 240. i Dronningens-Gade, 10 Aar gammel, befængt med noget Fnat. Blev afviist til Foraaret.

38. Margrethe Christensdatter, den sidstmeldtes Søster, 2 Aar gammel, stærk angreben af tærende Syge af forstoppede Kiærtler. Døde efter nogle Uger.

39. Karen Hansens til Huse i No. 67. i store Kongens-Gade, 30 Aar gammel, syg af en slem Feber, blev helbredet.

40. Søren Jacobsen, til Huse i No. 265 i Prindsens Gade, 46 Aar gammel, mere fattig og uduelig til Arbeide end syg. Blev recommanderet til almindelige Hospital.

41. Lars Olsen, til Huse i No. 23 i Dronningens-Gade, syg af en slem Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset, hvor han døde.

42. Jens Jensen, til Huse i Applebyes Vaaninger, 29 Aar gammel, syg af en hidsig Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset, hvor han blev helbredet.

15

Den 12 Februari

43. Catharine Bendsens, til Huuse i No. i Prindsensgade, syg af en Feber, maatte overlades til sin egen Selvraadighed.

44. Peder Borkovsky, til Huuse i No. 354 i store Torvegade, 5 Aar gammel, og

45. Christian Borkovsky den sidstmeldtes Broder, 7 Aar gammel (meldt noget seenere,) begge behæftet med medfødt Brok, vilde ei underkaste sig den fornødne lægedom.

46. Peder Ottesen, til Huse i No. 320 i Sophiegaden, 60 Aar gammel, beladt med Brystsyge, blev helbredet.

Den 17 Febr.

47. Brigitte Biering, til Huuse i No. 361 i store Borregade, 41 Aar gammel, behæftet med veneriske levninger i Halsen. Kom i Børnehuusets Sygestue, hvor hun blev helbredet.

48. Else Marie Klod, til Huse i No. 319 i Droningensgade, beladt med Saar og tæreude Syge. Er bleven opgiven som ulægelig og recommenderet til S. Hans Hospital.

16

Den 19 Febr.

49. Mette Catharine Lundgaard, til Huuse i Eenhiørnings-Bastion, 25 Aar gammel, syg af en hidsig Feber. Kom i Sygestuen i Opfostrings-Huuset, hvor hun blev helbredet.

50. Christine Ols Datter, til Huse i No. 321 i Sophie-Gade, 56 Aar gammel, meere gammel og fordrukken end syg. Blev bortviist fom marode.

51. Mette Catharine Henriks Datter, til Huse i No. 308 i Sophie-Gaden, 19 Aar gammel, syg af en Feber. Blev helbredet.

Den 4 Martii

52. Caroline, til Huse i No. 228 i Dronningens Gade, 2 Aar gammel, behæftet med lidt Fnat og Utøi, hvorfor hun skulde indtages paa en Sygestue. Blev bortviist.

53. Andreas Svend, til Huse i No. 263 i store Torve-Gaden, overvunden af en slem Feber. Døde samme Dag som han blev meldt. 54. Sidse Marie Sørens Datter skulde være til Huse i No. 326 i Prindsens-Gade, var ei at finde.

17

Den 9 Martii.

55. Margarethe Hansen, til Huse i No. 348 i St. Annegade, 25 Aar gammel, syg af en Diarrhøe efter sin Barselseng. Blev helbredet.

Den 11 Martii.

56. Peder Lundqvist, til Huse i No. 272 i store Torvegade, angreben af Brystsyge. Blev bedre.

57. Peder Alexander Magnusens Søn, til Huse i No. 322 i lille Amagergade, 9 Aar gammel, syg af en Ormfeber. Blev helbredet.

58. Dorothea Maria Hansdatter, tit Huse i No. 219. i Dronningens Gade, 25 Aar gammel, syg af Vattersot i Beenene. Blev helbredet i April.

59. Magdalene Melchiorsdatter, til Huse i No. 232, skulde have Pleiepenge, men fattedes intet noget betydeligt, og blev bortviist som marode.

60. Birthe Nielsdatter, til Huse i No. 326, i Prindsens-Gade, 40 Aar gammel, syg af en slem Feber. Blev helbredet deraf, og siden af Trangbrystighed.

18

Den 18 Martii.

61. Anne Cøcilie Bloks Enke, til Huse i No. 117 i store Kongens Gade, 41 Aar gammel, hysterisk, blev bedre.

62. Christine Lundqvist, til Huse i store Torvegade, 3 Aar gammel, beladt med den Engelske Syge. Var den 31 Marti uforandret.

63. Kirstine Peders Datter, til Huse i No. 254 i Dronnings-Gade i en Kielder; 30 Aar gammel, overvunden af en slem raaden Feber. Døde anden Dag derefter.

64. Matthias Danielsen, til Huse i No. 141 i St. Anne-Gade, 91 Aar gammel, svag af Alderdom, recommenderet til det almindelige Hospital.

65. Maren Clausses, som skulde være til Huse i No. 266. i lille Amagergade. Blev ei funden.

Den 20 Martii.

66. Maria Jørgens Datter, til Huse i No. 164 i Undergaden, 12 Aar gammel, beladt med Gaar i Munden. Blev overladt til Doctoren af den Friskole, hun hørte til.

19

Den 24 Martii.

67. Sophie, til Huse i No. 372 i store Torvegade, 20 Aar gammel, beladt med Frostbylder. Kom i Børnehusets Sygestue, og blev der lægt.

68. Peder Engelgren, til Huse i Applebyes Huse i en Kielder, 9 Aar gammel, havde Orme-Tilfælde, og blev helbredet.

69. Jens Jensen, til Huse i No. 89. i Strand Gaden, havde en Skade i Kindbeenet. blev siden borte fra Chirurgo.

Den 26 Marti.

70. Friderich Müller, til Huse i No. 277 i Prindsens-Gade, angreben af en raaden Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuset, hvor han døde,

71. Christine Pedersdatter, til Huse i No. 380 i St. Anne-Gade, 10 Aar gammel, syg af Mæslinger. Blev helbredet i April.

72. Peder Frandsen, og

73. Rasmus Frandsen, til Huse i No. 43. i Strand-Gaden, fandtes at høre til Søe-Etaten og bleve bortviiste som uvedkommende.

Den 30 Martii.

74. Christian Neukammer, til Huse i No. 366. i store Torve-Gade, 56 Aar gammel,

belad med ædende Saar og Vattersot, var

20

den 31 Martii naturligviis uforandret, men er nu dog nogenledes bedre.

75. Fridrich August Rudolph, til Huse i No. 264. i Prindsens-Gade, 12 Aar gammel,

syg af Mæslinger. Blev helbredet i April.

Den 31 Martii.

76. Johanne Gudmands, til Huse i de 4 Amagere i store Torve-Gade, Aar gammel havde en Contusion. Blev helbredet i April.

77. Karen Mortensens Datter, til Huse i No. 329 i Sophie-Gaden, 24 Aar gammel, syg af en slem Feber. Kom anden Dagen i Sygestuen i Opfostringshuuset, hvor hun blev helbredet i April.

Endnu 2 hvis Anviisnings-Sedler jeg har paategnet Attest og derfore ei veed den rette Datum.

78. Erik Kiøstelsens Kone, formedelst Alderdoms Svaghed recommenderet til det almindelige Hospital.

79. N. N. en Pige med veneriske Tilfælde, kom i Børnehuusets Sygestue, hvor hun blev helbredet.

II. Af Friederichs Kirkes Pleiecommission

blev meldt hos mig Den 11 December 1771. 1. Elisabeth Rasmanns, til huse i Kongens-Gade, men funden i en Kielder paa Boden-

21

hoffs Verft, 16 Aar gammel, syg af en Feber. Blev helbredet.

2. Anton Bernhard Brechwedt Steen-Hugger Svend, til Huse i Sophie-Gaden næst ved Isintons, 34 Aar gammel, syg af en slem Feber. Blev bedre men flottede bort.

Den 4 Januarii 1772

3. Johan Friderich Stripp, Væver, 40 Aar gammel, boende i No. 320 i Sophie-Gaden syg af en slem Feber. Blev helbredet.

Den 8 Januarii

4. Elisabeth Rasmanns anden Gang, nu til Huse i Dronningens-Gade No. 231, syg af Chlorosis. Kom i Sygestuen i Opfostrings-Huset og blev helbredet.

Den 29 Januarii

5. 6. Ovenmeldte Stripps tvende Børn, begge af en Feber. Bleve begge helbredede.

Den 4 Februarii.

7. Sophia Reuses, til Huse i store Amager Gade, 40 Aar gammel, syg af Vattersot og siden en uordentlig Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset, hvor hun siden døde.

Den 17 Februarii.

8. Christian Frank, til Huse i No. 296 i Dronningens-Gade. Befængt med Udstæt. Blev afviist indtil Foraaret.

Den 18 Februarii.

9. Ulrica Elenora Neumanns Enke, til Huse i No. 210 i Dronningens-Gade, 58 Aar gammel, syg af en Inflammation i Brystet, blev helbredet.

22

10. Neumann, sidstmeldtes Søn, 34 Aar gammel, beladt med periodisk Epilepsie. Brugte adskilligt uden nogen Nytte.

11. Anton Friderich Brechvedt, selvmeldt i Kraft af første Anviisning, nu beladt med Vatterfor overalt. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset og blev der helbredet.

Den 16 Februarii.

12. N. N. Ludevigs Datter, til Huse i No. 286 i Prindsens-Gade, 4 Aar gammel, havde chirurgisk Skade, men maatte overlades til Forældernes Selvraadighed.

Den 10 Marti.

13. Anne Mævius Kone, til Huse i No. 254 i Dronningens-Gade, 50 Aar gammel, syg af en hidsig Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset og blev der helbredet i April.

Den 27 Marti.

14. Johan Jetsche og

15. Gottfried Jetsche, begge til Huse hos Faderen i No. 239 i Dronningens-Gade, syge af Mæslinger, og begge helbredede i April.

Den 28 Marti.

16. Marie Elisabeth Materne, til Huse i No. 380 i St. Anne-Gade, i en Kielder, syg af en slem Feber. Døde faae Dage derefter.

Den 30 Marti.

17. Margaretha Fischer, til Huse i No. 286 i Prindsens-Gade, Aar gammel, syg af Mæslinger. Blev helbredet i April.

23

III. Af Garnisons Kirkens Pleiecommission er mig, bleven meldt Den 4 December 1971,

1. Johan Pfaff, til Huse i No. 238 i Dronnings-Gade, 45 Aar gammel, syg af Forstoppelser i de indvortes Deele efter en fordervet Salivation. Døde.

Den 27 December.

2. 3. 4. 5. Sergeant Røders 4re Pigebørn til Huse i No. 251 i Dronningens Gade. Alle af megen Fnat og Udslæt. Vare den 31 Martii tildeels bedre.

Den 30 Ianuarii.

6. Pernille Niels Datter, syg af en hidsig Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset og blev der helbredet.

Den 21 Februarii.

7. Georg Winkler, til Huse i No. 221 i Dronningens-Gade, 46 Aar gammel, syg af en hidsig Feber. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset hvor hun blev helbredet.

Den 24 Februarii.

8. Anton Gundel, til Huse i No. 238 i Dronningens-Gade, 17 Aar gammel, befængt med Udslæt paa Hovedet. Kom i Sygestuen i Opfostringshuuset, hvor han siden er bleven bedre.

9. Ferdinand Gundel og

10. Lovise Gundel, den sidst meldtes yngre Sødskende, beladt med samme Skade. Have vel brugt noget, men gav ingen Haab til Forbedring, de kom ligeledes paa Sygestuen.

24

Den 6 Martii.

11. Johan Pfaffs Enke, til Huse i No. 238 i Dronningens-Gade, havde en Byld under Armen og blev lægt.

Den 25 Martii.

12. Johann Hinkler, skulde være til Hufe i Skibet ved Amager-Port. Var ei at finde.

IV. Af Nicolai Kirkes Pleie-Commission

er mig bleven meldt Den 22 Januarii.

1. Anne Catharine Mortensdatter, til Huse i Prindsensgade, 18 Aar gammel, syg af en hidsig Feber, kom i Sygestuen i Opfostringshuset, og blev der helbredet

Den 21 Martii.

2. Anne Petersens Enke, til Huse i No 235 i Dronningensgade, 30 Aar gl., syg af en hidsig Feber, kom i samme Sygestue, og blev helbredet i April.

V. Af Holmens Kirkes Pleie-Commission

er bleven meldt hos mig:

Den 5 Februarii

1. Anne Christine Christophersdatter, og

2. Hans Christophersen, Sødskende, til Huse i No. 36 i Amagergade, begge syge af en Feber. Bleve helbredede.